image

Pozvánka na 12. zasedání ZM (26.6.2008)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  26. června 2008 od 8.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

3. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru mimořádných situací

4. Vyjmutí staveb parkovišť ze správy Městských služeb Ústí nad Labem, p.o. – dodatek  
     č. 4 k úplnému znění zřizovací listiny

5. Založení obecně prospěšné společnosti Činoherní divadlo města Ústí nad Labem

6. Revokace usnesení ZM č. 214/08 ze dne 24.4.2008 a návrh dodatku č. 5 k úplnému  
    znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o.

7. Bezplatné převedení  vlastnictví k dílu Programu aktivní politiky „Architektonicko-
    urbanistická studie Kampus UJEP“

8. Poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů Programu aktivní politiky

9. Program CIVITAS ARCHIMEDES – Schválení smlouvy o konsorciu

10. Nový územní plán Statutárního města Ústí nad Labem – informace o průběhu  
      pořizování

11. Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – CENTRUM

12. Převod Mariánského mostu v Ústí nad Labem

13. Nabytí pozemků v k.ú. Krásné Březno do majetku města

14. Nabytí pozemků v k.ú. Brná nad Labem – komunikace

15. Nabytí pozemků v k.ú. Předlice do majetku města

16. Převod části pozemku v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

17. Řešení majetkoprávních vztahů se spol. Multi Veste Czech republic 6, s.r.o.

18. Okresní ulice – bezúplatný převod

19. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
      p.o.

20. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
      p.o.

21. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2008

22. Poskytnutí finančních příspěvků

23. Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování v romských 
      lokalitách (Úřadem vlády ČR) a městem Ústí nad Labem“

24. Memorandum „Drinks Union, a.s. městu Ústí nad Labem 2008“

25. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2007

26. Osobní lodní doprava na řece Labi

27.  Změny OZV

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                           Mgr. Jan Kubata
                                                                            primátor města