image

Výzva k programu prevence kriminality v roce 2014

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) město Ústí nad Labem informuje, že byl Ministerstvem vnitra vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2014, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Cíle Programu prevence kriminality jsou

 1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů
 2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana
 3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality
 4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů

Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2014 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené

 1. naplňovat strategické cíle a priority a další podmínky obsažené ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
  (http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx)
 2. naplňovat strategické cíle a priority a další podmínky obsažené ve Strategii prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2012-2015
  (http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/prevence-kriminality/)
 3. postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
  (http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx)

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2014 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Město Ústí nad Labem doplňuje podmínky pro předložení jednotlivých dílčích projektů v následující podobě

 1. na dílčí projekt nesmí být účelově vázána dotace od jiného subjektu (výjimku tvoří nadace a nadační fondy, individuální a firemní dárci),
 2. dotaci nelze poskytnout na projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních, na projekty protidrogové prevence a na projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě

Jednotliví žadatelé mohou předkládat své žádosti v termínu do 16. 1. 2014. Veškeré potřebné informace a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách města Ústí nad Labem (http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/prevence-kriminality/). K vyplněné žádosti musí žadatel přiložit popis projektu, který sám zpracuje v rozsahu 2-3 stran. Žádost musí být podána v písemné podobě a zároveň i v elektronické podobě na CD nebo DVD.

Své žádosti zasílejte na adresu: Městská policie Ústí nad Labem, Bc. Irena Modlíková, koordinátor prevence kriminality, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem nebo osobně podejte na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem.

Přílohy ke stažení