image

4. Usnesení ZM 36/03 - 69/03 (27.3.2003)

 

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

konaného dne 27. března 2003

36/03 - 69/03


36/03

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci bytů, domů postižených povodní v roce 2002

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. poskytnutí prostředků žadatelům o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, které byly postiženy povodní v celkové výši 360 000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení a to po získání úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení

2. podání žádosti a přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení v úhrnné výši 360 000,- Kč

37/03

Schválení znění dodatků smluv se SFŽP ČR

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. znění dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí podpory č. 00609771 a č. 00659771 se Státním fondem životního prostředí ČR v předloženém znění v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy

38/03

Svazek obcí "Sdružení Labe"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. výši příspěvku jako základního jednorázového finančního vkladu na chod svazku ve výši a v členění:

město Ústí nad Labem

30 000,- Kč

obec Ploskovice

10 000,- Kč

obec Velemín

10 000,- Kč

39/03

Příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. informace uvedené v důvodové zprávě

B) schvaluje

1. přidělení finančních příspěvků poskytovatelům sociálních služeb na rok 2003 v celkové výši 3 949 980,- Kč dle přílohy důvodové zprávy č. 1-9 sloupec B), s tím, že příspěvek o.s. WHITE LIGHT I. Děčín ve výši 100 100,- Kč bude poskytnut za podmínky vyjasnění daňových náležitostí

40/03

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. návrh na rozdělení finančních prostředků v roce 2003 v oblasti kultury takto:

a) prioritní kulturní akce v celkové částce 1 500 tis. Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

b) grantové projekty v celkové částce 320 tis. Kč v členění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

c) akce kulturního kalendáře v celkové částce 985 tis. Kč v členění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

41/03

Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a činnosti mládeže takto:

a) akce sportovního kalendáře v celkové výši 655 000,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

b) nadstandardní reprezentace seniorů - jednotlivců v celkový výši 790 334,- Kč v členění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

c) nadstandardní reprezentace seniorů - kolektivů v celkový výši 1 000 000,- Kč v členění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

d) volnočasové aktivity mládeže - sportovní činnost v celkové výši 2 139 321,- Kč v členění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy

e) volnočasové aktivity mládeže - činnost jiná v celkové výši 657 667,- Kč v členění dle přílohy č. 5 důvodové zprávy

f) divácky a mediálně atraktivní sporty v celkové výši 21 970 000,- Kč v členění mezi preferované sporty:

hokej celkem

12 970 000,- Kč

HC Slovan Ústí a.s., Masarykova 232, Ústí nad Labem

 

IČO 25019058

10 970 000,- Kč

HC Slovan Ústí o.s., Masarykova 232, Ústí nad Labem

 

IČO 44227116

2 000 000,- Kč

fotbal

2 000 000,- Kč

MFK Ústí nad Labem s.r.o. Masarykova 228, Ústí nad Labem

 

IČO 25420054

 

basketbal

4 000 000,- Kč

Basketbalový klub Ústí n.l., a.s. Masarykova 230, Ústí nad Labem

 

IČO 25005758

 

volejbal

1 000 000,- Kč

TJ Spartak Ústí nad Labem, občanské sdružení, Masarykova 228 Ústí nad Labem

 

IČO 44226110

 

rezerva

2 000 000,- Kč

g) výkonnostní sport - příspěvek ve výši 300 tis. Kč občanskému sdružení

 

FK ČL Neštěmice, Sportovní ul., Ústí nad Labem, IČO 69291969

 

42/03

Rozpočtové opatření - řešení návratnosti půjčky - HC Slovan Ústí a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prominutí pohledávek HC Slovan Ústí a.s. ve výši 2 mil. Kč

2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2003 ve výši 2 mil. Kč takto:

a) snížení nedaňových příjmů tř. 2, pol. 2441 o 2 mil. Kč

b) snížení výdajů org. č. 1201, kap. 522, § 3419, pol. 5909, UZ 361 o 2 mil Kč

43/03

Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003 (viz důvodové zpráva)

B) ukládá

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města Ústí nad Labem

a) informovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem o výsledku přiznání státní účelové dotace od MV ČR

T: červen 2003

44/03

Statut a jednací řád majetkového výboru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. statut a jednací řád majetkového výboru v upraveném znění

45/03

Návrh OZV č. 1/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 49/97, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) vydává

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 49/97 o místních poplatcích ve znění předloženém v den jednání Zastupitelstva města

46/03

OZV č. 2/2003 o osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní v roce 2002

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) vydává

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003o osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní v roce 2002 včetně přílohy č. 1-3, v předloženém znění s tím, že se v příloze nahrazuje list č. 6 listem č. 9 dodaným v den jednání Zastupitelstva města

47/03

Prodej části pozemku p.č. 2542/2, k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej části pozemku p.č. 2542/2 jehož výměra bude dána geometrickým plánem pro rozdělení pozemku v k.ú. Ústí nad Labem (blok 024) za cenu 1 000,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pánům ing. arch. Zdeňkovi Havlíkovi a ing. Aleši Grafovi - H&G spol. s r.o. za těchto podmínek :

a) smlouva o budoucí smlouvě kupní nabude účinnosti po nabytí právní moci stavebního povolení

b) vydání stavebního povolení nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

c) dodržení podmínek stávajícího regulačního plánu (OZV č. 45/96)

d) kupní smlouva bude uzavřena po dokončení výstavby do 2. NP

e) doba výstavby nepřesáhne 18 měsíců od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení pod sankcí 200 tis. Kč

f) do doby zahájení stavby bude parkoviště sloužit jako městské parkoviště

g) 1. a 2. NP bude sloužit pro obchod a služby pro občany

48/03

Prodej části pozemku p.č. 717/1, k.ú. Ústí nad Labem - Atelier 107 s.r.o., Ústí n.L.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej části pozemku p.č. 717/1 o výměře cca 1800 m2 z celkové výměry 2297 m2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k.ú. Ústí nad Labem za nabízenou cenu 550,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem společnosti Atelier 107 s.r.o. za těchto podmínek:

a) sepis nájemní smlouvy s ujednáním o budoucí koupi

b) dodržení podmínek regulačního plánu

c) prodej v době dokončení výstavby 2. NP

49/03

Prodej nemovitostí v k.ú. Střekov - býv. gymnázium Schola Ludus

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej nemovitostí býv. gymnázia Schola Ludus č.p. 885 se st.p.č. 1469 o výměře 1359 a p.p.č. 1468 o výměře 1192 v k.ú. Střekov společnosti Northland contracting s.r.o., Teplice za kupní cenu 1 100 000,- Kč + náklady spojené s prodejem s podmínkou úhrady platby před podpisem kupní smlouvy

50/03

Prodej části pozemku p.č. 2493/38 Ústí nad Labem - blok 007 Mírové nám.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej části pozemku p.č. 2493/38 jehož výměra bude dána geometrickým plánem pro rozdělení pozemku z celkové výměru 1648 m2 v k.ú. Ústí nad Labem za cenu 2 000,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem panu Janu Březinovi, Poznaňská 428/47, 181 00 Praha 8 za účelem dostavby Mírového nám. stavbou komerčního objektu formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě

51/03

Prodej nemovitostí p.č. 159 a 160 v k.ú. Skorotice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej pozemku p.č. 159 o výměře 328 m2 a p.č. 160 o výměře 27 m2 se stavbou garáže vše v k.ú. Skorotice panu Bohumilu Dvořákovi, Masarykova 26, Ústí nad Labem za nabízenou kupní cenu 120 000,- Kč + náklady spojené s prodejem

52/03

Odkoupení nemovitostí v k.ú. Střekov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. odkoupení st.p.č. 2302 o výměře 425 m2 a st.p.č. 2332 o výměře 517 m2, vše v k.ú. Střekov z majetku pí. Břicháčkové, pí. Formánkové a p. Břicháčka do majetku města za cenu dle znaleckého posudku, tj. 750 660,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena z rozpočtu města Ústí nad Labem a po nabytí budou nemovitosti převedeny do správy ÚMO Ústí nad Labem - Střekov s tím, že prodávající nebude v budoucnu uplatňovat žádné nároky vůči městu Ústí nad Labem

53/03

Bezúplatný převod zemědělských pozemků z vlastnictví státu do majetku města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. bezúplatné nabytí zemědělských pozemků do majetku města:

a) p.p.č. 899/11 o výměře 2 110 m2 orná půda, v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem

b) p.p.č. 311/1 o výměře 3 147 m2 zahrada, v k.ú. Božtěšice za podmínek dle důvodové zprávy

54/03

Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - Autocentrum BEK s.r.o. - město Ústí n.L.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. směnu pozemků dle GP označených p.č. 2852/18 o výměře 2 m2, 2852/19 o výměře 1 m2, 2852/20 o výměře 1 m2 a 2852/22 o výměře 1 m2 celkem 5 m2 v majetku města za pozemky p.č. 2852/17 o výměře 2 m2 a 2852/21 o výměře 3 m2 celkem 5 m2 v majetku společnosti Autocentrum BEK s.r.o.

55/03

Směna pozemků mezi městem a společností SPOBYT s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. směnu pozemků ve vlastnictví města Ústí nad Labem

:k.ú. p.p.č. výměra druh pozemku cena v Kč

Ústí n.L. 1802 465 zahrada 174.874,22

Ústí n.L. 1803 196 zast.plocha 184.276,07

Ústí n.L. 1804 256 zast.plocha 240.687,10

Ústí n.L. 1805 261 zast.plocha 245.388,02

Ústí n.L. 1806 241 zast.plocha 226.584,35

Ústí n.L. 2003 371 zast.plocha 383.689,09

Ústí n.L. 2239 584 zast.plocha 527.104,76

Ústí n.L. 2240 803 ost.plocha 289.907,62

CELKEM 2.272.511,23

Zaokrouhleno 2.272.510,00

Za pozemky ve vlastnictví společnosti Spobyt a.s.

k.ú. p.p.č. výměra druh pozemku cena v Kč

Klíše 1344/2 32 ost.plocha 15.360,00

Klíše 1989/4 266 ost.plocha 127.680,00

Klíše 1989/5 480 ost.plocha 217.440,00

Klíše 1373/2 63 zahrada 839,16

Klíše 1540 424 ost.plocha 135.209,86

Klíše 1867 555 ost.plocha 176.984,61

Klíše 256/41 129 ost.plocha 41.136,98

Klíše 256/87 65 ost.plocha 455,00

Předlice 457 987 TTP 2.131,92

Předlice 471 1127 orná půda 13.557,81

Ústí n.L. 1287/17 592 ost.plocha 284.160,00

Ústí n.L. 2096 432 TTP 7.659,36

Ústí n.L. 3984 562 TTP 1.213,92

Ústí n.L. 3998/1 1855 ost.plocha 742.000,00

Ústí n.L. 474 232 zast.plocha 258.127,65

Ústí n.L. 353 5426 ost.plocha 796.944,84

CELKEM 2.820.901,11

Zaokrouhleno 2.820.900,00

56/03

Směna pozemků v k.ú. Klíše a Bukov - Povodí Ohře s.p. - MO ÚL - město

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. směnu pozemků:

p.č.

433/2 o výměře 507 m2 – ost.plocha

433/3 o výměře 516 m2 – ost.plocha, komunik.

433/4 o výměře 184 m2 – ost.plocha

433/6 o výměře 39 m2 – ost.plocha, komunik.

v k.ú. Klíše

p.č.

1368/10 o výměře 16 m2 – ost.plocha

1368/11 o výměře 127 m2 – ost.plocha

1368/13 o výměře 12 m2 – ost.plocha

1368/15 o výměře 16 m2 – ost.plocha

1368/18 o výměře 1 m2 – ost.plocha

1368/19 o výměře 108 m2 – ost.plocha

1368/22 o výměře 86 m2 – ost.plocha

1368/24 o výměře 429 m2 – ost.plocha

1368/25 o výměře 7 m2 – ost.plocha

1368/29 o výměře 4 m2 – ost.plocha

v k.ú. Bukov

vše v majetku Povodí Ohře s.p. v celkové ceně dle znaleckého posudku 276 879,-Kč

za pozemky:

p.č.

433/2 o výměře 37 m2 - vodní plocha

432/3 o výměře 9 m2 - vodní plocha

432/4 o výměře 108 m2 - ost.plocha, komunik.

433/5 o výměře 15 m2 - vodní plocha

v k.ú. Klíše

p.č.

1368/9 o výměře 733 m2 – vodní plocha

1368/12 o výměře 51 m2 – vodní plocha

1368/14 o výměře 10 m2 - vodní plocha

1368/16 o výměře 46 m2 - vodní plocha

1368/17 o výměře 4 m2 - vodní plocha

1368/20 o výměře 51 m2 - vodní plocha

1368/21 o výměře 160 m2 - vodní plocha

1368/23 o výměře 11 m2 - vodní plocha

1368/26 o výměře 2 m2 - vodní plocha

1368/27 o výměře 7 m2 - vodní plocha

1368/28 o výměře 1 m2 - vodní plocha

1368/30 o výměře 51 m2 - vodní plocha

1368/31 o výměře 578 m2 - vodní plocha

v k.ú. Bukov

vše v majetku Města Ústí n.L. v celkové ceně dle znaleckého posudku 395 725,- Kč

57/03

Úprava usnesení ZM č. 526/02 ze dne 19. 9. 2002

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) upravuje

1. usnesení ZM č. 526/02 ze dne 19. 9. 2002 takto:

a) v bodě A) 1. se mění "pozemek p.č. 103/2 o výměře 8 m2" za "pozemek p.č. 103/3 o výměře 12 m2"

58/03

Návrh kupní smlouvy na plynárenská zařízení - NTL plynovody - Severočeské plynárenské a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej plynárenského zařízení - NTL plynovody v ul. Staré Dobětice, El. Krásnohorské a Dobětice - Rabasova dle splátkového kalendáře uvedeného v důvodové zprávě za cenu 1 700 000,- Kč

59/03

Vznik nové ulice s názvem "U Fary" v k.ú. Mojžíř

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. vznik nové ulice s názvem "U Fary" v k.ú. Mojžíř

60/03

Stavba "Pěší komunikace a VO Všebořická ul." - kupní smlouva LIDL ČR v.o.s. Praha

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. nabytí p.č. 215/7 v k.ú. Všebořice odkoupením od firmy LIDL ČR v.o.s. Praha za dohodnutou cenu 4 800,- Kč

61/03

Dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Muzea města Ústí n.L. dle přílohy k důvodové zprávě

62/03

OZV č. 3/2003 o závazných částech 16. změny ÚPn SÚ města Ústí nad Labem pro území p.p.č. 109, 128/1 a 129/1, k.ú. Všebořice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) vydává

1. OZV č.3/2003 o závazných částech 16. změny územního plánu města Ústí nad Labem pro území p.p.č. 109, 128/1 a 129/1, k.ú. Všebořice

63/03

Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 899/1, 899/24, 899/25, 899/26, 899/36, 899/157, 899/92 899/93 a 899/12 v k.ú. Skorotice do zastavitelného území lokality "I-4 Nové Skorotice"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. pořízení změny územního plánu "Nové Skorotice - sever"

B) ukládá

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit pořízení změny územního plánu "Nové Skorotice - sever"

T: 30. 12. 2004

64/03

Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 190/1 v k.ú. Brná nad Labem do zastavitelného území "I-5 Labské stráně" v městské čtvrti "B10 Za hradem - Brná"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. pořízení změny územního plánu "Brná - Stráně"

B) ukládá

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit pořízení změny územního plánu "Brná - Stráně"

T: 31. 5. 2005

65/03

Grant města Universitě J. E. Purkyně pro rok 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. rozdělení finančních prostředků určených v rozpočtu města na grantové projekty UJEP Ústí nad Labem v celkové částce 68 000,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

66/03

Schválení majetkového vstupu města Ústí nad Labem do akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. Ve smyslu § 84, odstavce 2), písmena f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)  majetkový vstup do akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ ve výši 67% (2/3) a to formou upsání nových akcií (nákup akcií) v počtu 203 akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč/kus, tj. v  celkové výši 2 030 000,--Kč, pod podmínkami, uvedených v bodech A) 2. až 3. tohoto usnesení

2. složení představenstva a.s. takto:

Celkový počet 5 v poměru 2 město + 3 malí akcionáři při rozdělení funkcí:

a) Předseda: město

b) Místopředseda: malí akcionáři

c) Členové: 1 za město

2 malí akcionáři

3. složení dozorčí rady a.s. takto:

Celkový počet 3 v poměru 2 město + 1 malí akcionáři při rozdělení funkcí:

a) Předseda : město

b) Místopředseda : město

c) Člen: malí akcionáři

4. rozpočtové opatření s ohledem na § 85, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích) takto:

rozpočtové opatření org. 1201 – odd. kultury, sportu a c. r. odboru péče o občany ve výši 2 030 tis. Kč dle důvodové zprávy takto:

a) snížení neinvestiční části rozpočtu org. 1201 ve výši 2 030 tis. Kč v oblasti sportu (kap. 522, UZ 361, § 3419, pol. 5909)

b) zvýšení investiční části rozpočtu org. 1201 ve výši 2 030 tis. Kč na kapitálový vstup města Ústí nad Labem do akciové spol. HC SLOVAN Ústí nad Labem formou úpisu nových akcií (kap. 522, § 3419, pol. 6201, UZ 480)

5. v případě zrealizování majetkové účasti města v akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ, deleguje Mgr. Petra Gandaloviče, jako zástupce města na valnou hromadu, ve smyslu § 84, odstavce 2, písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

6. v případě zrealizování majetkové účasti města v akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ zástupce města, ve smyslu § 84, odstavce 2, písmena h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (O obcích) v ostatních orgánech společnosti takto:

a) představenstvo

1. předseda: Mgr. Jan Kubata

2. člen: Milan Landa

b) dozorčí rada

1. předseda: ing. Pavel Tošovský

2. místopředseda: JUDr. Jan Michalec

B) konstatuje, že

1. projednáním materiálu, vztahujícího se k bodům A) tohoto usnesení byla splněna doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

C) bere na vědomí,že

1. Rada města požádala akciovou společnost HC SLOVAN ÚSTÍ:

a) o vypracování nového znění stanov této společnosti, které nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, nebudou vnitřně rozporné a budou do nich zapracovány připomínky k ochraně zájmů města Ústí nad Labem

b) před zápisem do Obchodního rejstříku o předložení stanov Radě města k projednání

c) podat Radě města informaci o provedeném zápisu do Obchodního rejstříku

2. Rada města schválila princip, že v případě žádosti jiného sportovního právního subjektu z kategorie divácky a mediálně atraktivních sportů v městě Ústí nad Labem, ve smyslu usnesení Rady města číslo 113/03, bodu A) 1, ze dne 27.2. 2003, o majetkový vstup města Ústí nad Labem do tohoto subjektu

a) Rada města tuto žádost projedná a zváží majetkový vstup města do subjektu žadatele s ohledem na zvýšení ochrany finančních prostředků města a podpory tohoto sportovního subjektu

67/03

Rozpočtové opatření - zvýšení výdajů na investiční akci ZOO -využití obnovitelných zdrojů energie

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření pro příspěvkovou organizaci ZOO města Ústí nad Labem, org. č. 4000 ve výši 5 230 000 tis. Kč na financování investiční akce na využití geotermální energie v ZOO města Ústí nad Labem takto:

a) snížení investiční rezervy finančního kodboru org. 5400 o částku 5 230 tis. Kč ( kap. 971, § 6409, pol. 6901, UZ 22)

b) investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZOO Ústí nad Labem ve výši 5 230 tis. Kč (kap. 734, org. 4000, § 3741, pol. 6351, UZ 493)

68/03

Změna ve složení majetkového výboru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) odvolává

1. MUDr. Pavla Dlouhého

a) z funkce člena majetkového výboru ZM na vlastní žádost

B) volí

1. Mgr. Tomáše Jelínka

a) do funkce člena majetkového výboru

69/03

Doplnění usnesení ZM č. 19/02

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) doplňuje

1. usnesení ZM č. 19/02 v bodě C) 1. o bod b) v tomto znění:

a) k zastupování města Ústí nad Labem ve správní radě Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem, spol. s r.o.

 

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora