image

Pozvánka na 8. zasedání ZM (30.1.2008)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat ve středu  30. ledna 2008 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2008

3. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – dofinancování staveb

4. Dotace pro Collegium Bohemicum, o.p.s
    - rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sociálních služeb

5. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na
    rok 2008

6. Převod pozemku v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje (blok 019)

7. Převod nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

8. Převod nemovitostí v k.ú. Klíše formou prodeje

9. Převod pozemků v k.ú. Klíše formou prodeje  - Církev bratrská

10. Vyjmutí pozemků v k.ú. Klíše ze seznamu bezúplatného převodu – PF ČR

11. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2008

12. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2008

13. Poskytnutí finančních příspěvků

14. Zapojení města do „Městského programu prevence kriminality“

15.  Spoluúčast města na sanaci svahu Větruše

16. OZV č. ../2008, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2003 o místních poplatcích ze
       psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného – technická novela

17. Zastoupení města v orgánech společnosti

18. Vstup akcionáře do HC SLOVAN ÚSTÍ, a.s.

19. Způsob poskytování informací zastupitelům zaměstnanci města zařazenými do MmÚ

20. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Jezero Milada pro rok 2008

21. Návrh peněžních plnění členům výborů ZM a peněžních darů předsedům a členům
      komisí RM, kteří nejsou členy ZM za druhé pololetí roku 2007

22. Realizace části „Protipovodňových opatření Ústí nad Labem levý břeh“ v časovém
      předstihu

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                           Mgr. Jan Kubata
                                                                            primátor města

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění