Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 26.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  22. června 2006 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Návrh parametrů 2. tranše úvěru od EIB

3. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

4. Převod části pozemku p.č. 2644/1 v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

5. Převod nemovitostí v k.ú. Krásné Březno formou prodeje - CORSO

6. Převod pozemku p.č. 685/10 v k.ú. Všebořice formou prodeje

7. Převod pozemků v areálu bývalého Zahradnického podniku v k.ú. Krásné Březno
    formu prodeje

8. Převod pozemku p.č. 974 v k.ú. Předlice formou prodeje

9. Nabytí nemovitostí do majetku Statutárního města Ústí nad Labem k zajištění hlavní
    činnosti DD Velké Březno formu odkoupení

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností 
      AMÁDEUS spol. s r.o.

11. Prodej částí pozemků p.č. 780/1 a p.č. 780/56 vše v k.ú. Předlice společnosti
      MATTHEY s.r.o. - smluvní podmínky

12. Prodej pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Předlice společnosti ACTIVA, s.r.o.

13. Rozpočtová opatření

14. Rozpočtové opatření odboru dopravy na rok 2006 - opravy komunikací po zimním
      období a výstavba okružní křižovatky ELBA a Národního odboru

15. Obsazení funkce jednatele Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.

16. Úplné znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
      organizace

17. Návrh Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem, verze LEDEN 2006

18. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2006

19. Finanční příspěvky v oblasti sportu a kultury

20. Závěrečná zprávy o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem

21. Pravidla k použití prostředků z povodňového fondu

22. Zaplacení příspěvku svazku obcí Jezero Milada

23. Eden Park - ukončení spolupráce

24. Spolufinancování projektů „Ústí nad Labem - univerzitní město“ a „Větruše -
      dominanta Ústí nad Labem“

25. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Rekonstrukce Fibichovy
      ulice, I. etapa“ - skupina č. 5

26. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Revitalizace městského
      centra - I. etapa“ - skupina č. 5

27. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ „Revitalizace Domu kultury“
      - skupina č. 5

28. OZV č. .../2006, o závazných částech 23. změny územního plánu sídelního útvaru
      Statutárního města Ústí nad Labem “Dopravní obchvat Strážek“

29. OZV č. .../2006, o závazných částech  „5. změny regulačního plánu centra Ústí nad
      Labem“

30. OZV č. .../2006, o závazných částech  5. změny územního plánu sídelního útvaru
      Statutárního města  Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“

31. 18. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem Božtěšice jih - Potoky“ - 
      Návrh

32. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2006-2010

33. Otto Hanzlíček a Paul Friedländer - udělení čestného občanství města Ústí nad
      Labem in memoriam

34. Cena primátora za přínos ústecké kultuře

35. Úmluva o partnerství - Vladimír

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                             primátor města