image

Příloha k usnesení č. 210/04 z 10. ZM

příloha usnesení ZM č. 210/04
Zásady udělování čestného občanství města Ústí nad Labem

Článek 1
Udělování čestného občanství

Město Ústí nad Labem, dle Zákona o obcích č.128/2000 Sb. /v úplném znění/, § 36 a § 84 odst. 2 písm. v),  uděluje čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města.
Čestné občanství je udělováno zastupitelstvem města jako:

  1. výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Labem,
  2. zvláštní projev úcty významným představitelům české, evropské i světové vědy, kultury, sportu a politiky, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města,
  3. zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu,
  4. zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Ústí nad Labem,

Čestné občanství města Ústí nad Labem může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Článek 2
Návrh na udělení čestného občanství

  1. návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové Zastupitelstva města Ústí nad Labem, občané je mohou podávat jejich prostřednictvím,
  2. čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana,
  3. čestná občanství mohou být udělena zpravidla max. dvěma občanům ročně, Zastupitelstvu města je návrh předložen prostřednictvím Rady města,

Článek 3
Listina o čestném občanství

Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. Vyznamenanému ji předává jménem města jeho primátor zpravidla na zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti.

Článek 4
Odnětí čestného občanství

Čestné občanství může být odňato na základě návrhu člena zastupitelstva města tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.