image

Volby v roce 2020

Volby do zastupitelstev krajů

Termín konání: pátek 2.10. a sobota 3.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů (15.4.2020), v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno.
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Právo volit

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen "volič").
Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Voličský průkaz

Voličský průkaz vydává:
- Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
- Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
- Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Více informací

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx