image

Pozvánka na 3. zasedání ZM (1.3.2007)


Primátor města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 3.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 1. března 2007 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Plnění úkolů ZM v uplynulém volebním období (2002-2006)

3. Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2007

4. Převod pozemků k.ú. Telnice formou prodeje

5. Nabytí stavby garáže v k.ú. Klíše do majetku města formou odkoupení

6. Bezúplatný převod vodovodní přípojky s příslušenstvím

7. Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Krásné Březno

8. Obecně závazná vyhláška č. ../2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
     nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o
     odpadech)

9. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – dofinancování stavby

10. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – Stavební úpravy  3. patra budovy
      MmÚ“

11. Převod projektové dokumentace na akci „Dopravní řešení – povodňová hráz v Ústí
      nad Labem“

12. Příspěvky jednotlivým vlastníkům povodní poškozených objektů – 2. kolo

13. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007

14. 15. změna územního plání sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Strážky – sever“ – ukončení pořízení

15. 29. změna územního plání sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Habrovice – p.p.č. 337/2“ – ukončení pořízení

16. 32. změna územního plání sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Všebořice – p.p.č. 53, 54, 111/1“ – ukončení pořízení

17.  Regulační plán „Černá cesta - západ“ – ukončení pořízení

18.  Regulační plán „Severní zóna Předlic“ – ukončení pořízení

19.  Regulační plán „U Habrovického rybníka“ – ukončení pořízení

20. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
      organizace

21. Zprávy o stavu projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem
       zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

22. Poskytnutí dotace pro Collegium Bohemicum, o.p.s.

23. Čerpání finančních prostředků na reprezentační a jiné akce

24. Revokace usnesení ZM č. 678/06 ze dne 21. 9. 2006

25. Navržení člena do DR Ústecké letecké, s.r.o.

26. Odměny neuvolněným členům ZM

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                             Mgr. Jan Kubata
                                                                              primátor města