image

č. 2/2005


S t a t u t á r n í   m ě s t o   Ú s t í   n a d   L a b e m

 

Nařízení Statutárního města
Ústí nad Labem
č. 2/2005

 

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel

 

           Rada města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 25. 10. 2005 usnesením č. 635/05 usnesla vydat na základě §4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s §11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1

 Maximální cena

 

1.      Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla odtahovým vozidlem podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) činí:

a)      odtah úplný                                                                 1.450,- Kč
b)      odtah neúplný                                                             1 150,- Kč

2.      Maximální cena, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnuje:

a)      u odtahu úplného:          jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě s použitím mechanické ruky, pořízení písemného záznamu o výkonu, převezení odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení pomocí mechanické ruky a předání obsluze parkoviště
b)      u odtahu neúplného:      jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě s použitím mechanické ruky, složení vozidla zpět na místo a pořízení písemného záznamu o přerušení výkonu, s potvrzením o jeho předání provozovateli.

3.      Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu2).

 

Článek 2 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2003, o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území Města Ústí nad Labem, ze dne 27. 11. 2003

 

Článek 3

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2005.

 

 

 

            Mgr. Petr Gandalovič                                                    Mgr. Jan Kubata
               primátor města                                                     náměstek primátora

 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků
   Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

2 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty