image

Příloha usnesení k č. 145/03

Statut Fondu obnovy a rozvoje města Ústí nad Labem
dodatek č. 1

Stávající znění Statutu se mění a doplňuje takto:

1.      V úvodním ustanovení se nahrazuje nový zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, který je účinný od 12.11. 2000, takto:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, v souladu s 19, odst. 2. zákona č. 367/90 Sb., o obcích zřídilo svým usnesením č. 41/95 ze dne 15.6.1995  Fond obnovy a rozvoje města. Pravomoc rozhodování o zřizování peněžních fondů obce přísluší Zastupitelstvu města i podle § 84 odst. (2) písm. c) stávajícího zákona zákona o obcích č. 128/2000 Sb., účinného od 12.11.2000.

2.      V čl. III Příjmy Fondu tvoří: písm. b) se nahrazuje novým zněním:

b)      80% z výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem, pokud jsou tyto nemovitosti v soulasu se Statutem města, svěřeny městským obvodům

3.      Čl. VIII se doplňuje o další větu:

Dodatek č. 1 Statutu nabývá účinnosti 1.1.2004.

 

Tento dodatek Statutu byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2003 usnesením č. .….

Ing. Miroslav Harciník, v.r.                            Mgr. Petr Gandalovič, v.r.
náměstek primátora                                         primátor města