image

Pozvánka na 5. zasedání ZM (28.6.2007)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 5.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 28. června 2007 od 8.30 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Návrh k čerpání 4. tranše úvěru od EIB

3. Poskytnutí půjček a dotací z FRB

4. Ručení města za kontokorentní úvěr pro HC Slovan, a.s. a za poskytnutí bank.
    záruky pro APK za závazky HC Slovan, a.s.

5. Poskytnutí účelové dotace

6. Rozpočtové opatření odboru Investic MmÚ – „Ústí nad Labem – Střekov –
    rekonstrukce komunikace Karla IV.“ a „Trolejbusová trať Střekov, Okružní
    křižovatka v ul. Ke Hradu Karla IV“

7. „Trolejbusová trať Střekov, Okružní křižovatka v ul. Ke Hradu, Karla IV.“
    – Budoucí kupní smlouvy – WHD s.r.o.

8. Převod nemovitostí formou prodeje

9. Převod části pozemku v k.ú. Bukov formou prodeje

10. Převod pozemku v k.ú. Krásné Březno formou prodeje

11. Dohoda o přechodu práv a povinností k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření
      budoucí kupní smlouvy ze dne 20.1.2004

12. Úprava usnesení ZM č. 579/06 ze dne 27.4.2006

13. Majetkoprávní vypořádání – „Nové Skorotice – infrastruktura“

14. Stav příprav strategie rozvoje města a integrovaných plánů rozvoje města na roky
      2007 – 2013

15. Čerpání finančních prostředků na reprezentační a jiné akce

16. Stanovisko města Plzně – umístění americké protiraketové základny

17. Navýšení spolufinancování projektu „Přístavba a stavební úpravy Azylového domu
       pro bezdomovce v Ústí nad Labem“

18. Návrh na ukončení pořízení 34. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Promítnutí Územní 
      energetické koncepce města Ústí nad Labem do územního plánu“

19. Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem  pro území „Habrovice
      – Skorotice – Strážky“

20. Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem  pro území „Hostovice“

21. Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem  pro území „Neštěmice  
      - Skalka“ 

22. Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem  pro území „ Neštěmice
      – Ryjecké údolí“

23. Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem  pro území „Sebuzín –
      Církvice“

24. Návrh názvů nových ulic v centru Ústí nad Labem a v centru Krásného Března

25. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – výkonnostní sport

26. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Domova pro seniory
      Velké Březno, Domov pro seniory Bukov, Domov pro seniory Severní Terasa

27. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Jitřní 277, ZŠ a MŠ SNP 2304/6 a
      Vojnovičova 620/5

28. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Činoherního studia Ústí nad Labem, p.o.

29. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o.

30. Občanské sdružení na ochranu životního prostředí v oblasti Předlice – Kolonie –
       nesouhlas se záměrem vybudovat mezisklad olejů a vybraných nebezpečných
       odpadů v oblasti Předlice – Kolonie

31. Zhodnocení činnosti členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za první
      pololetí roku 2007

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                            Mgr. Jan Kubata
                                                                             primátor města

 

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle
§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění