Volby v roce 2018

Volby do zastupitelstev obcí

Termín konání: pátek 5. 10. a sobota 6. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.
Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí.
Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním podle zásad poměrného zastoupení.
Zák. 491/2001 Sb.

Na webových stránkách ČÚZK lze vyhledat, do jakého čísla okrsku patří adresní místo, kde máte trvalý pobyt. Po vyhledání adresního místa je nutné pro zobrazení čísla okrsku kliknout na symbol lupy na detail záznamu.