image

Pozvánka na 15.zasedání ZM

Primátor města Ústí nad Labem

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na 15.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 16. prosince od 9.00 hodin

v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 

 


 

Program:

 

Z a h á j e n í

 

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. OZV č. ../2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  

    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se mění a

    doplňuje OZV č. 83/01, 91/02 a 6/2003

3. Zřízení příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková

    organizace

4. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Zimní stadion II. etapa“

5. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2005

6. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

7. Prominutí části příslušenství pohledávek bývalé SDF s.r.o. a postoupení pohledávek

8. Změna způsobu ručení za půjčku pro ZOO

9. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací pro oblast kultury a ZOO

10. Změna zřizovacích listin zařízení sociální péče

11. Zrušení obchodní společnosti Obecní dům města Ústí nad Labem s.r.o.

12. OZV o zrušení OZV č. 48/1997 a 57/1998 - o stanovení příspěvku na částečnou

      úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

13. Převod  nemovitostí ve vybraném majetku města formou prodeje - 2. kolo

14. Prodej objektu bývalé Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem

15. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Krásné Březno, do majetku Statutárního města

      Ústí nad Labem od státu formou darovací smlouvy

16. Nabytí pozemků, částí p.č. 125/1 a 195/17 v k.ú. Strážky do majetku města od 

       ÚK  - SÚS ÚK

17. Nabytí nemovitostí p.č. 46/2 - komunikace v k.ú. Nová Ves do majetku města od ÚK

      formou darovací listiny

18. Nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města od Ústeckého kraje 

      formou bezúplatného převodu

19. Prodej pozemku p.č. 1769/13 v k.ú. Ústí nad Labem - GENOPE s.r.o.

20. Směna pozemků v k.ú. Ústí n.L. - MO ÚL Severní Terasa + manželé Fléglovi

21. Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem, Všebořice - MO Ústí nad Labem - město +

      pan Vajsejtl

22. Směna nemovitostí v k.ú. Ústí n. L, a Klíše - Město Ústí nad Labem - Spobyt s.r.o.

23. Převod vodovodního řadu a kanalizace v ul. Sibiřská, k.ú. Neštěmice do majetku

      SVS a.s., Teplice

24.  Prodej pozemku v průmyslové zóně „Severní Předlice“ irskému investorovi  

        Novachem  Manufacturing s.r.o

25. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

26. Rozpočtové opatření org. 012001 - městská policie

27. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem PARTNERSTVÍ

28. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Nový povodňový model na území města Ústí

      nad Labem“, Zapracování záplavových zón, aktivní zóny řek Labe a Bíliny a 

      Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního plánu - souborné

      stanovisko

29. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Přístav Vaňov“ - schválení pořízení

30. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „ZL-l Centrální park, p.p.č. 5032, k.ú. Ústí nad

      Labem“ - schválení pořízení

31. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-l Krásné Březno, p.p.č. 1472/2 a 1472/5, k.ú. 

     Krásné Březno“ - schválení pořízení

32. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-l Krásné Březno, p.p.č. 1475/1 a 1475/2, k.ú. 

      Krásné Březno“ - schválení pořízení

33. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Stráně a údolí, p.p.č. 291 a 292/2, k.ú. 

      Sebuzín“ - schválení pořízení

34. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-1 Podhůří, p.p.č. 271/3, k.ú. Habrovice“

      - schválení pořízení

35. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - p.p.č. 111/1“ - schválení pořízení

36. 1. Změna regulačního plánu „Božtěšice - jih“ - návrh zadání

37. OZV č. .../2004, o závazných částech 30. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad

      Labem  „Sportovně rekreační areál Klíše“

38. OZV č. .../2004, o závazných částech 19. změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem  pro  

     území „Letiště Ústí n.L. - Podhorský park“

39. OZV č. .../2004, o závazných částech 22. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad

      Labem  „Sebuzín - střed“

40. OZV č. .../2004, o závazných částech 1. změny regulačního plánu pro území „Krásné

      Březno - centrum“ ve vztahu k blokům 009, 016 a Pl

41. OZV č. .../2004, o závazných částech 4. změny ÚPnSÚ  Ústí nad Labem pro území

      „OK-l Podhůří, p.p.č. 251/4 a 251/12, k.ú. Habrovice“

42. OZV č. .../2004, o závazných částech regulačního plánu pro území „Skorotice - Pod

      Školou“

43. Svazek obcí „Sdružení Labe“

44. Vstup města Ústí nad Labem do Národní sítě Zdravých měst

45. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu - rok 2005

46. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

47. Informativní zpráva o rozvoji společnosti Metropolnet, a.s.

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič

                                                                             primátor města