image

Pozvánka na 4. zasedání ZM (26.4.2007)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 4.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 26. dubna 2007 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2006

3. Rozpočtové opatření k vytvoření rezervy na rekonstrukci ZŠ Karla IV.

4. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „ZŠ Stříbrnická – sportoviště
    – I. etapa“

5. Návrh na pořízení nového územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 02720011 o poskytnutí podpory od SFŽP ČR

7. Převod stavby „definitivní kabel VO“ po ukončení nájemní smlouvy s TSMÚ s.r.o.
    do majetku města Trmice

8. Převod části pozemku v k.ú. Bukov formou prodeje

9. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

10. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – volnočasové aktivity, třídy
      s rozšířenou výukou TV

11. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007

12. Uplatnění nabytí akcie společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem
      v Teplicích

13. Stav projektu Bukov centrum Ústí nad Labem

14. Informativní zprávy o zrušení obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí
      nad Labem Ústavním soudem ČR

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                            Mgr. Jan Kubata
                                                                            primátor města