image

Pozvánka na 18. zasedání ZM


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

na 18.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 21. dubna 2005 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


Program:

Z a h á j e n í

Plnění usnesení ZM (ústně)
1. Návrh na vyslovení zániku mandátu člena Zastupitelstva města
2. Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2004
3. Směna nemovitostí v k.ú. Ústí n. L. a Klíše mezi Statutárním městem Ústí n.L. a 
    společností SPOBYT a.s.
4. Směna pozemků v k.ú. Ústí n. L. mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a panem
    Ladislavem Hezoučkým
5. Nabytí pozemku p.č. 4458/1 v k.ú. Ústí n. L. do majetku města formou odkoupení od  
    Statku Libouchec, s.p. v likvidaci
6. Zrušení usn. ZM č. 245/04 ze dne 24.6.2004
7. Nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem pro stavbu - „Rekonstrukce – Masarykova ul.
    II. etapa“ a bezúplatný převod opěrných zdí a oplocení v k.ú. Hostovice pro stavbu
    „UL – Hostovice, rekonstrukce ul. Sousedská“
8. “Podhorský park I. etapa“ - nabytí pozemků do majetku města    
9. Revitalizace objektu Větruše č.p. 392 – I. stavba
10. OZV o závazných částech 14. změny územního plánu sídelního útvaru Ústí nad
      Labem pro území „Habrovice, část p.p.č. 271/1“
11. Rozpočtová změna výdajové části organizace 11701 na rok 2005 – zajištění provozu
      MHD v Ústí nad Labem
12. Rozpočtové opatření odboru MOS č. org. 010501 a Kanceláře tajemníka č. org. 
      010240
13. Projekt „Putujeme historií Ústecka“ – financování
14. Vypořádání majetku města pronajatého nebo spravovaného Obecním domem města  
      Ústí nad Labem, s.r.o.   
15. Doplnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 327/04 ze dne 16.12.2004
16. Podání žádosti na financování revitalizace zbytkové jámy Milada – Petri k
      Meziresortní komisi
17. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2005
18. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury na rok 2005
19. Návrh zakladatelské listiny Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s.

Diskuse – dotaz

Z á v ě r


                                                                 Mgr. Petr Gandalovič
                                                                     primátor města