image

Pozvánka na 21. zasedání ZM (29.9.2005)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 21.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat 29. září 2004 od  10.00hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


Program:

Z a h á j e n í

1.  Plnění usnesení ZM (ústně)

2.  Vyúčtování hospodaření města Ústí n.L. za I. pololetí roku 2005

3.  Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky

4.  Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic – „Revitalizace objektu Větruše,
     I. etapa 2. a 3. UČS“

5.  Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic – „Revitalizace Větruše – sportoviště“

6.  Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic – „Revitalizace městského centra I.
     etapa“ - úvěr

7.  Investiční dotace pro Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

8.  Rozpočtové opatření oddělení koncepcí, odboru aktivní politiky a oddělení investic,
     odboru rozvoje a investic

9.  Rozpočtové opatření oddělení koncepcí, odboru aktivní politiky

10. Poskytnutí dotace Židovské obci v Ústí nad Labem na postavení Pomníku obětem
      holocaustu

11. Půjčka Nadačnímu fondu dobrý soused

12. Prodej pozemku p.č. 719/4 v k.ú. Ústí n.L.

13. Prodej/pronájem pozemku p.č. 1832/4  a části p.č. 1832/1, k.ú. ÚL

14. Převod pozemku p.č. 220/2 v k.ú. Neštěmice formou darování

15. Převod pozemku p.č. 2431/7 v k.ú. Ústí n.L. formou darování

16. Převod p.p.č. 744/3, k.ú. Všebořice formou prodeje

17. Převod objektu Pasteurova č.p. 3334/7 v k.ú. Ústí n.L. formou prodeje

18. Nabytí pozemku p.č. 1986 v k.ú. Klíše do majetku města formou darování

19. Majetkoprávní vypořádání v k.ú. Dobětice

20. Dohoda o narovnání – Ing. František Bednář

21. Protipovodňová opatření na Střekovské nábřeží

22. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelská a pečovatelská
      služba ÚL – úprava názvu organizace

23. Mimořádné finanční příspěvky v oblasti kultury a sportu

24. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

25. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury

26. OZV č.../2005 o změně OZV č. 3/2005 Statutu města Ústí nad Labem a
      OZV č.../2005 o zrušení OZV č. 3/1991 a č 11/1992

27. OZV č.../2005, o závazných částech regulačního plánu „Krásné Březno –
       Bažantnice“

28. OZV č…/2005, o závazných částech 25. změny územního plánu sídelního útvaru
      Statutárního  města Ústí nad Labem „Nové Skorotice – sever“

29. OZV č.../2005, o závazných částech  26. změny  územního plánu sídelního útvaru
      Statutárního města Ústí nad Labem „Brná – stráně“

30. Změna územního plánu SÚ Ústí nad Labem „Labské stráně“

31. 1. změna regulačního plánu „Božtěšice – jih“ - Návrh

32. Změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem – Zadání splňující funkci
      souborného stanoviska

33. Návrh názvů nových ulic v centru města v lokalitách Božtěšice-jih, Kočkov, Nové
      Skorotice a Neštěmice-Tři kříže

34. Věcný dar HZS Ústeckého kraje

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                             primátor města