DĚJINY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
V LETECH 1945-1995

Politický a správní vývoj města v letech 1945-1948

V osvobozeném Československu byla správa organizována již na zcela jiných základech. Novou formou státní a veřejné správy se staly národní výbory. Londýnská vláda měla původně v úmyslu obnovit předválečný demokratický systém státní správy a samosprávy, nakonec se však prosadila politická koncepce moskevského vedení KSČ. Potvrzena byla vydáním ústavního dekretu presidenta republiky dne 4. prosince 1944 (č. 18 Úřed. věst. čs.) o národních výborech a prozatímním Národním shromážděním a schválením Košického vládního programu 5. dubna 1945. Na ústavní dekret navázalo vládní nařízení z 5. května 1945, č. 4/45 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů, částečně pozměněné vládním nařízením ze dne 7. srpna 1945, č. 44/45 Sb., v němž byl blíže vymezen rozsah působnosti národních výborů. Národní výbory byly orgány jak zastupitelskými, tak orgány státní správy ve všech oborech působnosti. Citované dekrety byly v život uváděny postupně, a v pohraničí navíc složitěji, neboť zde díky národnostní skladbě obyvatelstva panovaly zcela jiné právní předpisy i rozdílné hospodářské a zájmové svazky.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola