image

č. 1/2003 (vyvěšené 8.9.2003, účinné 24.9.2003)

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

N a ř í z e n í

Města Ústí nad Labem č.  1 /2003

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


      Rada města Ústí n. Labem  se na svém zasedání dne 4. 9.2003 usnesla vydat  podle  §11 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 25 odst. 2 zákona  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, toto nařízení:

Článek 1

      1) Rada města Ústí nad Labem vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle §25 odst.1 lesního zákona. Pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude vyhlášena veřejná zakázka dle zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

      2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu  lesních hospodářských celků  Sněžník a Děčín, které jsou tvořeny  katastrálním územím následujících obcí:

obec  Malé Březno

 • k.ú.  Malé Březno
 • k.ú. Vitín
 • k.ú.  Leština

obec Zubrnice

 • k.ú.  Zubrnice

obec Velké  Chvojno

 • k.ú.  Arnultovice u  Lučního Chvojna
 • k.ú.  Luční  Chvojno
 • k.ú.  Malé  Chvojno
 • k.ú.  Mnichov u Lučního  Chvojna
 • k.ú.  Velké  Chvojno
 • k.ú.  Žďár u Velkého  Chvojna

obec  Libouchec

 • k.ú.  Čermná u  Libouchce 
 • k.ú.  Libouchec

obec  Povrly

 • k.ú.  Český  Bukov
 • k.ú.  Lužec u Petrova  Mlýna
 • k.ú.  Lysá
 • k.ú.  Mašovice pod  Vysokým kamenem
 • k.ú.  Mirkov
 • k.ú.  Neštědice
 • k.ú.  Povrly
 • k.ú.  Roztoky nad  Labem
 • k.ú.  Slavošov
 • k.ú.  Šachov

obec  Chuderov

 • k.ú.  Chuderov
 • k.ú.  Chuderovec
 • k.ú.  Libov
 • k.ú.  Lipová pod  Blanskem
 • k.ú.  Radešín u  Lipové
 • k.ú.  Žežice u  Chuderova

obec Ústí nad  Labem

 • k.ú.  Krásné  Březno
 • k.ú.  Mojžíř
 • k.ú.  Neštěmice
 • k.ú.  Ústí nad  Labem

obec Tisá

 • k.ú. Ostrov u  Tisé
 • k.ú.  Tisá

obec  Petrovice

 • k.ú.  Petrovice u  Chabařovic

obec  Ryjice

 • k.ú.  Ryjice

3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s vyjímkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3  lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Článek 2

      1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Magistrátu města Ústí nad Labem nebo u obecního úřadu písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

      2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, písemným podáním u Magistrátu města Ústí n. L.,nebo prostřednictvím obecních úřadů .

      3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 15.10. 2003.

      4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Článek 3

      Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na  Magistrátu města Ústí n.L.,  odboru životního prostředí  v  březnu roku 2005, a to bezplatně na základě písemného potvrzení o jejich převzetí.

 

Článek 4

      Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

 

Článek 5

      Toto nařízení nabývá účinnosti  15 dnem po dni vyvěšení.

 

V Ústí nad Labem dne 4.9.2003

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města Ústí nad Labem

Mgr.Tomáš Jelínek
náměstek primátora města Ústí n. L.

 

Vyvěšeno dne  8.9.2003
Sejmuto dne  16.10.2003