image

19. ZM Usnesení 405/05-411/05 (19.5.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne  19. května 2005
405/05 - 411/05


 

405/05
Záměr přijetí úvěru od Evropské investiční banky

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. záměr přijetí investičního úvěru od Evropské investiční banky do výše 1 mld. Kč na
           financování rozvojových akcí města Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora 
          předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem:
          a) souhrnný návrh na uzavření úvěrové smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení
              obsahující podmínky, včetně základní objemové a časové charakteristiky úvěru
          b) specifikaci použití všech úvěrových prostředků EIB podle jednotlivých akcí v 
               časovém členění a ve vztahu ke schválenému  investičnímu programu na rok 2005
           c) postup splácení stávajících dluhů (úvěrů, případně půjček) města, včetně
               souvisejících nákladů, s uvedením zdrojů

T: 30. 6. 2005

406/05
OZV č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se mění doplňuje OZV č. 83/2001, 91/2002, 6/2003 a 4/2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 o
          místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
          využívání a odstraňování komunálního odpadu ve znění OZV č. 91/2002, 6/2003 a
          4/2004 v předloženém znění

407/05
Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem a Klíše mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností SPOBYT a.s.

A)  s c h v a l u j e
      1. směnu pozemků v majetku města Ústí nad Labem:
          a)  p.č. 4949/531 o výměře 590 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
          za pozemky v majetku společnosti SPOBYT a.s.
          b)  p.č. 1511/1 o výměře 13 491 m2 - včetně sportoviště
          c)  p.č. 1511/4 o výměře 1 473 m2
          d)  p.č. 1511/6 o výměře  2 229m2 - včetně komunikace
          e)  p.č. 1511/9 o výměře 184 m2
          f)  p.č. 1511/10 o výře  656 m2
          g)  p.č. 1511/12 o výměře  16 266 m2 - včetně sportoviště
          h)  p.č.1511/13 o výměře  292 m2 - včetně obč. vybavenosti
          i)  p.č. 1511/14 o výměře 8 937  m2 - včetně sportoviště
          j)  p.č. 1511/15 o výměře  1 822 m2 - včetně sportoviště
          k)  p.č. 1644/16 o výměře  9 m2
          l)  p.č. 1644/17 o výměře  167 m2
          vše v k.ú. Klíše
          s tím, že město doplatí společnosti SPOBYT a.s. částku ve výši 18 mil. Kč

408/05
„Bukov  - centrum“ - poskytnutí dotace

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí provozní zúčtovatelné dotace ve výši 1 800 tis. Kč sdružení (město Ústí nad
          Labem a bytové družstvo Bukov) na kompenzaci provozních nákladů, spojených s
          neobsazenými byty obytného komplexu „Bukov - centrum“
      2. rozpočtové opatření k zajištění finančních prostředků dle bodu A) 1. tohoto usnesení
          takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru MmÚ o částku 1 800 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka - úsek správy a
               evidence majetku o částku  1 800 tis. Kč k poskytnutí provozní zúčtovatelné dotace
               Bytového družstva

409/05
Návrh zakladatelské smlouvy Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s.

A)  s c h v a l u j e
       dle § 84 odst. 2) písm. f),  zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění ( o obcích),
        1. založení akciové společnosti Fotbalový klub  Ústí nad Labem společně s  Fotbalovým
             klubem Teplice, a.s., členem skupiny Glaverbel (IČ: 250 287 15), za  těchto
             podmínek:
            a)  vlastnictví akcií  Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 51 % ve  společnosti
            b) v tříčlenném představenstvu bude mít město dva zástupce
            c)  v šestičlenné dozorčí radě bude mít město čtyři zástupce
        2. úpis 102 ks akcií jmenovité hodnoty 10 tis. Kč, tj. v celkové výši 1 020 tis. Kč, ve
            smyslu bodu A)1. tohoto usnesení   
        3. znění zakladatelské listiny a stanov společnosti, ve smyslu bodu A) 1 a 2. tohoto 
            usnesení v upraveném znění
        4. rozpočtové opatření takto:
            a)  snížení neinvestiční rezervy Finančního odboru o částku 1 020 tis.Kč
            b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru Péče o občany ve výši 1 020 tis. Kč na 
                kapitálový vstup  města Ústí nad Labem do dosud nezaložené akciové společnosti 
               Fotbalový klub Ústí nad Labem formou úpisu  akcií
        5. v případě založení a vzniku akciové společnosti, ve smyslu bodu A)1. až 4. tohoto
            usnesení, převzetí neuhrazených závazků od společnosti MFK Ústí nad  Labem s.r.o.,
            ve výši 1 810 tis.Kč, které se skládají z nákupů a hostování hráčů a   pronájmu
            stadionu společností
        6. akcionářskou dohodu v upraveném znění
B) b e r e   n a   v ě d o m í ,  ž e
      1. převzaté neuhrazené závazky, ve smyslu bodu A) 5. tohoto usnesení, budou    
          společností  uhrazeny z příjmu od společnosti STUDIO TELEVISION EVENT
          SPONZORING, spol. s r.o.  (příspěvek na činnost profesionálního  fotbalu ve výši
          1 mil. Kč/rok)
C)  n a v r h u j e
      1. zástupce města, ve smyslu § 84 odst. 2) písm. h),  zákona č. 128/2000 Sb. v platném
          znění ( o obcích), v ostatních orgánech společnosti, v e smyslu bodu A) 1. b) a c)
          takto:
          a) představenstvo
              1. MUDr. Jiří Madar
              2. Mgr. Jan Tvrdík
          b) dozorčí rada
               1. Mgr. František Nesvadba
               2. Ivo Zíka
               3. František Vaněček
               4. Ing. Jan Schmidt
D)  d e l e g u j e
      1. zástupce města na valnou hromadu společnosti, dle § 84, odst. 2, písm. g), zákona č.
          128/2000 Sb., v platném znění ( O obcích) a ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení 
          takto:
          a) Mgr. Petr Gandalovič
E) k o n s t a t u j e, že
     1) projednáním materiálu, vztahujícím se k bodům A) až D) tohoto usnesení byla 
         částečně splněna doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném
         znění (O obcích)

410/05
Stažení žaloby proti Zdravotnímu ústavu

A)  s c h v a l u j e
      1. zpětvzetí žaloby proti žalovanému Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem,
          Moskevská 15, IČ 710 09 361 o zaplacení částky 626 294,- Kč za nezaplacené nájemné
          (objekt Prokopa Diviše č.ú. 1317)

411/05
Rozpočtové opatření Severočeského divadla opery a baletu, příspěvkové organizace - čerpání rezervy pro rok 2005

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS org.č.
          010501 a Severočeského divadla opery a baletu, příspěvkové organizace č. org.
          Al_7200 ve výši 12 908,10 tis. Kč takto:
          a) snížení ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS o částku
              12 908,10 tis. Kč - zapojení finanční rezervy
          b) zvýšení příspěvku na provoz Severočeskému divadlu opery a balety, příspěvkové
              organizaci ve výši 12 908,10 tis. Kč na zajištění provozu organizace

 

Tisková oprava:

V usnesení ZM č. 397/05 je chybně uvedeno:
-  v bodě A) 1.  „Štefánikova 246/14“ místo správného „Štefánikova 246/1“

 

 

 

                      Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
                    náměstek primátora                              primátor města