Městský archiv

V roce 1920 byl ustanoven správcem městského archivu dr. Franz Josef Umlauft. Umlauft vykonával funkci správce archivu jako vedlejší povolání. Archiv sídlil ve dvou suterénních místnostech německého gymnasia ve Velké hradební 11. listopadu 1922 provedl z pověření ministerstva školství a národní osvěty inspekci Archivu města Ústí nad Labem dr. Bedřich Mendl. Výsledkem inspekce byl příslib státní subvence archivu pod podmínkou archivní péče o písemnosti venkovské části okresu. Od roku 1922 začal fungovat Archiv města Ústí nad Labem zároveň jako okresní archiv. Během 20. let Umlauft postupně do archivu převezl písemnosti patrimoniální správy, městského pivovaru, knihy ústeckého důchodního úřadu. Od burzovního makléře Karla Böhma získal pro archiv kompletní řadu ústeckých novin od roku 1856. Sbírka novin se však do archivu nevešla a byla umístěna ve sklepě trmického zámku. Počátkem 30. let Umlaufta stále více zaměstnávalo organizování německé vlastivědy v Československu a rodopisná práce. Pro zanedbávání péče o archiv se dostal do ostrých konfliktů se starostou města Leopoldem Pölzlem. Spor vyvrcholil v roce 1934, kdy Umlauft písemně požádal Pölzla o uvolnění s místa správce archivu. Na Umlauftovo místo přijalo město odborně vzdělaného archiváře dr. Franze Josefa Wünsche.

V roce 1936 přijalo městské zastupitelstvo nový statut archivu. Archiv byl definován jako městský úřad a archivář se stal městským zaměstnancem. Wünsch po několika letech žádostí získal v roce 1939 pro archiv rozsáhlejší prostory v domě na Václavském náměstí v Trmicích.

Literatura

L. Pölzl, Leben und Kraft durch kommunales Schaffen der Stadt Aussig 1918-1938, Ústí nad Labem 1938. Die sudetendeutsche Selbstverwaltungskörper, Band 3, Aussig, vyd. R. Lodgman von Auen a E. Stein, Berlín 1929


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola