image

č. 10/2006 (vyvěšena 15.12.2006, účinná 1.1.2007)


Statutární město Ústí nad Labem

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006, o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 - Statut města Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 14.12.2006 usnesením č. 39/06 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky.

 

čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Cílem této vyhlášky je formulační upřesnění přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 – Statut města Ústí nad Labem (dále jen „Statut“).

 

čl. 2
Změna přílohy č. 1

1. Touto vyhláškou se ruší příloha č. 1 Statutu a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 1.

 

čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2007.

 

 

                      Jan Řeřicha  v.r.                                                                    Mgr. Jan Kubata v.r.
                   náměstek primátora                                                                     primátor města