image

Pozvánka na 7. zasedání ZM (13.12.2007)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 13. prosince 2007 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Složení slibu člena ZM

2. Plnění usnesení ZM (ústně)

3. OZV č. ../2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2008

5. Poskytnutí půjčky a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

6. Informace o výsledku výběrového řízení a přidělení zakázky na dodávku
    „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží“

7. Finanční spoluúčast města Ústí nad Labem při realizaci protipovodňových opatření
    „Ústí nad Labem – levý břeh“

8. Převod pozemku v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

9. Převod pozemku v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

10. Převod pozemku v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

11. Převod pozemku v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje – blok 024

12. Převod částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

13. Převod částí pozemků v k.ú. Předlice formou prodeje

14. Převod částí pozemků v k.ú. Předlice formou prodeje

15. Převod  pozemků pod stavbami v k.ú. Mojžíř a Neštěmice formou prodeje

16. Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem

17. Směna pozemků v k.ú. Bukov

18. Revokace usnesení č. 654/06 ze dne 21. 9. 2006 – zrušení nabytí pozemku

19. Úprava usnesení ZM č. 549/06 ze dne 23. 2. 2006

20. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

21.Čerpání finančních prostředků na reprezentační a jiné akce

22. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007

23. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

24. Dodatky k úplnému znění zřizovacích listin zařízení sociálních služeb

25. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, p.o.

26. Zařazení lokality „Labské údolí“ do národního seznamu evropsky významných
      lokalit

27. Úprava usnesení ZM č. 486/05 z 29.9.2005 a  č. 102/07 z 28.6.2007

28. Svaz cestovního ruchu DELITEUS – vystoupení

29. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2006

30. OZV Statutárního města Ústí nad Labem č. .../2007, kterou se mění a doplňuje OZV
      č. 3/2005  Statut města Ústí nad Labem, ve znění OZV města Ústí nad Labem č.
      7/2005 a 10/2006

31. OZV  č. ..../2007,  kterou se  stanoví  místo a čas  provozování výherních hracích
      přístrojů  na území Statutárního města Ústí nad Labem

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                           Mgr. Jan Kubata
                                                                            primátor města