image

6. ZM Usnesení 118/07-137/07 (20.9.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 20. září 2007
118/07 – 137/07

 


 

118/07
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

119/07
Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. v hospodaření města za I. pololetí 2007 dosáhly:
          a) celkové příjmy města výše                                 1 035 193,81 tis. Kč
          b) celkové výdaje města výše                                 1 188 508,81 tis. Kč
          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů  ve výši                - 153 315 tis. Kč
              vyrovnává oblast financování
      2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za I. pololetí 2007 dosáhly:
          a) celkové příjmy MmÚ výše                                      866 388,27 tis. Kč
          b) celkové výdaje MmÚ výše                                   1 061 611,77 tis. Kč
          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů  ve výši                 - 195 223,50  tis. Kč
              vyrovnává oblast financování

120/07
Poskytnutí dotace pro Collegium Bohemicum, o.p.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. ve výši 500 tis. Kč

121/07
Rozpočtové opatření odboru investic

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u je
      1. rozpočtové opatření na zajištění investiční akce „Malá Hradební – revitalizace“ ve
          výši  30 000 tis. Kč takto:
          a) snížení  investiční  rezervy  finančního  odboru  (skupina  č. 3 – investice  do             
               rekonstrukce majetku) ve výši 30 000 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic ve skupině č. 3 o 
              částku 30 000 tis. Kč na akci „Malá Hradební - revitalizace“
      2. rozpočtové opatření na zajištění investiční akce „Trolejbusová trať Střekov, Okružní 
          křižovatka v ul. Ke Hradu, Karla IV.“ ve výši 5 500 tis. Kč takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru životního prostředí o částku 4 240 tis. Kč 
              v položce poplatky za uložení odpadů na skládky
          b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy o částku 1 260 tis. Kč
               u akce „trolejbusy – úhrada kupní ceny“
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 5 500 tis. Kč
              na akci „Trolejbusová trať Střekov, Okružní   křižovatka v ul. Ke Hradu, Karla IV.“

122/07
Nový územní plán Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o přípravě a průběhu pořizování nového územního plánu Statutárního města
          Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
         a) nadále pravidelně informovat Zastupitelstvo města o přípravě a průběhu pořizování 
             nového územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem

T: 3/2008

123/07
Návrh na 1. změnu RP „Skorotice – Pod školou“ pro území p.p.č. 739/137, k.ú. Skorotice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
      1. pořízení 1.změny RP „Skorotice – Pod školou“ pro území p.p.č. 739/137, k.ú.
         Skorotice
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
         a) zajistit podání informace o výsledku projednání žadateli

T: 10/2007

124/07
Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „Dobětice – severozápad“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dobětice - severozápad“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dobětice - severozápad“

T: 9/2007

125/07
Dostavba hotelové části výletní restaurace Větruše – zrušení dosavadních výsledků vyjednávání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r u š í
      1. usnesení ZM č. 681/06 z 21. 9. 2006 v plném znění

126/07
Návrh názvu nové ulice v Krásném Březně

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. název nové ulice ve městě Ústí nad Labem takto:
          a) nová komunikace v lokalitě Krásného Března, zobrazená v příloze č. 1 tohoto
              usnesení: „U Zoologické zahrady“

127/07
Prodej části p.p.č. 901/1 v k.ú. Předlice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.převod části  pozemku  par. č. 901/1 o výměře 972 m2,  která  je  určena  geometrickým
         plánem  č. 625 – 167/2007 jako  pozemek p.č. 901/85  v k.ú. Předlice formou prodeje za
         nabídnutou  kupní  cenu 444,- Kč/m2,  celkem  tedy za  cenu  431 568,-  Kč, společnosti
         Stavební  odvodňovací  prvky  spol. s r.o.,  IČ 62743775   za   podmínky   sjednání
         předkupního práva k pozemku ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem

128/07
Převod části pozemku v k.ú. Předlice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod  části  pozemku  p.č. 866  o výměře  171 m2,  která  je  určena geometrickým  
          plánem č. 628-138/2007 nově jako pozemek p.č. 866/2 v k.ú. Předlice formou prodeje 
          za dohodnutou kupní cenu ve výši  17.100,-  Kč, tj. 100,- Kč/m2,  paní Heleně Potové
          bytem  nám. Prokopa Velikého 9797,  Ústí nad Labem  s  tím,  že  náklady  spojené  s
          převodem  uhradí kupující

129/07
Dohoda o přechodu práv a povinností ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. uzavření  dohody o přechodu  práv a povinností  ke smlouvě o uzavření  budoucí
           kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2004 mezi   Statutárním  městem  Ústí nad  Labem              
           (budoucí   prodávající) a  společností AZ PALÁC ZDAR a.s. (budoucí  kupující)
            v předloženém znění

130/07
3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období let 2007, 2008, 2009

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
     1. informace o procesu komunitního plánování a významu 3. Komunitního plánu péče  
           města Ústí nad Labem na období let 2007 - 2009

131/07
Dodatek ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e    s účinností od 1. 10. 2007
      1. znění dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Pečovatelské služby Ústí nad
          Labem, příspěvkové organizace, kterým se mění sídlo organizace

132/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
          a) 2 000 tis. Kč Fotbalovému klubu  Ústí nad Labem, a.s., IČ 27274055 na úhradu
              nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu v sezoně
              2007 - 2008
          b) 350 tis. Kč  - Fotbalovému klubu Ústí nad Labem  - mládež, o.s. IČ 27048127, na
              úhradu částečných  nákladů  organizace  spojených se sportovní činností členské
              základny do 18 let
          c) 150 tis. Kč – Fotbalovému klubu Český Lev Neštěmice, o.s., IČ 69291969 na úhradu    
              částečných nákladů organizace spojených  se  sportovní  činností  členské  základny
              do 18 let
      2. poskytnutí  neinvestičního  bezúročného  úvěru  na  1 rok  ve  výši  1 000 tis. Kč  
          občanskému sdružení  SK Volejbal Ústí nad Labem, a.s., IČ 26632217 na sportovní
          činnost organizace
      3. poskytnutím finančního  příspěvku ve výši 68 170,- Kč pro Univerzitní  sportovní klub
          Vysoké  školy ekonomie a  managementu,  o. s. na sportovní činnost členské základny
          do 18 let

133/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu účelů použití finančního příspěvku z rozpočtu roku 2007 určeného na 
          reprezentační  kulturní akce v celkové výši 72 866,- Kč takto:
           a) 49 000,- Kč Kulturní středisko města Ústí nad Labem z akce „14. ročník
               Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2007“ na akci „Mezinárodní jazz   
               & blues festival“
            b) 23 866,- Kč Kulturní středisko města Ústí nad Labem z akce „14. ročník
                Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2007“ na akci „Virtuosi per musica
                di pianoforte“
       2. změnu použití finančního příspěvku z rozpočtu roku 2007 určeného na oblast
           Kulturního kalendáře ve výši 56 000,- Kč takto:
            a) 56 000,- Kč Dívčímu komornímu sboru PF UJEP z akce „Mezinárodní festival
                Cantonigros  2007“ na akci „Hudební festival Pag 2007“

134/07
Návrh  Obecně  závazné  vyhlášky  č. 3/2007,  kterou  se  mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou  vyhlášku  č. 3/2007, kterou  se  mění  Obecně  závazná  vyhláška
          Statutárního města Ústí nad Labem č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném
          prostranství

135/07
Změny účelu poskytnutých dotací

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu účelu z dotace na sociální služby ve výši 56 200,- Kč schválené Oblastní charitě
          Ústí nad Labem na projekt Mateřské Centrum Archa na účelovou dotaci na činnosti na
          podporu rodiny

136/07
Rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru MmÚ v celkové výši 29 000 tis. Kč takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 12 000 tis. Kč – daň z příjmů
              fyzických osob  ze závislé činnosti
          b) zvýšení  příjmové  části  rozpočtu,  tř. 1  o částku  17 000 tis. Kč – daň  z   příjmů
              právnických  osob
          c) zvýšení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 29 000 tis. Kč
       2. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka takto:
          a) snížení příjmové části rozpočtu v položce převody z vlastních fondů VHČ  o částku 
              8 779 tis. Kč
          b) snížení  neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 8 779 tis. Kč

137/07
Rozpočtové opatření Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem   p.o., zapojení finanční rezervy finančního odboru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na úhradu ztráty z minulých let (rok 2006) a
          navýšení příspěvku na provoz Severočeskému divadlu opery a baletu, příspěvkové
          organizaci takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 11 153,38 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Severočeské divadlo opery
              a baletu  Ústí nad Labem ve výši 7 720 tis. Kč na zajištění provozu organizace v roce
              2007
         c) zvýšení  neinvestičního  příspěvku  příspěvkové  organizaci  Severočeské  divadlo 
             opery a baletu Ústí nad Labem ve výši 3 433,38 tis. Kč na úhradu ztráty z minulých
             let (rok 2006)

 

 

                         Jan Řeřicha                                       Mgr. Jan Kubata
                    náměstek primátora                                primátor města