image

9. Usnesení ZM 181/04 - 185/04 (15.1.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

9.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne  15. ledna 2004
181/04 - 185/04


181/04
Rezignace, volba náměstka primátora a člena RM

Zastupitelstvo města Ústí and Labem

A)  b e r e    n a    v ě d o m í
      1. rezignaci ing. Miroslava Harciníka,
           a) na funkci náměstka primátora
           b) na funkci zástupce města Ústí nad Labem na  valné hromadě Ústecké
                letecké společnosti, spol. s r.o. ke dni 15. 1. 2004
           c) na funkci člena dozorčí rady Tepelného hospodářství města Ústí nad
                Labem, spol. s r.o. ke dni 31. 12. 2003
B)  v o l í
      dle § 84, odst. 2, písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
      1. Mgr. Jana Kubatu
           náměstkem primátora
      2. Ing. Miroslava Harciníka,
          členem Rady města  
C)  u r č u j e
       1. Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora
            a) k zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti a v rozsahu
                stanoveném § 104, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
                znění
D)  d e l e g u j e
      dle ust. § 84, odst. 2, písm. g) zák. o obcích v platném znění s účinností ode
      dne 16. 1. 2004
      1. Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora     
          a) k zastupování města Ústí nad Labem na valné hromadě Ústecké letecké
              společnosti, spol. s r.o.
E)  n a v r h u j e
      dle ust. § 84, odst. 2, písm. h) zák. o obcích v platném znění s účinností ode
      dne 16. 1. 2004
      1. Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora     
           a) k zastupování města Ústí nad Labem v dozorčí radě Tepelného
               hospodářství města Ústí nad Labem, spol. s r.o.

182/04
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. informace z předložené důvodové zprávy
B)  s c h v a l u j e
      1 přidělení dotací poskytovatelům sociálně zdravotních služeb na rok 2004
      v celkové výši 4 651 800,- Kč dle přílohy č. 1-8 sloupce B) důvodové zprávy

183/04
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - Průmyslová zóna Předlice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic,
          org. č. 1230 ve výši 11 456,33 tis. Kč ve smyslu § 20 zákona č. 250/200
          Sb. takto:
          a) zapojení volných prostředků na bank. účtech MmÚ ve výši 11 456,33 tis.
               Kč (pol. 8115)
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části rozpočtu města o částku
              11 456,33 tis. Kč u stavby „Průmyslová zóna Předlice“ (kap. 214,
              org. 1230, § 3639, pol. 6121, UZ 426)

184/04
Úprava usnesení ZM č. 127/03

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení ZM č. 127/03 ze dne 18. 9. 2003 v bodě B) následovně:
          a) v bodě B) 1. se mění částka z 471 110,- Kč na 471 520,- Kč
          b) v bodě B) 2. se mění částka z 471 110,- Kč na 471 520,- Kč

185/04
Úprava usnesení ZM č. 163/03

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení ZM č. 163/03 ze dne 11. 12. 2003 v bodě v bodě A) 1. takto:
          u pozemku p.č. 1/1 se mění výměra z 1751 m2 na výměru 1 760 m2

 

        Mgr. Jan Kubata                                 Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                                   primátor města