Vznik Národního výboru města Ústí nad Labem

K opětovnému sloučení městské a okresní správy podruhé došlo po volbách roku 1986. Vzhledem ke koncentraci většiny obyvatelstva okresu v samotném městě Ústí n. L., zhruba ze 119 tisíc obyvatel okresu žilo 90 % na území krajského města, bylo zapotřebí vytvořit novou strukturu národních výborů, která by efektivně a účinně zabezpečovala správu města včetně sídlišť a ostatních obcí okresu. Proto ČNR zákonem č. 1/1986 Sb. stanovila, že od voleb 1986 bude pracovat v Ústí nad Labem Národní výbor města Ústí nad Labem s pravomocí ONV pro celé území okresu a města. Ke dni zřízení nového národního výboru, k 24. červnu 1986, končil svou působnost ONV a jeho výkonné orgány. Národní výbor města Ústí nad Labem na území města řídil šest obvodních národních výborů a v rámci své kompetence jako ONV byl nadřízeným orgánem deseti MNV v obcích okresu. Tak se Ústí nad Labem přičlenilo ke třem "statutárním městům", Brnu, Ostravě a Plzni, která byla zároveň podle zákona č. 36/1960 Sb. samostatnými okresy s tou výjimkou, že řídící orgán města Ústí nad Labem měl sice postavení ONV, ale území města se nestalo samostatným okresem (zákon č. 36/1960 tehdy novelizován nebyl).

Až teprve podle zákona o obcích č. 367/1990 Sb. byl rehabilitován pojem statutární město. Ústí n. L. se stalo městem se zvláštním statutem. Město spravoval Úřad města Ústí nad Labem (od 1. července 1992 Magistrát města Ústí nad Labem) s primátorem v čele. Zároveň dnem voleb, 24. a 25. listopadu 1990 podle zákona ČNR č. 425/1990 Sb., byl zřízen Okresní úřad v Ústí nad Labem v čele s jmenovaným přednostou. Prvním přednostou nového okresního úřadu se stal ing. Ladislav Cihlář.

Severočeský KNV fakticky zanikl k 31. prosinci 1990. Jeho pravomoci přešly zčásti na okresní úřady, zčásti na Úřad města Ústí nad Labem.

Rok 1990 byl ve znamení konce národních výborů, které v Ústí nad Labem působily od května 1945.

Prameny

Archiv města Ústí nad Labem, fond ONV (JNV) Ústí n. L. 1945-1986, MNV (MěstNV Ústí n. L.) 1945-1986, NVMÚ 1986-1990, zápisy ze zasedání rad a plén. Kroniky města z let 1952-1986.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola