Znovuzřízení ONV a MěNV v roce 1954

Jednotný národní výbor v Ústí nad Labem skončil svou působnost 17. května 1954. V Ústí nad Labem došlo ke zřízení Městského národního výboru a k znovuvytvoření samostatného Okresního národního výboru, který se stal nadřízeným orgánem MěNV, a 52 místních národních výborů v obcích. 16. května 1954 proběhly "slavnostní a radostné" volby do městského národního výboru. Na schůzích pracujících navržení kandidáti NF byli 94,71 % hlasy ústeckého obyvatelstva potvrzeni. Dokonce ve třech volebních obvodech odevzdalo 100 % voličů hlasy svým kandidátům. "Jednota lidu", představovaná Národní frontou vedenou KSČ, zvítězila. Pro zajímavost jen dodáváme, že v celém městě se voleb nezúčastnilo 99 občanů. Jejich neúčast byla z větší míry prý zaviněna nedostatky ve voličských seznamech. Prvních voleb MěNV se celkem účastnilo 37 586 voličů, což je 99,73 %. Na ustavující schůzi MěNV, 26. května 1954, jednohlasně, zdvižením ruky přítomných, proběhla volba rady a ostatních orgánů NV. Předsedou MěNV Ústí nad Labem byl do doby dalších změn v územním členění státu zvolen Ervín Smolař.

V roce 1960 byl Ústecký kraj přeměněn na kraj Severočeský, který pojímal do svého obvodu deset okresů. Ve srovnání s předchozí územní úpravou se okresy územně zvětšily. Nebudeme se nadále věnovat politickým a právním změnám v působení jednotlivých národních výborů. Podle "celospolečenských potřeb" národní výbory zajišťovaly "plánovité řízení zabezpečování výstavby v oblasti hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální". Byly tvořeny na základě voleb.

V následujících obdobích až do listopadové revoluce v roce 1989 se v čele města vystřídali tito předsedové Městského národního výboru Ústí nad Labem: Jiří Mohaupt, Josef Klaban, Jaroslav Dvořák, Josef Krupka, František Horáček, František Reitoral, ing. Stanislav Erben CSc. a ing. Pavel Bronec, který po zrušení ONV, červnu 1986 byl plenárním zasedáním Národního výboru města zvolen primátorem města. Jeho nástupcem se stal v roce 1989 ing. Josef Kubice.

V čele Okresního národního výboru Ústí nad Labem od roku 1954 stáli: Josef Grolmus (26. 5. 1954-16. 8. 1956), Josef Joch (srpen 1956-26. 4. 1963), Jaromír Čadek (12. 7. 1963-19. 12. 1969), František Hubáček (19. 12. 1969-9. 12. 1971), Bohumír Zeman (9. 12. 1971-prosinec 1985), ing. Pavel Bronec (1. 1. 1986-24. 6. 1986).

Předsedy KNV byli: J. Havlín (1949-1954), Josef Klaban (1954- 1960), Ladislav Lux (1960-1964), Jan Jelínek (1964-1969), Antonín Job (1969-1980), RSDr. Václav Šlapák (1980-1990).


 

 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola