image

č. 8/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

O místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného
(ruší OZV č. 49/97, 59/99, 1/2003; mění OZV č. 1/08 a 2/09)

Město Ústí nad Labem

Obecně závazná vyhláška č.  8 / 2003

o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného


Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 11. prosince 2003  usneslo vydat v souladu s § 10 písm.a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku:

Část první
Základní ustanovení

Čl. 1

Město Ústí nad Labem vybírá tyto místní poplatky:
a)  poplatek ze psů
b)  poplatek za užívání veřejného prostranství
c)  poplatek ze vstupného.

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonávají Úřady městských obvodů (dále jen správce poplatku) a  v  řízení ve věcech poplatků postupují podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  nestanoví jinak.

Část druhá
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3
Poplatníci

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1)   Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku  do 15 dnů vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti.
(2)   Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby,  a bydliště nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též číslo účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Po splnění ohlašovací povinnosti, správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku.V případě ztráty nebo poškození evidenční známky vydá správce poplatku známku náhradní.

Čl. 5
Sazby poplatků a  splatnost

(1)   Roční sazby poplatků ze psů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2)   Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to: 
a)  nečiní-li více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31. března běžného kalenádřního roku,
b)  ve čtyřech splátkách ve výši 25 % roční sazby nejpozději do 31.března, 31.května, 31.srpna, 30.listopadu činí-li poplatek více než 400,- Kč za kalendářní rok. Poplatek může poplatník zaplatit i najednou do 31. března  běžného kalendářního roku.
(3)   Poplatek ze psů platí držitel  příslušnému Úřadu městského obvodu podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla se při výpočtu poměrné výše poplatku postupuje obdobně jako v předešlé větě.

Čl. 6
Osvobození

Od poplatku ze psů se osvobozují:
a)  držitel psa, kterým je osoba nevidomá,bezmocná 1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 1a) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
b)  osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
c)  osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis, 1b)
d)  organizace, jejichž zřizovatelem je správce poplatku nebo město Ústí nad Labem,
e)  osoby, které se prokáží potvrzením o převzetí psa z útulku
f)  policie ČR a městská policie.

Část třetí
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 7
Předmět poplatku

(1)    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 2)  kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)  Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou : náměstí, silnice,  ulice, městské komunikace, chodníky, veřejná zeleň 3) tržiště, parky, průchody, podchody, nadchody, loubí a pasáže, přístupné každému bez omezení.

Čl  8
Poplatníci

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 7 odst. 1.

Čl. 9
Ohlašovací povinnost

(1)   Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2)   Poplatník je povinen v oznámení uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 10
Sazby poplatku a splatnost

(1)   Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v příloze č.1 této vyhlášky.
(2)   Poplatek je splatný do 15-ti  dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku.

Čl. 11
Osvobození

Od poplatku za užívání veřejného prostranství se osvobozují:
a)  uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b)  osoby zdravotně postižené 1a), kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství,
c)  akce pořádané správcem poplatku nebo městem Ústí nad Labem,
d)  investiční akce, jejichž investorem je město nebo organizace zřízená městem
e)  veřejná prostranství ve vlastnictví Města Ústí nad Labem včetně městských obvodů, která jsou pronajata

Část čtvrtá
Poplatek ze vstupného

Čl. 12
Předmět poplatku

(1)   Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se  rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 13
Poplatníci

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 14
Ohlašovací  povinnost.

(1)   Poplatník je povinen nejméně 10 dnů před konáním akce písemně ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno ( název ) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce. Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 15
Sazba poplatku a splatnost

(1)   Sazba poplatku ze vstupného je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky
(2)   Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Čl. 16
Osvobození

Od poplatku ze vstupného se osvobozují:
a)  akce, jejichž  celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b)  akce kulturní,
c)  akce sportovní.

Část pátá
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 17
Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2)   Tomu, kdo nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 18
Lhůty pro vyměření

(1)   Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou závaznou vyhláškou města, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2)   By-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 19

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 20
Přílohy

Příloha č. 1 Sazby poplatků

Čl. 21
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1.  Obecně závazná vyhláška města Ústí n.L. o místních poplatcích č. 49/97 a její novely OZV č. 59/1999 a  1/2003.

Čl. 22
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 2004.

1)    § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
1a)  § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
1b)  Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
2)    § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
3)    Vyhláška č. 190/1996 Sb. ( kód 40 a 41 ), kterou se provádí zákon zák.. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), v platném znění.

Ing. Miroslav Harciník, v.r.                              Mgr. Petr Gandalovič, v.r.
náměstek primátora                                             primátor města     


Příloha OZV č. 1

S a z b y   p o p l a t k ů

ZE  PSŮ  ( roční poplatek )

A.     V rodinných domech
1.   jeden pes v rodinném domě    ………………………….    200,- Kč
2.   každý další pes v rodinném domě ……………………..    500,- Kč

B.     V ostatních domech
1.      jeden pes v ostatních domech   ………………………1.000,- Kč
2.      každý další pes v ostatních domech  ……………….. 1.500,- Kč

C.
1.       jeden pes, jehož  držitelem  je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu , anebo poživatel sirotčího důchodu
                                                      ……………………………   200,- Kč
2.      druhý a každý další pes, jeho držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
                                                       …………………………….300,- Kč

D.     Ostatní poplatky
1.      jeden pes, který je celoročně umístěn na pozemku, k němuž má poplatník vlastnické  nebo jiné obdobné právo zaručující mu celoroční užívání a tento pozemek leží mimo místo trvalého bydliště poplatníka 
                                                      ……… …………………..  200,- Kč
2.      každý další pes, který je celoročně umístěn na pozemku, k němuž má poplatník vlastnické nebo jiné období právo zaručující mu celoroční užívání a tento leží mimo místo trvalého bydliště poplatníka  
                                                     …………………………….  300,- Kč
3.      hlídací pes chovaný právnickou osobou a ostatní psi, kteří nejsou uvedeni v předchozích odstavcích 
                                                     ……………………………..1.000,- Kč
4.      každý další hlídací pes chovaný právnickou osobou  a ostatní psi, kteří nejsou uvedeny v předchozích odstavcích
                                                    ………………………………1.500,- Kč

ZA  UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉHO  PROSTRANSTVÍ

K umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží a k umístění dočasných staveb
                                                     ……………………………..10,-Kč/m2/den
Za užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení
                                                       ……………………………50,-Kč/m2/den

U plošného reklamního zařízení ukotveného v zemi se považuje každé ukotvení za započatý m2

Za užívání veřejného prostranství k umístění předzahrádek
                                                     ……………………………. 5,-Kč/m2/den
Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení (zařízení staveniště nebo stavby včetně skládky materiálu) a provádění výkopových prací  včetně samotného místa výkopu
                                                    ………………………………5,-Kč/m2/den
Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní  akce:
-  do 7 kalendářních dnů včetně (paušální poplatek)
                                                   …………………………… 3.500,- Kč/týden
nebo alikvotní část dle počtu dnů
-  nad 7 kalendářních dnů   …………………………………   10,-Kč/m2/den

Za užívání veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl (paušální poplatek)
                                            …………… ……………………5.000,- Kč/týden

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pouze pro osobní automobily (paušální poplatek)
                                            ………………………………...1.500,- Kč/měsíčně

Sazby poplatku se vybírají za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den, týden nebo měsíc.

ZE VSTUPNÉHO

Na prodejní a reklamní akce ……20 % z úhrnné částky vybraného vstupného