image

6. Usnesení ZM 71/03 - 104/03 (19.6.2003)

24.06.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

konaného dne  19. 6. 2003

71/03 - 104/03


71/03

Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2002

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) z j i š ť u j e,  ž e

1. v hospodaření města za r. 2002 dosáhly:
a) celkové příjmy města výše  1.766.447,28 tis. Kč
b) celkové výdaje města výše  1.800.357,18 tis. Kč
2. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši      33.909,90 tis. Kč vyrovnává
oblast  financování
3. v hospodaření MmÚ za r. 2002 dosáhly:
a) celkové příjmy MmÚ výše  1.417.060,57 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ výše  1.455.847,05 tis. Kč
4. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši      38.786,48 tis. Kč
vyrovnává oblast financování
5. výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí po celkovém finančním vypořádání 
13.573.782,20 Kč
6. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti činí 73.121.882,11 Kč, z toho volné zdroje k zapojení do rozpočtu r. 2003 činí 2.926.529,60 Kč

B) b e r e   n a   v ě d o m í

  1. zprávu o přezkoumání hospodaření města Ústí n.L. za r. 2002 provedené společností AGIS, spol. s r.o., Most

C) s c h v a l u j e

1. po projednání závěrečného účtu  celoroční hospodaření města za rok 2002, a to  bez výhrad
2. rozpočtové opatření v  rozpočtu r. 2003 dle důvodové zprávy takto:
a) do neinvestiční rezervy finančního odboru, č. org. 5400 se zapojují výsledky hospodaření v celkové výši 16.500,31 tis. Kč (kap. 971, org. 5400, § 6409, pol. 5901)
z toho: z hlavní činnosti částka 13.573,78 tis. Kč z VHČ částka 2.926,53 tis. Kč takto:
- zvýšení příjmové části rozpočtu v oblasti dotací tř. 4 ve výši  2.926,53 tis. Kč převodem z VHČ (pol.  4131)
- zapojení přebytku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 13.573,78 tis. Kč v oblasti financování – tř. 8 (pol. 8115)
3. finanční vypořádání za r. 2002 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


72/03

Výsledky obch. veř. soutěže na investiční úvěr 190 mil. Kč

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. výsledky obchodní veřejné soutěže na nejvhodnější návrh na uzavření úvěrové smlouvy
pro financování investičních výdajů, schválených v rozpočtu města na rok 2003


73/03

Poskytnutí půjček a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB), návrh změn a doplnění OZV č. 39/95 o FRB

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. poskytnutí  prostředků z  Fondu  rozvoje bydlení  formou půjček v celkové výši
1 147 000,- Kč a dotace ve výši 40 000,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

B)  v y d á v á

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003   o Fondu rozvoje bydlení v předloženém znění
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


74/03

Postoupení pohledávek

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o stavu pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy

B)  s c h v a l u j e

1. postoupení pohledávek uvedených v Příloze č. 1 důvodové zprávy včetně příslušenství 
k těmto pohledávkám

C)  u k l á d á

1. Radě města Ústí nad Labem
a) zabezpečit postoupení pohledávek a o výsledku informovat Zastupitelstvo města
                                                                                                      T: do 11. 12. 2003

                                                            
75/03

Nabytí pozemků v k.ú. Krásné Březno do majetku města formou odkoupení od  restituentů manž. Vysoudilových - ZOO

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. nabytí pozemku p.č. 1736/10 o výměře 416 m2 v k.ú. Krásné Březno do majetku města
formou  odkoupení  za cenu 100 000,- Kč od manželů  Vysoudilových, bytem  rozcestí
721/1, Ústí nad Labem


76/03

Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem a Dobětice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. směnu části (386 m2) p.p.č. 302/1 v k.ú. Dobětice, která je ve vlastnictví města Ústí nad
Labem za p.p.č. 5151 o výměře 386 m2 v k.ú. Ústí nad Labem, která je ve vlastnictví
manželů Křížových


77/03

Směna pozemků v k.ú. Klíše - Město Ústí n.L. + Agentura BEZ Ústí n.L.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r e v o k u j e

1. usnesení ZM č. 491/02 ze dne 20. 6. 2002 v úplném znění

B)  s c h v a l u j e 

1. směnu pozemku p.č. 686/1 o výměře 437 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č.
635/53 o výměře 22 m2 a část pozemku p.č. 634/52 o výměře 1690 m2 v majetku
Agentury BEZ s.r.o., Ústí nad Labem, vše v k.ú. Klíše
2. nabytí zbytkové výměry 1275 m2 pozemku p.č. 634/52 do majetku města formou
odkoupení za cenu 200,- Kč/m2 od Agentury BEZ s.r.o., Ústí n.L. tj. za celkovou
částku ve výši 255 000,- Kč


78/03

Směna pozemků v k.ú. Klíše - Město Ústí n.L. + DPmÚ a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. směnu pozemků p.č. 218/2 o výměře 388 m2 a 218/3 o výměře 144 m2 v k.ú. Předlice
v majetku města za pozemek p.č. 1926/1 o výměře 3048 m2 v k.ú. Klíše v majetku
DPmÚ a.s.


79/03

Oprava zápisu v katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. změnu vlastnictví práva k nemovitostem v k.ú. Ústí nad Labem:
a) p.p.č. 199 o výměře 625 m2
b) st.p.č. 200 o výměře 957 m2
c) st.p.č. 201 o výměře 179 m2
ve prospěch spol. Severočeská energetika a.s., se sídlem v Děčíně, Tepliceká 874/8,
IČO 49903179


80/03

Úprava usnesení ZM č. 25/03

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e

1. usnesení ZM č. 25/03 v bodě A) 1., ze dne 20.2.2003 takto:
a) vypouští se pozemek p.č. 1556/1
b) upravuje se cena z 1 683 658,- Kč na 1 671 942,- Kč


81/03

Revokace usnesení ZM č. 523/02
Prodej pozemků v k.ú. Předlice - průmyslová zóna - Česká pošta s.p. + Kareka spol. s  r.o. + Nüsing ČR spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r e v o k u j e

1. usnesení ZM č. 523/02 ze dne 19. 9. 2002 v úplném znění

B)  s c h v a l u j e

1. prodej pozemku p.č. 901/59 o výměře 11 641 m2, k.ú. Předlice České poště s.p.,
Odštěpný závod Severní Čechy, Berní 2, Ústí nad Labem za cenu 400,- Kč/m2 tj.
celkem 4 656 400,- Kč
2. prodej pozemku p.č. 901/66 o výměře 6 929 m2, k.ú. Předlice obch. spol. Nüsing ČR
spol. s r.o.  Stará 72, Ústí nad Labem za cenu 400,- Kč/m2 tj. celkem 2 471 600,- Kč
3. prodej pozemku p.č. 901/65 o výměře 16 748 m2, k.ú. Předlice obch. spol. Kareka,
spol. s r.o. Londýnská 13, Ústí nad Labem za cenu rozdělenou na dvě části takto:
a) 4222 m2 za cenu 200,- Kč/m2 tj. celkem 844 400,- Kč z důvodu umístění
nadzemního vedení el. energie včetně ochranného pásma
b) 12 526 m2 za cenu 400,- Kč/m2 tj. celkem 5 010 400,- Kč - pozemek nezatížen
vrchním vedením, tzv. aktivní plocha  


82/03

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - přijetí daru, zástava nemovitosti

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí díla provedeného v rámci investiční akce „Ústí nad Labem -
Odvodnění hřiště“ v celkové hodnotě 2 499 998,- Kč od ČSTV, Atletická 100/2,
160 17 Praha 6
2. zástavu pozemků č. 405/1 o výměře 27 420 m2 a 418/1 o výměře 9 087 m2, k.ú. Klíše
na dobu 10ti let k zajištění pohledávky 2 499 998,- Kč ve prospěch ČSTV, Atletická
100/2, 160 17 Praha 6

 

83/03

Rozpočtové opatření org. 1200 - grant z programu Phare 2000 na „Průmyslovou zónu Severní Předlice - I. etapa, 3. stavba“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru ekonomického rozvoje, org. 1200, ve výši 18 954 tis. Kč
na akci „Průmyslová zóna Severní Předlice - 1. etapa, 3. stavba“ takto:
a) zvýšení investiční části rozpočtu odboru ekonomického rozvoje, org. 1200, ve výši
18 954 tis. Kč na akci „Průmyslová zóna Severní Předlice  - 1. etapa, 3. stavba“
(org. 1200, kap. 214, pol. 6121, § 3639, UZ 95599)
b) zapojení účelové dotace z programu Phare 2000  na akci „Průmyslová zóna Severní
Předlice  - 1. etapa, 3. stavba“ ve výši 18 954 tis. Kč (pol. 4218, UZ 95599)
2. úpravu účelového zdroje v rámci schváleného rozpočtu roku 2003 odboru
ekonomického rozvoje, org. 1200 ve výši 10 793,8 tis. Kč u akce   „Průmyslová zóna
Severní Předlice“ takto:
a) snížení UZ 426 o částku 10 793,8 tis. Kč (org. 1200, kap. 214, pol. 6121, § 3639)
b) zvýšení UZ 500 o částku 10 793,8 tis. Kč (org. 1200, kap. 214, pol. 6121, § 3639)


84/03

Rozpočtové opatření org. 1200 - grant z programu Phare 2000 na realizaci projektu „Realizace programu proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. přijetí dotace odboru ekonomického rozvoje z programu Phare 2000 na „Realizaci
proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem“                                                

B)  s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru ekonomického rozvoje, org. 1203 ve výši 6 289,16 tis. Kč
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 odboru ekonomického rozvoje, org. 1203, ve
výši 6 289,16 tis. Kč takto:
- pol. 4118, UZ 95217, částka 6 189,16 tis. Kč,
- pol. 4218, UZ 95599, částka 100 tis. Kč
b) zvýšení výdajové části rozpočtu odboru ekonomického rozvoje, org. 1203 ve výši
6 289,16 tis. Kč
-  v neinvestiční části rozpočtu ve výši 6 189,16 tis. takto:
(org. 1203, kap. 213, pol. 5011, § 3636, UZ 95217, částka 844 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5031, § 3636, UZ 95217, částka 219 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5032, § 3636, UZ 95217, částka  76 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5021, § 3636, UZ 95217, částka 2 469 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5137, § 3636, UZ 95217, částka 245 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5172, § 3636, UZ 95217, částka   38 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5173, § 3636, UZ 95217, částka 267 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5169, § 3636, UZ 95217, částka 1 968,16 tis. Kč) 
(org. 1203, kap. 213, pol. 5139, § 3636, UZ 95217, částka 63 tis. Kč) 
- v investiční části rozpočtu ve výši 100 tis. Kč takto:
(org. 1203, kap. 213, pol. 6125 , § 3636, UZ 95599, částka 100 tis. Kč)
2. změnu závazného ukazatele rozpočtu roku 2003 o částku 1 139 tis. Kč  takto:
a) mzdový limit ve výši                                                   118 856,98 tis. Kč
z toho - platy zaměstnanců vč. OOV (bez MP)             83 785,43 tis. Kč
- platy zaměstnanců Městské policie vč. OOV              35 071,55 tis. Kč


85/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“ - návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model na území města Ústí
nad Labem

B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model na území 
města Ústí nad Labem“
                                                                                                        T: 31. 12. 2005

                                                                
86/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ - návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“

B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního
plánu“ v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 135/2001 Sb.
                                                                                                        T: 31. 12. 2005


87/03

20. změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území „Neštěmice - Tři kříže“ - ukončení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í

1. informaci o ukončení prací na pořízení 20. změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro
území „Neštěmice - Tři kříže“ dle důvodové zprávy


88/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem  „Habrovice, část p.p.č. 271/1“ - schválení Návrhu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1.  průběh projednání návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice, část p.p.č.
      271/1“
2. návrh změny ÚPnSÚ „Habrovice, část p.p.č. 271/1“

B)  s c h v a l u j e

1. vyhodnocení stanovisek k projednanému návrhu změny ÚPnSÚ „Habrovice, část p.p.č.
     271/1“
2. návrh  změny ÚPnSÚ „Habrovice, část p.p.č. 271/1“

C)  v y d á v á

1. Obecně závaznou vyhlášku č.  5/2003, kterou se mění  OZV č. 45/1996 o závazných
částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem

                                                          
89/03

Regulační plán „Černá cesta - západ“ - návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. pořízení regulačního plánu „Černá cesta - západ“

B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit pořízení regulačního plánu „Černá cesta - západ“
                                                                                                          T: 30. 12. 2005

90/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Letiště Ústí n.L. - Podhorský park“  - schválení Návrhu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyhodnocení připomínek
 uplatněných při projednání Návrhu  změny ÚPnSÚ  „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“
2. předložený Návrh  změny ÚPnSÚ  „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“
(textová a výkresová část)
3. návrh OZV o závazných částech změny ÚPnSÚ pro území “Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“ 

B)  s c h v a l u j e
 
1. závaznou část změny ÚPnSÚ  vymezenou v kapitole C. textové části Návrhu  změny
ÚPnSÚ  „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“
2. návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu Návrhu změny ÚPnSÚ „Letiště Ústí nad Labem
- Podhorský park“, který je přílohou důvodové zprávy

C)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje OZV č. 45/1996 o
závazných částech vyhlášky 45/1996 o závazných částech územního plánu
statutárního města Ústí nad Labem
                                                                                                      T: 31. 12. 2003

91/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Labské stráně“ - návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. pořízení změny územního plánu „Labské stráně“
                                                                 
B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit pořízení změny územního plánu “Labské stráně“         
                                                                                               T: 31. 3. 2005

92/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Stráně Západ“ - návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. pořízení změny územního plánu „Sebuzín - Stráně Západ“

B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit pořízení  změny územního plánu “Sebuzín - Stráně Západ“         
                                                                                               T: 31. 12. 2005

93/03

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Kolibov“  - návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. pořízení změny územního plánu „Sebuzín - Kolibov“

B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit pořízení změny územního plánu “Sebuzín - Kolibov“         
                                                                                               T: 30. 6. 2005

94/03

Změna regulačního plánu „Krásné Březno - Centrum“ - návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o projednání návrhu zadání změny regulačního plánu „Krásné Březno - Centrum“
2. návrh zadání změny regulačního plánu „Krásné Březno - Centrum“

B)  s c h v a l u j e

1. návrh zadání změny regulačního plánu „Krásné Březno - Centrum“
                                                            
C)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit zpracování a projednání návrhu změny regulačního plánu „Krásné Březno
- Centrum“ včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
                                                                                                      T: 31. 3. 2004

95/03

11. změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem  „Dobětice - Slunečná pláň“ - návrh zadání       

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o projednání návrhu zadání 11. změny  ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území
„Dobětice - Slunečná pláň“
2. návrh zadání 11. změny  ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území „Dobětice - Slunečná pláň“

B)  s c h v a l u j e  

1. návrh  rozhodnutí o podaných podnětech
2. návrh zadání  Návrhu 11. změny  ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území
„Dobětice - Slunečná pláň“

C)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit zpracování a projednání  Návrhu 11. změny  ÚPnSÚ města Ústí nad Labem
pro území  „Dobětice - Slunečná pláň“ včetně OZV
                                                                                                               T: 30. 6. 2004

96/03

Statut a Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. Statut a Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem
v upraveném znění

97/03

Rozpočtové opatření org. 1201  a 4400

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření org. č. 1201 a 4400 takto:                                                                   

a) snížení výdajové části rozpočtu roku 2003 org. 1201 (kap. 523, § 3419, pol. 6122,
UZ  432) o částku 2 030 tis. Kč
b) zvýšení výdajové části rozpočtu roku 2003 org. č. 4400 (kap. 523, § 3419, pol.
6122, UZ 432) o částku 2 030 tis. Kč, určených na nákup a přepravu sněhové rolby
PRINOTH TCS, kterou Technické služby města Ústí nad Labem s.r.o. zařadí do
svého majetku


98/03  

Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a činnosti mládeže v členění dle přílohy
důvodové zprávy


99/03

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
1. návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu roku 2003 v celkové výši 880 tis.
Kč, z toho: 220 tis. Kč z prostředků „oslavy“
660 tis. Kč z prostředků kulturního kalendáře
v členění dle důvodové zprávy


100/03

Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e    s účinností od 1. 2. 2003

1. v souladu s § 84, odst. 2, písm. r) zákona o obcích, měsíční odměny v  maximální výši
a  soubězích neuvolněným členům ZM dle důvodové zprávy

101/03

Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   ke dni 20. 6. 2003

 1. zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.,  se  sídlem  Ústí nad Labem,  Neštěmická 779/4,  IČO  61329002, o              8.000.000,-- Kč nepeněžitým vkladem tvořeným budovou čp.779 s pozemkem parcela č.1515/2 v k.ú.  Krásné Březno, vše zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem, který  byl  oceněný na základě  znaleckého posudku č. 936-03/03 ze dne  20. února 2003 Ing. Vladimírem Provazníkem, CSc. na částku 8.000.000,-- Kč, která se v plné  výši  započítává na vklad společníka. Ve smyslu § 143 odst. 3  obchodního zákoníku se lhůta k převzetí závazku ke zvýšení vkladu převzatého společností stanoví do 31.12.2003.

B)   u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zajistit podání návrhu Obchodnímu rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem na
provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu a následně zajistit podání návrhu na
vklad do Katastru nemovitostí Ústí nad Labem
b) zajistit úpravu zakladatelské listiny ve smyslu schválené změny
                                                                                                  T: 30. 6. 2003


102/03

Revitalizace objektu Větruše

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

1. zrušení bodu D) usnesení ZM č. 310/01 ze dne 19. 4. 2001

B)  u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
a) zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2004 finanční prostředky potřebné na
realizaci první části stavby ve smyslu důvodové zprávy
                                                                                                      T: 30.9.2003
b) prověřit možnosti financování revitalizace Větruše z vnějších zdrojů a podat
informaci Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 11.  12. 2003

                                               
103/03

II. Rozhodnutí Zastupitelstva města o výši příspěvku z povodňového fondu obce

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o dosavadním průběhu administrování dotací povodňových fondů obcí

B)  s c h v a l u j e

1. maximální výši dotace z povodňového fondu města Ústí nad Labem jednotlivým
žadatelům dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že dotace bude poskytnuta
neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím Krajského úřadu

C)  v y j a d ř u j e

1. znepokojení nad neuspokojivým postupem uvolňování finančních prostředků MMR ČR


104/03

Partnerská dohoda k uskutečnění projektu EU Enlarge-Net        

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
v souladu s § 84, odst. 2, písm. t, odst. 1-4, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

A)  s c h v a l u j e
1. účast města Ústí nad Labem v projektu ENLARGE-NET dle důvodové zprávy

 

Oprava usnesení:

V usnesení ZM č. 56/03 ze 4. zasedání ZM konaného dne 27.3.2003 se v  poslední větě upravuje celková cena dle znaleckého posudku z 395 725,- Kč na 506 293,- Kč

 


Ing. Miroslav Harciník                          Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                                  primátor města