image

8. Usnesení ZM 140/03 - 180/03 (11.12.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne  11. 12. 2003
140/03 - 180/03


140/03
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. příjmová část rozpočtu města Ústí n.L. na rok 2004 je ve výši 
                                                                                              1 435 351,80 tis. Kč
      2. celková dotace městským obvodům pro rok 2004 činí
                                                                                                 266 200,00 tis. Kč
      3. výdajová část rozpočtu MmÚ roku 2004 je ve výši  
                                                                                              1 173 995,80 tis. Kč
           z toho: neinvestiční část                                               933 898,80 tis. Kč
                       investiční část                                                   240 097,00 tis. Kč  
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2004 v souladu se zákonem
          č. 250/00 Sb., § 12, odst. 2, o rozpočtových pravidlech územních
          rozpočtů dle příloh č. 1-4 tohoto usnesení takto:
          a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši                  1 435 351,80 tis. Kč
              z toho:
              - dotaci městským obvodům ve výši                         196 098,80 tis. Kč
                 takto: na výkon státní správy                                     9 598,80 tis. Kč
                           na sociální dávky                                         186 500,00 tis. Kč  
         b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši                 1 244 097,00 tis. Kč
              takto:
              - neinvestiční část výdajů ve výši                         1 004 000,00 tis. Kč
                z toho: - neinvestiční výdaje MmÚ                          933 898,80 tis. Kč
                            - dotaci městským obvodům                         69 259,70 tis. Kč
                            - účelovou dotaci MO Střekov                           841,50 tis. Kč
              - investiční část výdajů ve výši                                240 097,00 tis. Kč
         c) oblast financování                                                         4 844,00 tis. Kč
      2. závazné ukazatele rozpočtu roku 2004 takto:    
          - mzdový limit ve výši                                                   124 615,00 tis. Kč
            z toho: - platy zaměstnanců vč. OOV                         86 925,00 tis. Kč
                        - platy zaměstnanců Městské policie vč. OOV
                                                                                                37 690,00 tis. Kč
C)  z m o c ň u j e
      v souladu s § 102, zák. č. 128/00 Sb.,  o obcích v úplném znění
      1. Radu města Ústí nad Labem
          a) ke schvalování rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:
              - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze
                skutečně dosažených příjmů
              - přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi
                jednotlivými odbory MmÚ a řízenými organizacemi       
           b) ke schvalování rozpočtových opatření k zapojení Magistrátem
                města Ústí nad Labem přijatých účelových prostředků i nad 5 mil. Kč
                s tím, že o těchto opatřeních bude Zastupitelstvo města informováno
                v rámci závěrečných účtů a pololetních rozborů hospodaření
D)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) zabezpečit uzavírání dodavatelských smluv na dodávku investic
              v návaznosti na skutečně vytvořené zdroje cash flow
                                                                                                         T:  průběžně

141/03
Prodej pozemků v Průmyslové zóně “Severní Předlice“ zahraničním investorům

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. že jsou vedena jednání s níže uvedenými investory v souladu se
          schválenými investičními pobídkami dle usnesení RM č. 219/03 ze
          dne 22. 4. 2003
B) s c h v a l u j e
     1. prodej částí pozemků  na LV č. 1 v k.ú. Předlice, jejichž přesná výměra
         bude určena geometrickým plánem pro oddělení pozemků, v průmyslové
         zóně „Severní Předlice“ zahraničním investorům:
         a) části pozemků p.p.č. 780/21, 780/23, 780/24, 780/25, 780/29, 780/31,
             781/1, 789, 811/8 a 811/11 o celkové výměře cca 1,5 ha belgickému
             investorovi „MATERIALISE“ za kupní cenu 1,- Kč/m2
         b) části pozemků p.p.č. 780/1, 780/56 a 780/57 o celkové výměře
              cca 3,5 ha švýcarskému investorovi „MATTHEY“ za kupní cenu
              1,- Kč/m2
         c) části pozemků p.p.č. 780/1 a 780/56 o celkové výměře cca 1,8 ha
              německému investorovi „AUTOKABEL“ za kupní cenu 1,- Kč/m2
        d) části pozemků p.p.č. 780/1 a 780/56 o celkové výměře cca 1,5 ha
             německému investorovi  „PUNKER“ za kupní cenu 1,- Kč/m2
        za podmínky, že všichni nabyvatelé zaručí zpětný prodej pozemků či
        úhradu jejich plné nákladové ceny v případě nesplnění vytvoření
        určeného počtu pracovních míst a objemu investic ve smyslu platných
        investičních pobídek dle usnesení RM č. 219/03 ze dne 22. 4. 2003
        a to nejpozději do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
         e) části pozemků p.p.č. 780/1, 780/18, 780/19, 780/20, 780/21, 780/25,
             780/26, 780/27, 780/28, 780/29, 780/56, 780/57 a  780/59 o celkové
             výměře cca 10 ha finskému investorovi „KONE Industrial - koncern
             s.r.o.“ za kupní cenu 1,- Kč/m2 za podmínek:
         - podmínka č. 1 - vytvoření min. 250 pracovních míst do čtyř let od
           povolení zkušebního provozu nově vybudovaného výrobního závodu
         - podmínka č. 2 - dosažení v novém závodě nejpozději za tři roky od
           povolení zkušebního provozu obratu 30 000 000,- EUR
         - podmínka č. 3 - dokončení výstavby nového závodu do 30
           měsíců od uzavření kupní smlouvy
         Pro podmínky č. 1 a 2  platí tolerance -5% a doba trvání 36 měsíců.
         V případě nesplnění alespoň jedné z podmínek č. 1 a 2 uhradí kupující
         smluvní pokutu ve výši dle dohodnutého vzorce v závislosti na
         vytvořeném počtu pracovních míst či dosaženého obratu
         - prodávající a kupující sjednávají zpětné věcné předkupní právo za
           stejnou kupní cenu v případě záměru kupujícího pozemek nebo jeho
           část zcizit a to na dobu určitou - do doby splnění podmínky č. 1 nebo
           2 a současně podmínky č. 3. Předkupní právo zanikne též úhradou
           smluvní pokuty při nesplnění dohodnutých podmínek. Současně
           kupující a prodávající sjednávají zástavní právo k pozemku pro
           zajištění povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu

142/03
Prodej bloků 004 a 005 k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. prodej částí pozemků tzv. bloku 004 p.č. 2520/9, 2520/10, 2520/11,
         2520/12, 2520/13 a 2506/3 a celkové výměře cca 1829 m2 v k.ú.
         Ústí nad Labem - lokalita Mírového náměstí, kdy přesná výměra bude
         dána geometrickým plánem pro oddělení částí pozemků, společnosti
         Jaroslav Třešňák - Horova, Třebízského 3020, Teplice za cenu
         2 050,- Kč/m2
    2. prodej částí pozemků tzv. bloku 005 p.č. 2506/1, 2506/2 a 2506/3
        o celkové výměře cca 2814 m2 v k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Mírového
        náměstí, kdy přesná výměra bude dána geometrickým plánem pro oddělení
        částí pozemků, společnosti AZ SANACE a.s., Pražská 53, Ústí nad Labem
        za cenu 2 100,- Kč/m2, s tím, že podmínky prodeje obou bloků budou:
        a) bude se jednat o smlouvu o budoucí kupní smlouvě s tím, že vlastní
             kupní smlouva bude podepsána v době rozestavěnosti konkrétní
             stavby do 2. NP
        b) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
        c) oba nabyvatelé vyhlásí architektonickou soutěž s tím, že členem
            výběrové komise bude i  zástupce Statutárního města Ústí nad Labem
        d) investoři zajistí dodržení podmínek regulačního plánu
        e) budoucí kupující zahájí stavbu do 2. let od podpisu smlouvy
            o budoucí kupní smlouvě

143/03
Problematika smlouvy na provozování Nového krematoria

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  d o p o r u č u j e
      1. Radě města Ústí nad Labem
          a) zahájit právní kroky směřující k odstoupení  od smlouvy na pronájem
              Nového krematoria

144/03
Poskytnutí půjček a dotací z fondu rozvoje bydlení (FRB)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení formou půjček a dotace
          v celkové výši 1 425 000,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za
          podmínky, že žadatelé včetně vlastníků bytů u společenství, budou mít
          uhrazeny všechny splatné závazky vůči městu

145/03
Návrh dodatku č. 1 Statutu Fondu obnovy a rozvoje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. dodatek č. 1 ke Statutu Fondu obnovy a rozvoje města Ústí nad Labem
          v předloženém znění

146/03
Informativní zprávy o průběhu přípravy dražby pohledávek

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o průběhu přípravy dražby pohledávek
B)  u k l á d á
      1. Ing.  Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) o výsledku dražby informovat Zastupitelstvo města
                                                                                        T: po ukončení dražby

147/03
Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek domu č. 2243 a  2244 v ul. I.  Olbrachta, Ústí nad Labem o snížení splátek na poskytnutou půjčku z FRB

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o půjčce z FRB, č. smlouvy 04101
          uzavřené dne 4.3.2002 se Společenstvím vlastníků jednotek domu
          č. 2243 a 2244 v ulici I. Olbrachta, Ústí nad Labem s tím, že s účinností
          od 1.1.2004 se prodlouží splatnost půjčky na 45 měsíců a měsíční
          splátky jistiny a úroků se sníží na 8 208 Kč

148/03
Rozpočtové opatření org.č. 4000 - Zoologická zahrada

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 4000 - Zoologická
          zahrada ve výši
          11 230 tis. Kč z důvodu omezené realizace investiční akce v roce 2003
          takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 11 230 tis. Kč u akce
              “Využití geotermální energie v ZOO“
              (kap. 734, org. 4000, § 3741, pol. 6351, ÚZ 493)
          b) snížení příjmů na financování akce „Využití geotermální energie
              v ZOO“ nečerpáním úvěru u Raiffeisenbank a.s. (pol.  8123)

149/03
Rozpočtové opatření k navýšení výdajů na pořízení investice - realizace 4. etapy výstavby metropolitní počítačové sítě a k přesunu výdajů na pořízení metropolitní sítě  z hlavní činosti do VHČ

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu org.č. 1403 - Kancelář
          tajemníka k vytvoření zdrojů na realizaci 4. etapy výstavby metropolitní
          počítačové sítě takto:
          a) snížení neinvestičních výdajů na městský informační systém o částku
              7 912,11 tis. Kč (org. 1403, kap. 972, § 6171, pol. 5169)
          b) zvýšení  investičních výdajů skupiny 2 na realizaci 4. etapy výstavby
               metropolitní počítačové  sítě o částku 7 912,11 tis. Kč
               (org. 1403, kap. 972,  § 6171, pol. 6125, UZ 446)
     2. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu, a to přesun výdajů na
         pořízení investice Metropolnet - dokončení rozvodů optických kabelů
         z hlavní činnosti (HČ) do vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) města
         v celkové výši 34 230,26 tis. Kč takto:
         a) snížení výdajů skupiny č. 2 investiční části rozpočtu akce „Metropolnet
             - dokončení rozvodů optických kabelů“ o částku 34 230,26 tis. Kč
             (org. 1403, kap. 972,  § 6171, pol. 6125,  UZ 446)
         b) snížení příjmové části rozpočtu ve  třídě 4  převody z vlastních fondů
             VHČ o částku 26 318,15 tis. Kč (pol. 4131)
         c) snížení třídy 8 přijatý úvěr pro investiční akce v hlavní činnosti
             o částku 7 912,11 tis. Kč
      3. pořízení investice s názvem akce „Metropolnet - dokončení rozvodů
          optických kabelů“ ve vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši
          34 230,26 tis. Kč s použitím úvěru ve výši  7 912,11 tis. Kč dle
          stávající úvěrové smlouvy uzavřené v r. 2003 s Českou spořitelnou,
          a.s.  

150/03
OZV č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/01 a 91/02

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 6./2003, kterou se mění a doplňuje OZV
          č. 83/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
          sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
          odpadu ve znění OZV č. 91/2002 v předloženém znění

151/03
OZV č. 7/2003  kterou se mění a   doplňuje OZV č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003, kterou se mění a doplňuje OZV
          č. 56/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
          v předloženém znění

152/03
OZV č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů, za
          užívání veřejného prostranství a ze vstupného, kterou se nahrazuje
          původní OZV č. 49/1978 a její  novely OZV č. 59/1999 a 1/2003,
          v předloženém znění

153/03
Návrh OZV č.  9/2003 o nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje OZV
          č. 82/2001, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění
          využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání
          se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem v předloženém
          znění

154/03
Účelová dotace TSmÚ, s.r.o. na nákup malého svozového vozidla na komunální odpad

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí účelové dotace TSmÚ s.r.o. ve výši 1 929 tis. Kč na nákup
          speciálního „malého“ svozového vozidla k zajištění svozu
          separovaných složek komunálního odpadu

155/03
Zrušení OZV č. 47/1997

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2003, kterou se ruší obecně závazná
          vyhláška č. 47/1997, o vymezení místních komunikací k placenému
          státní motorových vozidel

156/03
Prodej pozemku pod připravovanou spínací stanicí v Průmyslové zóně „Severní Předlice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. budoucí převod nemovitosti, pozemku p.p.č. 780/1, k.ú. Předlice pod
           spínací stanicí v Průmyslové zóně Severní Předlice, formou prodeje
           Severočeské energetice, a.s. za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že přesná
           výměra bude dána geometrickým plánem

157/03
Převod nemovitostí st.p.č. 2807/2 a p.p.č. 2807/3 v k.ú. Střekov formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení ZM č. 451/02 ze dne 28. 2. 2002 v úplném znění
B)  s c h v a l u j e
      1. převod nemovitostí formou prodeje v k.ú. Střekov
         a) st.p.č. 2807/2 o výměře 19 m2 SČE, a.s. Děčín za dohodnutou kupní
             cenu 15 200,-Kč
         b) p.p.č. 2807/3 o výměře 62 m2 p. Pavlu Andrenacci za dohodnutou
             kupní cenu 6 200,- Kč

158/03
Převod nemovitostí v k.ú. Chabařovice a Strádov u Chabařovic formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemků p.p.č. 1556/14 o výměře 69 m2 a p.p.č. 1556/28
          o výměře 455 m2 v  k.ú. Chabařovice formou prodeje městu
          Chabařovice za kupní cenu  1,- Kč + náklady spojené s prodejem
      2. převod p.p.č. 206/1 - přesná výměra bude určena GP -v k.ú. Strádov
          u Chabařovic formou prodeje obci Chlumec za kupní cenu 1,- Kč
          + náklady spojené s prodejem

159/03
Nabytí nemovitostí formou odkoupení v k.ú. Brná nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. nabytí nemovitostí, p.p.č. 910/22 o výměře 1958 m2 a st.p.č. 910/30
           o výměře 552 m2, obě v k.ú. Brná nad Labem, formou odkoupení od
           restituentek pí Růženy Machové a pí Jarmily Šebkové do majetku
           města za kupní cenu, která činí dle znaleckého posudku  po
           zaokrouhlení 781 090,- Kč s tím, že kupní cena bude hrazena
           z rozpočtu města Ústí n.L. a náklady spojené s odkoupením
           z rozpočtu MO Ústí n.L. -  Střekov

160/03
Nabytí pozemku v k.ú. Neštěmice do majetku města formou daru od paní Vlachynské

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemku p.č. 521 o výměře 149 m2 v k.ú. Neštěmice do majetku
          města formou daru od paní Jany Vlachynské, bytem Ostrčilova 440/4,
          Ústí nad Labem  s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
          pozemku bude hradit MO Neštěmice

161/03
Nabytí pozemku v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města formou odkoupení od  pana Hezoučkého

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemků v lokalitě vymezené ul. Chuderovská a Mezní o celkové
          výměře 13 180 m2 do majetku města formou odkoupení za cenu
          20,- Kč/m2 tj. celkem za 263 600,- Kč od restituenta pana Ladislava
          Hezoučkého, bytem Pod Školou 17, Ústí nad Labem

162/03
Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - manželé Kodrlovi

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. směnu pozemků p.č. 730/1 o výměře 3351 m2, 730/3 o výměře
          1264 m2, 730/6 o výměře 120 m2 a 730/7 o výměře 187 m2
          v k.ú. Ústí nad Labem v majetku města za pozemek p.č. 593/1
          o výměře 9883 m2 v k.ú. Ústí nad Labem v majetku manželů
          Kodrlových

163/03
Úprava usn. ZM č. 117/03 ze dne 18. 9. 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení ZM č. 117/03 ze dne 18. 9. 2003 v bodě A) 1 takto:
          věta “s  prodejem pozemků p.č. 1/1, 1/3, 2/1, 4/1, 6/1, 195/2, 1314/1
          a část pozemku p.č.  139/1 v k.ú. Bukov“ se nahrazuje větou
          „s prodejem pozemků p.č. 1/1 o výměře 1751 m2, 195/2 o výměře
          262 m2, 1/3 o výměře 212 m2, 139/46 o výměře 4894 m2,  139/47
          o výměře  86 m2 v k.ú. Bukov o celkové výměře 7 205 m2“

164/03
Úprava usn. ZM č. 545/02 ze dne 19. 9. 2002

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e
       1. usnesení ZM č. 545/02 ze dne 19. 9. 2002 v bodě A) 1. takto:
           - z přílohy č. 1 usnesení se vypouští Dům dětí a mládeže, Churchillova 8
           - za slova „náklady spojené s převodem“ se doplňuje “ve výši 2 450,- Kč
             rovnající se poplatku Katastrálnímu úřadu v Ústí nad Labem“
           - písmeno b) se vypouští celé 

165/03
Úprava usn. ZM č. 81/03 ze dne  19. 6. 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení ZM č. 81/03 ze dne 19. 6. 2003 v bodě B) 2. takto:
          věta „s prodejem pozemku p.č. 901/66 o výměře 6929 m2, k.ú. Předlice
          obchodní společnosti Nüsing ČR spol. s r.o., Stará 72, Ústí nad
          Labem za cenu 400,- Kč/m2 tj. celkem 2 471 600,- Kč“ se nahrazuje
          větou „s prodejem části pozemku p.č. 901/66 o výměře cca 4649 m2
          za 400,- Kč/m2 a části pozemku p.č. 901/66 o výměře  cca 2280 m2
          za 200,- Kč/m2, s tím, že přesná výměra částí pozemku bude dána
          geometrickým zaměřením, v k.ú. Předlice obchodní spol. s r.o.,
          Stará 72, Ústí nad Labem

166/03
Návrh na sloučení organizací Kulturní středisko Albis, Kulturní dům Krásné Březno CORSO a Kulturní středisko MO - město Ústí nad Labem
Návrh na změnu zřizovatele Kulturního středisko MO - město Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s   účinností od 1. 1. 2004  
      1. změnu zřizovatele Kulturního střediska MO - město Ústí nad Labem
          (Národního domu) z Městského obvodu Ústí nad Labem - město na
          město Ústí nad Labem 2. změnu názvu Kulturního střediska MO
          - město Ústí nad Labem na „Kulturní středisko města Ústí nad Labem“
      3. sloučení organizace Kulturní středisko Albis, IČO 083291 a organizace
          Kulturní dům Krásné Březno CORSO, IČO 00828629 s Kulturním
          střediskem města Ústí nad Labem, IČO 673803, včetně přechodu práv
          a závazků
     4. úplné znění zřizovací listiny Kulturního střediska města Ústí nad Labem

167/03
Změna zřizovacích listin základních a mateřských škol

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 1. 2004
      1. změnu zřizovacích listin základních škol v souladu s § 27 odst. 2
          zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a s úpravou jejich názvů takto :
         a) Základní škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
         b) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková
             organizace
         c) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
         d) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková
              organizace
         e) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková
              organizace
         f) Základní škola a základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova
             349/19, příspěvková organizace
        g) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková
             organizace
        h) Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková
             organizace
        i) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková
            organizace
        j) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková
           organizace
       k) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková
           organizace
 l) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
    m) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
         organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
o) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 
    organizace
p) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
s) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, Pražská 166/47,
    příspěvková organizace
      t) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková
         organizace
    2. změnu zřizovacích listin mateřských škol v souladu s § 27 odst. 2 zákona
        č. 250/2000 Sb. v platném znění
a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková
    organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
    3. změnu zřizovacích listin mateřských škol v souladu s § 27 odst. 2 zákona
    č. 250/2000 Sb. v platném znění a s úpravou jejich názvů takto :
 a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B,
     příspěvková organizace
 b) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková
     organizace
 c) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková
     organizace
 d) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková
      organizace
 e) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková
      organizace
 f) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková
     organizace
 g) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12,
     příspěvková organizace
 h) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
     příspěvková organizace
  i) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková
     organizace
  j) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
     příspěvková organizace
  k) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6,
      příspěvková organizace
  l) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
 m) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6,
      příspěvková organizace
 n) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1,
     příspěvková organizace
 o) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková
      organizace
 p) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14,
     příspěvková organizace
 q) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková
     organizace
 r) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí  786/2, příspěvková
     organizace
 s) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková
     organizace
 t) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45,
    příspěvková organizace
 u) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková
     organizace
 v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková
     organizace

168/03
Darování výpočetní techniky v rámci projektu Realizace systematické   proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. poskytnutí věcného daru v rámci projektu „Realizace systematické
         proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem“, následovně:
         a) 1 ks Notebook Acer Travelmate 233 FX pořizovací cena 35 990,72 Kč
             (760,50 EUR bez DPH) inventární číslo 6012956 ARR Euroregionu
             Labe, o.p.s. Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
         b) 1 ks Notebook Acer Travelmate 233 FX pořizovací cena 35 990,72 Kč
             (760,50 EUR bez DPH) inventární číslo 6012957 Okresní hospodářské
             komoře v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
         c) 1 ks PC sestavy Mironet 6035 pořizovací cena 19 198,30 Kč (346,60
             EUR bez DPH) inventární číslo 6012958 Úřadu práce v Ústí nad Labem,
             Dvořákova 18, 400 21 Ústí nad Labem
         d) 1 ks Monitor LiteOn 1770 FNST 17“ pořizovací cena 4 811,70 Kč
             (118,60 EUR bez DPH) inventární číslo 6012961 Úřadu práce v Ústí
             nad Labem, Dvořákova 18, 400 21 Ústí nad Labem

169/03
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a údolí II.“ - pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
      1. pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a údolí II.“
B)  u k l á d á
     1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) informovat žadatele o pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
             „Sebuzín - stráně a údolí II.“ o jejím neschválení
                                                                                                       T: 31. 12. 2003

170/03
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“ - pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“
B)  u k l á d á
     1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) zajistit pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační
             areál Klíše“
                                                                                                           T: 31.12.2004

171/03
Změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem „B7 Podhorský park“ - návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání ÚPnSÚ města Ústí nad Labem
         „B7 Podhorský park“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh na rozhodnutí o podaných podnětech
      2. návrh zadání změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem “B7 Podhorský
          park“
C)  u k l á d á
     1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) zajistit zpracování konceptu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
             „B7 Podhorský park“
                                                                                                          T: 30.9.2004

172/03
Rozpočtové opatření „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Svádov,  přívoz -  Valtířov, železniční přejezd“.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 1800 - odbor rozvoje a investic ve výši 6 700
          tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 5 250 tis. Kč z investiční
              akce „Bukov centrum - infrastruktura“ (kap. 214, org.č. 1800, § 3639,
              pol. 6121, UZ 402)
          b) snížení rozpočtu v investiční části o částku 1 450 tis. Kč z investiční
              akce „Aquapark-PD“ (kap. 521, org.č. 1800, § 3421, pol. 6126,
              UZ 422)
          c) zvýšení rozpočtu v investiční části ve výši 6 700 tis. Kč na stavbě
              „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Svádov, přívoz
              - Valtířov, železniční přejezd“
              (kap. 521, org.č. 1800, § 2219, pol. 6121, UZ 433)

173/03
Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Velké Březno, Tivoli - Malé Březno, hranice okresu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření budoucích kupních smluv na stavbu „Cyklistická stezka Ústí
          nad Labem - Děčín, úsek Velké Březno, Tivoli - Malé Březno,
          hranice okresu“ s
          a) Jaroslavou Krákorovou
          b) Miroslavem Krákorou
          c) Františkem Humňalem, Ing. Janou Mojžíšovou, Miroslavou Nýdlovou
          d) manželi Stanislavem a Lenkou Hůlkovými
          e) obchodní firmou HYDROLABE s.r.o. Praha
          f) Václavou Baťkovou, Slavěnkou Dopitovou, Eleonorou Dvořákovou,
              Miluší Janekovou, Vladimírem Noskem, Jarmilou Noskovou
          g) Miroslavem Lípou

174/03
Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín III. etapa, část Velké Březno - Tivoli,  Přerov - bezúplatný převod pozemků

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou cyklistické stezky od
          Pozemkového fondu ČR do majetku města Ústí nad Labem

175/03
Informace o výsledcích studie „Vymístění provozů Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. Studii „Vymístění provozů Spolechmie s nepřijatelnými riziky z centra
          města“ zpracovanou společností Kovoprojekta Brno v červenci 2003
      2. usnesení Rady města č. 633/03 ze dne 27. 11. 2003

176/03
Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Milanu Hejdukovi

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u d ě l u j e ,  v souladu s § 36 a § 84, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
      v úplném znění 1. čestné občanství města Ústí nad Labem panu Milanu
      Hejdukovi, nar. 14. 2. 1976
B) u k l á d á
     1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
         a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh zásad pro
             udělování čestného občanství města Ústí nad Labem

177/03
Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Václavu Neckářovi

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u d ě l u j e ,   v souladu s § 36 a § 84, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
      v úplném znění 1. čestné občanství města Ústí nad Labem panu
      Václavu Neckářovi, nar. 23. 10. 1943

178/03
Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. vyplacení odměn předsedům a členům komisí RM a výborů ZM, kteří
          nejsou členy ZM, za 2. pololetí roku 2003 dle přílohy č. 1 tohoto
          usnesení, v celkové výši 963 600,- Kč

179/03
Ručitelská smlouva na úvěr pro Bytové družstvo Bukov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  z r u š u j e
      1. bod A) 4. usnesení ZM č. 536/02
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem
          a bankou ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy ve prospěch
          České spořitelny, a.s., za poskytnutí úvěru Bytovému družstvu
          Bukov ve výši 142 mil. Kč na výstavbu 213 bytových jednotek

180/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. finanční prostředky z kulturního kalendáře 2003 ve výši 60 tis. Kč
          pro KS Albis na akci „Vánoce v Ústí nad Labem 2003“

 


Ing. Miroslav Harciník                          Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                                primátor města