Z kroniky města

Stačí jen, abychom listovali kronikou města psanou v letech 1952-1959. Zatímco krajský soud v Ústí nad Labem vynášel vysoké tresty nad "odpůrci socialismu", zatímco vrcholilo období, kdy stačilo, aby jen "někdo málo mluvil o politice" a již byl podezřelý a zodpovídal se za činy, které ho ani nenapadlo spáchat, občané našeho města odpovídali na všechny tyto "zrádcovské činy" ještě "větším pracovním úsilím a soudružskou obětavostí". Listy kroniky snášejí jeden závazek za druhým, vypadá to, jako by nikdo na nic jiného nemyslel, jen na projevování těch největších díků Sovětskému svazu, generalisimu J. V. Stalinovi a Klementu Gottwaldovi. Dovolíme si citovat úryvek z kroniky města v roce 1953, kdy zemřel J. V. Stalin. Tehdy městský kronikář zaznamenal: "Na celém světě zavládl hluboký smutek. I naše město, jindy plné ruchu a radostného života, se zahalilo do smutečního šatu. Občané chodí po ulicích s vážným a soustředěným výrazem. Je zřejmé, že každý uvažuje a truchlí nad nesmírnou ztrátou, která postihla všechno pokrokové lidstvo. Na znamení smutku jsou na všech domech vyvěšeny prapory na půl žerdě, nebo smuteční prapory. KV KSČ v Ústí nad Labem odeslal ústřednímu výboru KSSS v Moskvě soustrastný telegram, ve kterém tlumočil hlubokou soustrast lidu ústeckého kraje nad úmrtím J. V. Stalina a zároveň odhodlání ještě více se přimknout k mohutné záštitě našeho národa, Sovětskému svazu. Zároveň odeslal KV KSČ v Ústí nad Labem telegram Ústřednímu výboru KSČ v Praze. Hlubokým žalem zdrcený lid Ústecka půjde se jménem Stalinovým, veden s. Gottwaldem, ještě pevněji cestou k socialismu. Na Mírovém náměstí postavil lid našeho města před krajským sekretariátem KSČ smuteční katafalk s bustou s. Stalina. V den pohřbu génie všeho lidstva uctil zde náš lid památku velkého přítele naší vlasti, jejího nesmrtelného osvoboditele. 40 000 shromážděných vyslechlo přísahu našeho lidu, kterou přednesl na pražském shromáždění místopředseda vlády Viliam Široký. Spolu s lidem hlavního města, s lidem celé naší vlasti přísahal věrnost památce a odkazu velkého Stalina. Potom prošel všechen lid, shromážděný na náměstí před katafalkem, kde v záplavě věnců, květin i prostých dětských kytiček stála busta s. Stalina."


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola