Hospodářská a sociální struktura Ústí n.L.
od 2. poloviny 17. a ve století 18.

Pro polovinu 17. století je obecně známou skutečností, že města se nacházela v úpadku, což platilo i pro Ústí nad Labem.

Nejdůležitějším pramenem pro druhou polovinu 17. století je bezesporu berní rula, která bude proto tvořit základ našich poznatků. Berní rula je prvním rozsáhlým pramenem statistické povahy, ale nejde v něm v žádném případě pouze o soupis obyvatel. Statistická jednotka, s níž pramen pracuje, představuje poplatnickou domácnost. Důležité je, že též zachycuje zaměstnání osedlých. U každého je též uvedeno i množství půdy, které vlastnil. Zvlášť jsou zachyceny rozlohy vinic, chmelnic, zahrad a lesa. Kromě toho berní rula zachycuje i počet kusů domácího zvířectva u jednotlivých osedlých. To vše umožňuje, abychom si udělali poměrně přesnou představu o sociální struktuře ústeckého obyvatelstva. Musíme si však uvědomit, že se berní rula zabývá pouze obyvateli majetnými. Nemajetné obyvatelstvo opomíjí. Proto je velmi důležité, že můžeme použít i rozbor příslušných matrik.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola