image

Výzva z fondu primátora 2012

 

Výzva k předložení žádostí o finanční podporu z
FONDU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
v roce 2012

 

OBLAST PODPORY

Oblast podpory je realizována v souladu s cíli a opatřeními uvedenými v Koncepci prevence kriminality města Ústí nad Labem na r. 2012 – 2015. Z fondu budou podpořeny projekty zaměřené na prevenci kriminality, jejichž jednoznačným cílem je:

 • předcházet páchání trestné činnosti,
 • omezovat příležitostí k páchání trestné činnosti,
 • snižovat závažnost trestné činnosti,
 • snižovat majetkovou a násilnou kriminality,
 • eliminovat sociálně nežádoucí jevy,
 • posilovat pocit bezpečí občanů.

Cílovou skupinou v rámci podpory jsou děti a mladí lidé ve věku 3 – 24 let:

 • s poruchami chování,
 • ohroženi sociálně nežádoucími jevy,
 • ohroženi trestnou činností.

Předmětem podpory jsou projekty neinvestičního charakteru zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci. Základní oblasti podporovaných opatření, aktivit nebo akcí:

 • sociální prevence (aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Projekty z okruhu sociální prevence se orientují především na potenciální nebo již skutečné pachatele trestné činnosti, na kriminogenní prostředí a na osoby ohrožené sociálním vyloučením. Do sociální prevence je zahrnuta také pomoc obětem trestné činnosti).
 • informování cílové skupiny o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností (prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a jiných materiálů a poradenských služeb).

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

O finanční podporu mohou žádat pouze instituce, které svou činnost realizují na území města Ústí nad Labem. A to konkrétně:

 • Mateřské a základní školy a školská zařízení,

Vyjmenované typy organizací mohou v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost!

 

ROZPOČET ŽÁDOSTÍ

Finanční podpora z FONDU PRIMÁTORA činí pro tuto výzvu maximálně 20.000,- Kč na jeden projekt. Poskytnuté finační prostředky musí být vynaloženy efektivně dle předem definovaného podrobného rozpočtu projektu, který žadatel předloží společně s formulářem žádosti o finančí podporu projektu. Finanční podpora musí být využita pouze pro uhrazení nezbytných nákladů souvisejících s realizací projektu.

 

TERMÍNY VÝZVY

 • Termín vyhlášení výzvy je 22. června 2012
 • Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o podporu je 31. srpna 2012
 • Termín vyhlášení výsledků do 15. září 2012
 • Termín ukončení realizace projektů nejpozději 31. prosince 2012
 • Termín k předložení závěrečné hodnotící zprávy 31. ledna 2013

 

TERMÍN UZÁVĚRKY PRO PŘÍJMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o poskytnutí finanční podpory spolu s přílohami musí být doručena písemně v jednom vyhotovení a elektronické formě (příloha na CD) v zalepené obálce označené textem:

„Žádost FOND PRIMÁTORA – PREVENCE - NEOTVÍRAT“

na adresu:

Magistrát města Ústí nad Labem
Alexandr Kuchař
Koordinátor prevence kriminality
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem

Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem nejpozději do 31. srpna 2012 do 14 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum na razítku podací pošty – do 31. srpna 2012). Žádost včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce. Rukou psané projekty nebudou přijaty.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

 1. fáze hodnocení žádostí: 
  a. Formální náležitosti žádosti – žádost je úplná, obsahuje všechny náležitosti a povinné přílohy, byla přijata ve stanoveném termínu.
  b. Obsahová náplň projektu – plánovaný projekt je v souladu s předepsanou oblastí podpory a Koncepcí prevence kriminality města Ústí nad Labem na r. 2012 – 2015 na základě hodnocení komise Rady města pro prevenci kriminality
 2. fáze hodnocení žádostí:
  - Žádosti o podporu budou hodnoceny Primátorem Statutárního města Ústí nad Labem. Hodnocena bude především smysluplnost projektu, dále pak přínos projektu pro občany města Ústí nad Labem, způsob hodnocení úspěšnosti realizace a efektivita projektu z hlediska vynaložených finančních prostředků.

 

TERMÍN A FORMA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Žadatelé budou o výsledku infomováni písemně a elektronickou poštou nejpozději do 15. 9. 2012. Kompletní seznam podpořených projektů bude uveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz

 

Forma zpracování žádosti

 • Žádost bude vypracována do předem daného formuláře viz. příloha č. 1 výzvy
 • Povinné přílohy žádosti:
 • Vítány jsou další materiály (výroční zprávy, fotodokmentace, apod…), kterými lze prezentovat činnost a aktivity žadatele.