č. 4/2005 (vyvěšena 7.7.2005, účinná 22.7.2005)

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA
č. 4/2005

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 30. června usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o), bod 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád a podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní více osob

 

Část I.

Požární řád
Statutárního města Ústí nad Labem

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád města Ústí nad Labem upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Požární řád je závazný pro město, fyzické osoby nacházející se na jeho území, osoby vlastnící či užívající nemovitost na území města a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území města činnost.

Seznam použitých zkratek:

 • PO             - požární ochrana
 • ÚMO         - úřad městského obvodu
 • MO            - městský obvod
 • JSDHO      - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
 • HZS           - hasičský záchranný sbor
 • JPO            - jednotka požární ochrany

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených požární ochranou ve městě

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,  živelnými pohromami  a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna  jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 2. Za zabezpečení úkolů podle odstavce 1 a za dodržování povinností  stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu stanoveném touto vyhláškou odpovídají primátor města a starostové městských obvodů. Konkrétní určení  rozsahu úkolů Magistrátu a úřadů městských obvodů je v příloze č. 3 této části obecně závazné vyhlášky.
 3. Zastupitelstvo ukládá usnesením radě města předložit zastupitelstvu města informaci o stavu požární ochrany ve městě a projednávat stav  PO minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně města.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti 

 1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek   považuje:
  • výrobní činnost v továrně Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
  • výrobní činnost v továrně Setuza, a.s.
  • výrobní činnost v továrně Chemopharma, a.s.
  • výrobní činnost v továrně Linde Technoplyn, a.s.
  • výrobní činnost v továrně Tonaso, a.s.
  • výrobní činnost v teplárně Cinergetika, a.s.
  • přeprava nebezpečných (hořlavých) nákladů po silnici a železnici
  • skladování technických plynů a manipulace s nimi
  • vypalování trávy, spalování pevných hořlavých odpadů
  • používání pyrotechnických zábavných prostředků
  • práce, při kterých se používá otevřeného ohně v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem. Počátek a ukončení období  zvýšeného nebezpečí vzniku požárů oznámí  Magistrát města zveřejněním na úřední desce.

V případě vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví následující preventivní opatření, zejména:

  • dodržovat přísný zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v lesích a přilehlých pozemcích a cestách ve vzdálenosti do 50 metrů od  okraje lesa
  • zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů (vyjma řek a potoků) k jiným účelům
  • zabezpečení průjezdnosti všech přístupových komunikací pro přístup  požární techniky ke zdrojům požární vody
  • zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství
  • zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní i polní cesty vyjma vozidel vlastníků pozemků, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
  • zákaz používat v místech mimo souvislou městskou zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby hospodařící v lese a fyzické osoby, vlastnící více než 50 ha,  jsou v období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů povinni, zejména:

  • vyznačit na přístupových cestách do  lesa zákaz kouření v lese, zákaz rozdělávání nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování hořících a doutnajících předmětů v lese,
  • udržovat  lesní  cesty  (zejména  ty,  které  vedou k lokalitám  nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné,
  • nepoužívat v lese otevřeného ohně,
  • nespalovat v lese klestí a těžební odpad,
  • kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha  provádělo spalování klestí.
 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek  podle nařízení Ústeckého kraje č. 3/2003 „Podmínky zabezpečení plošného pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami PO“ považují hotely, zdravotnická, sociální a další zařízení a areály průmyslových podniků.
  Provozovatel nebo majitel takového objektu je povinen v tomto objektu zajistit požární bezpečnost v souladu s platnými předpisy o požární ochraně.
 2. Za budovy,  kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení základních funkcí orgánů státní správy, se považují budovy  Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajského úřadu, Katastrálního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, Krajské hygienické stanice a archivů.

Čl. 4
Způsob hlášení vzniku požáru a způsob vyhlášení požárního poplachu

 1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromě či jiné mimořádné události v katastru města  zabezpečuje Operační středisko HZS Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
 2. Vznik požáru lze nahlásit  prostřednictvím služeben Městské policie, které jsou zároveň ohlašovnami požáru:
  • Velká hradební 8 (operační středisko) – č. 156
  • Na nivách 27 – č. 475 601 510
  • Stříbrnická 2 – č. 472 777 181
  • Varšavská 44 – č. 475 531 813
  • Opletalova 220 – č. 475 507 100

Řád ohlašoven požáru je uveden v příloze č. 4 této části obecně závazné vyhlášky. Požár lze také nahlásit z veřejných telefonních automatů bez použití finanční hotovosti         nebo telefonní karty a z mobilních telefonů bezplatně na telefonní číslo 150, příp. 112.        

 1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě Ústí nad Labem provádí Operační středisko HZS Ústeckého kraje buď:
  1. signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován z operačního střediska  přerušovaným tónem  sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin pauza – 25 vteřin tón) nebo
  2. signálem „Požární poplach“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „Ho - ří“, „Ho - ří“) po dobu jedné  minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

 1. Městské obvody zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů, dislokované na území ÚMO Neštěmice v Mojžíři a ÚMO Ústí nad Labem město v Božtěšicích. Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a  věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou uvedeny v příloze č. 2 této části obecně závazné vyhlášky. Povinnosti ÚMO a konkrétních osob k požární ochraně jsou uvedeny v příloze č. 3 této části obecně závazné vyhlášky.
 2. Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu  dostaví do hasičských zbrojnic v Mojžíři a v Božtěšicích tak, aby byl dodržen časový limit odjezdu požární jednotky do akce (§ 11 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany).

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

 1. Město Ústí nad Labem stanovuje následující zdroje vody pro hašení  požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
  • řeka Labe – Brná, Církvice, Mojžíř, Olešnice, Sebuzín, Střekov, Svádov, Ústí nad Labem centrum, Vaňov
  • řeka Bílina –  Ústí nad Labem centrum
  • potok - Strážky
  • požární nádrže – Nová Ves, Skorotice
  • koupaliště Habrovice
  • nádrž na Klíšském potoce – Vinařská ulice Klíše
  • vybraná požárně bezpečnostní zařízení (hydranty) z městské hydrantové sítě podle § 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, dále jen „o požární prevenci“ (příloha č. 5 této části obecně závazné vyhlášky).

 

 


                                                                   

                                                                                                                               Příloha č. 1

Jednotky požární ochrany, určené pro zásah na katastru Města

Zde jsou uvedeny jednotky, které se postupně účastní protipožárního zásahu při přechodu na vyšší stupně požárního poplachu (kumulace JPO v závislosti na růstu potřeby hašení).

Seznam jednotek požární ochrany podle stupňů poplachu - Ústí nad Labem – město, Božtěšice, Habrovice, Strážky, Skorotice, Hostovice, Vaňov

Stupeň požárního poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

Čtvrtá jednotka PO

          I.

HZS ÚO UL

HZSP České dráhy s.o.

SDHO Velké Březno

 

 

         II.

SDHO Chuderov

SDHO Chlumec

SDHO Mojžíř

SDHO Chabařovice

        III. 

SDHO Povrly

SDHO Malečov

SDHO Libouchec

SDHO Telnice

IV. (Z)

HZSP Setuza a.s.

HZSP Spolchemie

HZS Litoměřice

HZS  Děčín Teplice

 

Seznam jednotek požární ochrany podle stupňů poplachu - Ústí nad Labem – Střekov, Sebuzín, Církvice, Kojetice, Olešnice, Budov, Svádov, Sedlo, Nová Ves, Olšinky, Brná

Stupeň požárního poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

Čtvrtá jednotka PO

          I.

HZS ÚO UL

HZSP České dráhy s.o.

SDHO Velké Březno

 

         II.

SDHO Malečov

SDHO Chuderov

SDHO Chlumec

 

        III. 

SDHO Chabařovice

SDHO Povrly

SDHO Mojžíř

SDHO Telnice

        IV. (Z)

HZSP Setuza a.s.

HZSP Spolchemie

HZS  Litoměřice

HZS Děčín Teplice

 

Seznam jednotek požární ochrany podle stupňů poplachu - Ústí nad Labem - Severní terasa

Stupeň požárního poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

Čtvrtá jednotka PO

          I.

HZS ÚO UL

HZSP České dráhy s.o.

SDHO Chuderov

 

         II.

SDHO Velké Březno

SDHO Chlumec

SDHO Chabařovice

SDHO Libouchec

        III. 

SDHO Malečov

SDHO Telnice

SDHO Libouchec

 

        IV. (Z)

HZSP Setuza a.s.

HZSP Spolchemie

HZS Litoměřice

HZS Děčín Teplice

 

Seznam jednotek požární ochrany podle stupňů poplachu - Ústí nad Labem - Neštěmice, Krásné Březno, Mojžíř

Stupeň požárního poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

Čtvrtá jednotka PO

          I.

HZS ÚO UL

HZSP České dráhy s.o.

SDHO Mojžíř

 

         II.

SDHO Velké Březno

SDHO Povrly

SDHO Chuderov

 

 

        III. 

SDHO Chlumce

SDHO Chabařovice

SDHO

Malečov

SDHO Telnice

        IV. (Z)

HZSP Setuza a.s.

HZSP Spolchemie

HZS Litoměřice

HZS Děčín Teplice

 

 

 


 

Příloha č. 2

Jednotky sboru dobrovolných hasičů na území města Ústí nad Labem

Jednotka SDHO - JPO Mojžíř

 • kategorie III.
 • počet členů - 19
 • technika
  • nákladní automobil (cisterna) Liaz 706 RTHP CAS 24,
  • nákladní automobil Avia 30 A
 • věcné prostředky – individuální dýchací přístroj Saturn

Jednotka SDHO - JPO Božtěšice

 • kategorie V/2
 • počet členů - 11
 • technika
  • nákladní automobil Avia  30 DA
  • přenosná požární stříkačka PPS 12

 

 


 

Příloha č. 3

Povinnosti města k požární ochraně, plněné Magistrátem a ÚMO.

(§ 29, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

 1. Povinnosti plněné Magistrátem v požární ochraně města
  • organizuje preventivně výchovnou činnost  pro své zaměstnance
  • zřizuje ohlašovnu požáru a další místa, odkud lze hlásit požár
  • vede dokumentaci požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy (Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) pro objekty ve svém vlastnictví, pokud tato  povinnost není převedena na základě smlouvy na pronajímatele či správce objektu
 2. Povinnosti plněné ÚMO v požární ochraně městského obvodu
  • na základě žádostí nebo připomínek občanů provede ověření skutečnosti nebo místní šetření a pokud zjistí nedostatky, nařídí správci objektu jejich odstranění. Pokud k odstranění závad v určeném termínu nedojde, upozorní na ně orgány státního požárního dozoru. Týká se pouze prostor a objektů ve vlastnictví nebo užívání MO.
  • vede přehled žádostí a připomínek
  • organizuje preventivně výchovnou činnost  pro své zaměstnance
  • plní úkoly zřizovatele JSDHO (§ 29, pís. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (pouze ÚMO Město a Neštěmice)
  • vede dokumentaci požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy (Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) pro objekty ve svém vlastnictví, pokud tato  povinnost není převedena na základě smlouvy na pronajímatele či správce objektu

 

 


 

                                                                                                                                    Příloha č. 4

Řád ohlašovny požáru na služebnách Městské policie Ústí nad L.

Tento řád stanoví povinnosti obsluze ohlašovny požáru za účelem správného a rychlého převzetí a předání informací o požáru či jiné mimořádné události.

Přijímání hlášení:

Při hlášení případu musí být v ohlašovně zaznamenáno:

 • postižený objekt (byt, továrna, stoh apod.)
 • přesná adresa nebo popis místa
 • druh mimořádné události
 • kdo žádá o pomoc nebo podává hlášení
 • datum a čas přijetí hlášení
 • provedení zpětného ověření pravdivosti hlášení

Předávání informací:

Bezprostředně po převzetí hlášení předává obsluha ohlašovny požáru získané informace na číslo 150 (HZS) popř. na číslo 112 (IZS). Obsluha zaznamená datum a čas předání informací. V případě poruchy spojovacího zařízení se použije náhradního druhu spojení (vysílačka).

Důležitá telefonní čísla:

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor
155 - Záchranná služba
156 - Městská policie
158 – Policie ČR

 

 


 

Příloha č. 5

Přehled vybraných požárně bezpečnostních zařízení (nadzemních hydrantů) z městské hydrantové sítě

 1. Křižovatka k Baumaxu – Havířská ulice – vlevo (postavení čelem k Baumaxu)
 2. Parkoviště Carrefoure (naproti čerpací stanice v zeleném pásu)
 3. Orlická 1 – naproti
 4. Orlická 3 – naproti  
 5. Střekov naproti starému krematoriu  
 6. Skorotice – ulice K chatám na zeleném pásu – naproti čísla 55  
 7. Mírové náměstí za budovou HVB  
 8. Předlice – nám. Prokopa Velikého – naproti čísla 8  
 9. Krásné Březno – ulice Přístavní – naproti Kovošrotu – zelený pás  
 10. Neštěmice – ulice Seifertova – naproti OD Květ  
 11. Křižovatka Masarykovy a Slavíkovy ulice – proti Pozemkovému fondu  
 12. Ulice SNP – naproti číslu 8 – zelený pás  
 13. Stříbrnická ulice – mezi halou SKP a Hypernovou na rohu  
 14. Štefánikova ulice – zelený pás naproti číslu 2
 15. Špitálské náměstí – naproti číslu 8  
 16. Křižovatka ulic V oblouku a Vojanova – na rohu – zelený pás  

 

 


 

Část II.
Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích na území města, kterých se účastní větší počet osob

Čl. 1
Základní ustanovení 

 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob (dále jen „akce“).
 2. Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, církevní akce a jiné akce a shromáždění, kterých se účastní:
  1. více než 200 osob ve vnitřním shromažďovacím prostoru
  2. více než 500 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru (např. veřejné prostranství)
  3. méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo obec, na jejímž území se akce koná, a to na základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, povahy účastníků (např. osoby s omezenou schopností pohybu) apod.
 3. Prostorem pro konání akce se ve smyslu této vyhlášky rozumí budovy a pozemky, na kterých akce probíhá.
 4. Je-li akce pořádána na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního předpisu (§ 85 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), nesmí počet účastníků překročit počet pro takové místo určený.

Čl. 2
Podmínky požární bezpečnosti při akcích

 1. Organizátor akce je povinen:
  1. stanovit opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a zabezpečení včasné a bezpečné evakuace osob v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
  2. informovat v přiměřeném rozsahu o stanovených opatřeních účastníky akce
  3. zřídit před zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její činnost, zabezpečit její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů, stanovených preventivní požární hlídce zvláštními právními předpisy
  4. při akci, jejíž součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem (například pyrotechnické efekty a ohňostroje), zajistit dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva vnitra č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi)
  5. písemně oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, odboru prevence
  6. předložit pronajímateli prostor pro konání akce zprávu o stanovení podmínek požární bezpečnosti nejméně pět pracovních dní před zahájením akce, jde-li o:
   • cirkusové představení s ustavením cirkusových stanů a zvěřince na veřejném prostranství
   • akci pořádanou na veřejné komunikaci anebo na veřejném prostranství
   • akci s účastí diváků, jejíž součástí jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.) 
  7. předložit pronajímateli prostor pro konání akce záznam o provedené protipožární úpravě používaných hořlavých materiálů a textilií
 2.  Organizátor akce pořádané na místě, které není k tomuto místu určené (zákon č. 133/1985           Sb., o požární ochraně), je kromě toho povinen:
  1. vytvořit podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, k tomu zejména vymezit prostor  pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, vyznačit zákaz parkování vozidel  v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, u východů k úniku osob a u odběrních míst požární vody 
  2. umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře  přístupných místech
  3. zajistit umístění prodejních míst, stánků a atrakcí tak, aby byl umožněn průjezd mobilní požární techniky jednotek požární ochrany
  4. zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením  nebo věcným prostředkům požární ochrany
  5. při akci, jejíž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), přijmout opatření k zabránění  vzniku a šíření požáru a použít požárně bezpečnostní zařízení ke snížení hořlavosti hořlavých látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.  podle § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) 
  6. při akci uvnitř uzavřeného objektu nebo objektu, kde by mohlo dojít k vytvoření výbušné koncentrace směsi plynu, zajistit zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík,  acetylén)

Čl. 3
Způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti při akcích

Organizátor akce je povinen:

 1. organizačně a technicky zajistit splnění podmínek požární bezpečnosti při akci, přitom zejména stanovit povinnosti všech osob podílejících se na tomto zajištění a prokazatelně je s nimi seznámit; při opakovaném pořádání akcí na shodném místě a za shodných podmínek lze pro tyto akce splnění podmínek zajistit společně
 2. zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), preventisty požární ochrany nebo velitele preventivní požární hlídky kontrolu plnění podmínek požární bezpečnosti při akci a kontrolu povinností stanovených právními předpisy o požární ochraně, a to před zahájením akce, v jejím průběhu a po ukončení
 3. při akci, jejíž součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem např.  pyrotechnické efekty a ohňostroje) nebo efekty s otevřeným ohněm, zajistit provedení akce jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost
 4. nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce
 5. přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku

Čl. 4
Povinnosti účastníků akce 

Každý účastník akce, včetně účinkujících, je povinen:

 1. dodržovat opatření stanovená organizátorem akce
 2. dodržovat pokyny organizátora akce, pořadatelské služby a preventivní požární hlídky, vydané k zabezpečení požární ochrany při akci
 3. nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev)
 4. nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno v podmínkách požární bezpečnosti jinak
 5. počínat si při manipulaci s běžnými prostředky (např. zapalovač a podobná zapalovadla) tak, aby nedošlo k požáru

Čl. 5
Sankce

 1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 58, odst. 4   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 této části obecně závazné vyhlášky, která je její nedílnou součástí.
 2. Úřady Městských obvodů zajistí, aby pronajímatelé prostor pro konání akce, kteří tyto prostory pronajímají pravidelně resp. častěji, byli seznámeni s podmínkami pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje více osob.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. července 2005. 

 

 

              Mgr. Petr Gandalovič, v.r.                                              Mgr. Jan Kubata, v.r.       
     primátor Statutárního města Ústí n. L.                           náměstek primátora města Ústí n. L.

 

 


 

Příloha č. 1

Podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní požární hlídky

 1. Požární preventivní hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.
 2. Složit preventivní požární hlídku z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené preventivní požární hlídce, mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.
 3. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost preventivních požárních hlídek, zejména aby:
  1. byly vymezeny úkoly preventivní požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy preventivní požární hlídky dosáhnout a byly stanoveny vždy konkrétní fyzické osobě
  2. byl stanoven  a zabezpečen mezi velitelem a členy preventivní požární hlídky, v případě většího  počtu  preventivních  požárních  hlídek  i  mezi  veliteli preventivních požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací
 4. Osoby zařazené do preventivní požární hlídky musí být starší 18 let, musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů a musí absolvovat odbornou přípravu.
 5. Velitel i členové preventivní požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou  nebo vestou s nápisem „Preventivní požární hlídka“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).
 6. Úkoly stanovené preventivní požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do preventivní požární hlídky.
 7. Velitel:
  1. odpovídá za plnění úkolů preventivní požární hlídky a zajišťuje provedení kontrolních úkonů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení  záznamů o jejích výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno(a) člena(ů) preventivní požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění  
  2. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím pověřené odpovědné osobě, což tito potvrdí  svým podpisem
  3. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím pověřené odpovědné osobě, což tito potvrdí svým podpisem
 8. Preventivní požární hlídka:
  1. provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např.  rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydranty a hydrantovými systémy) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti
  2. dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce, popř. Magistrátem a vyžaduje jejich plnění
  3. plní další úkoly požární prevence příslušné akce stanovené pořadatelem akce
 9. Osoba zařazená do preventivní požární hlídky je povinna:
  1. zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, základní dokumentace k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením), vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátorovi akce
  2. k výkonu činnosti preventivní požární hlídky nastoupit před zahájením akce v časovém předstihu stanoveném pořadatelem akce
  3. nosit v průběhu akce stanovené označení
 10. Nezbytným obsahem odborné přípravy je:
  1. seznámení se s pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, opatřeními stanovenými organizátorem akce, dokumentací požární ochrany vztahující se k akci (požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, základní dokumenty k požárně bezpečnostním zařízením v objektu a opatření stanovená organizátorem akce
  2. způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru
  3. praktická část obsahuje vždy alespoň seznámení se s  rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.