image

26. ZM Usnesení 609/06-646/06 (22.6.2006)


Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

26. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 22. června 2006
609/06 - 646/06

 


 

609/06
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

610/06
Cena primátora za přínos ústecké kultuře - rok 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. udělení „Ceny primátora za přínos ústecké kultuře“ za  rok 2006 panu Petru Jonášovi
      2. poskytnutí peněžního daru ve výši 50 tis. Kč panu Petru Jonášovi

611/06
Rezignace na funkci primátora města a náměstka primátora Volba primátora, náměstka primátora a člena RM
Určení zástupce primátora

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Mgr. Petra Gandaloviče na funkci primátora města
      2. rezignaci Mgr. Jana Kubaty na funkci náměstka primátora
B)  v o l í
      dle § 84, odst. 2, písm m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
      1. Mgr. Jana Kubatu, primátorem města
      2. Jana Řeřichu, náměstkem primátora
      3. Mgr. Petra Gandaloviče, členem Rady města
C)  u r č u j e
      1. Mgr. Tomáše Jelínka, náměstka primátora
          a) k zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti v rozsahu stanoveném
              § 104, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 

612/06
Návrh parametrů 2. tranše úvěru od EIB

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. čerpání druhé tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 150 mil. Kč s
          parametry:
          a) úroková sazba pohyblivá s variabilním rozpětím
          b) zahájení splácení v r. 2013, ukončení splácení v r. 2030

613/06
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 4 270 tis. Kč dle přílohy č. 1
          tohoto usnesení

614/06
Převod pozemku p.č. 685/10 v k.ú. Všebořice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemku p.č. 685/10 o výměře 386 m2 v k.ú. Všebořice společnosti
          REALCENTRUM pod Holoměří, s.r.o., IČ 62243527 formou prodeje za kupní cenu
          480,- Kč/m2, tj. celkem za 185 280,- Kč  s  tím, že nabyvatel uhradí:
          a) náklady na převod pozemku
          b) odstranění části svodidel, včetně úpravy ukončení nedemontované části

615/06
Převod pozemku p.č. 974 v k.ú. Předlice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod p.č. 974 o výměře 1 166 m2 v k.ú. Předlice formou prodeje panu Jaroslavu
          Zobalovi, bytem nám. Prokopa Velikého 13/9, Ústí nad Labem za cenu ve výši
          164 800,- Kč, s tím, že náklady na převod uhradí nabyvatel

616/06
Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností  AMÁDEUS spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne
          26. 4. 2004 se společností AMÁDEUS spol. s r.o. (IČ: 48585572), který obsahuje tyto
          závazky společnosti AMÁDEUS spol. s r.o.
          a) požádat o stavební povolení na realizaci dostavby objektu Obchodního centra
              SEVER v Ústí nad Labem tak, aby toto stavební povolení nabylo právní moci do
              konce roku 2010
          b) zahájit dostavbu objektu nejpozději do 2 let od právní moci stavebního povolení
          c) termín kolaudace: 18 měsíců od zahájení stavebních prací
          d) zaplatit kupní cenu ve výši 1 996,5 tis.  Kč takto:
              aa) částka ve výši 500 tis. Kč bude zaplacena před podpisem dodatku s tím, že
                    pokud společnost AMÁDEUS spol. s r.o. nesplní svůj závazek dle písm. a) nebo
                    b) tohoto usnesení, ponechá si Statutární město Ústí nad Labem tuto částku jako
                    smluvní pokutu
              bb) částka ve výši 1 496,5 tis. Kč bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

617/06
Prodej částí pozemků p.č. 780/1 a p.č. 780/56 vše v k.ú. Předlice společnosti MATTHEY s.r.o. - smluvní podmínky

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A)  s c h v a l u j e
      1. v návaznosti na usnesení ZM č. 538/06 ze dne 23.2.2006 tyto podmínky:
          i. zaplacení kupní ceny:
             (a) třicet procent kupní ceny, t.j. částku 4.584.115,- Kč do dvou dnů od uzavření
                   kupní smlouvy,
             (b) sedmdesát procent kupní ceny, tj. částku 10.696.267,- Kč do dvou dnů ode dne 
                   nabytí právní moci rozhodnutí příslušného Katastrálního úřadu, kterým povolí
                   vklad vlastnického práva kupujícího k pozemkům.
         ii. současně s kupní smlouvou bude pro město Ústí nad Labem (dále jen „Město“) k
             pozemkům sjednáno podle ust. § 603 občanského zákoníku na dobu 10 let ode dne
             vkladu vlastnického práva kupujícího k pozemkům předkupní právo jako právo
             věcné.
        iii. kupující nechá vypracovat průzkum znečištění zemin a podzemní vody pozemků
             postupem dle metodického pokynu MŽP ČR z roku 1996 za účelem ověření i zjištění
             a zhodnocení případných rizik ekologické zátěže pozemků, s tím že prokáže-li
             průzkum, že koncentrace více než jedné chemické látky v pozemcích překračuje
             limitní koncentrace stanovené Metodickým pokynem jako "Kritéria C - pro
             průmyslově-obchodní využití území", zaplatí město kupujícímu veškeré náklady
             kupujícího, které kupující vynaložil na přípravu a vyhotovení analýzy, nejvíce však
             částku 500.000,- Kč.
        iv. pokud by z jakéhokoli důvodu příslušný Katastrální úřad zamítl návrh na vklad
             vlastnického práva kupujícího k pozemkům do katastru nemovitostí, zavazuje se
             město společně s kupujícím učinit tyto nezbytné kroky vedoucí k uskutečnění vkladu 
             vlastnického práva kupujícího k pozemkům:
             a) na základě písemné výzvy kupujícího uzavřou smluvní strany novou kupní
                 smlouvu, příp. dodatek ke smlouvě stávající tak, aby byly splněny zákonné
                 podmínky pro povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k pozemkům
             b) tato nová kupní smlouva či dodatek ke stávající smlouvě budou smluvními 
                 stranami uzavřeny ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení písemné výzvy kupujícího
                 městu
            c) bude-li třeba k uzavření nové kupní smlouvy, příp. dodatku ke smlouvě stávající
                rozhodnutí orgánu města, uzavřou smluvní strany novou kupní smlouvu, příp.
                dodatek ke smlouvě stávající nejpozději ve lhůtě do čtrnácti dnů od tohoto
                rozhodnutí
            Nesplní-li kterákoli ze smluvních stran tyto své povinnosti, zaplatí druhé smluvní
            straně na první výzvu a bez jakýchkoli výhrad či podmínek smluvní pokutu ve výši
            1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorun).
        v. pokud by příslušný Katastrální úřad vyzval kteroukoli ze smluvních stran z jakéhokoli
            důvodu k doplnění podkladů či odstranění nedostatků podaného návrhu na vklad
            vlastnického práva dle této Smlouvy, doplní či odstraní dotčená smluvní strana tyto
            podklady či nedostatky nejpozději ve lhůtě uložené příslušným Katastrálním úřadem.
            Nesplní-li kterákoli ze smluvních stran tyto své povinnosti, zaplatí druhé smluvní
            straně na první výzvu a bez  jakýchkoli výhrad či podmínek smluvní pokutu ve výši
            50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun).

618/06
Prodej pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Předlice společnosti ACTIVA, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemku p.č. 808/1 o výměře 6 143 m2 v k.ú. Předlice, formou prodeje
          společnosti ACTIVA, s.r.o., sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČ 48111198, za
          kupní cenu ve výši 442,- Kč/m2, tj. celkem za 2 715 206,- Kč

619/06
Rozpočtová opatření Kanceláře tajemníka

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
 
A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru aktivní politiky, oddělení koncepcí a Kanceláře
          tajemníka v celkové výši 806,4 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru aktivní politiky, odd.
              koncepcí - projekt „Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP
              a zpracování 3. KPP na období 2007 - 2009“ o částku  806,40 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka o částku
              726,60 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů spojených s projektem  „Komunitní 
              plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP a zpracování 3. KPP na období
              2007 - 2009“
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka o částku
              79,80 tis. Kč na úhradu sociálního a zdravotního pojištění spojených s projektem
               „Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP  a zpracování
               3. KPP na období 2007 - 2009“
      2. rozpočtové opatření odboru péče o občany, oddělení kultury a sportu a kanceláře 
          tajemníka, v celkový výši 62,51 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2006 odboru péče o občany
              odd. kultury a sportu - projekt “Putujeme historií Ústecka“ o částku 62,51 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka o částku
              46,3 tis. Kč, na úhradu mezd, spojených s realizací projektu „Putujeme historií
              Ústecka“
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru Kanceláře tajemníka o částku
              16,21 tis. Kč, určenou na sociální a zdravotní pojištění spojených s realizací projektu
              „Putujeme historií Ústecka“
       3. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka o
           částku 850,50 tis. Kč takto:
           a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2005
               vyššími daňovými příjmy než předpokládal rozpočet ve výši 210 tis. Kč
           b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 640,50 tis. Kč
           c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka o částku
               627 tis. Kč určenou na úhradu mzdových nákladů spojených se stěhováním Muzea
               města Ústí nad Labem do náhradních prostor
           d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka o částku
               223,50 tis. Kč určenou na úhradu sociálního a zdravotního pojištění spojených
               spojených se stěhováním Muzea města Ústí nad Labem do náhradních prostor

620/06
Rozpočtové opatření odboru dopravy na rok 2006 - opravy komunikací po zimním období a výstavba okružní křižovatky ELBA a Národního odboje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru o částku 8 000 tis. Kč
          b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru dopravy o částku 8 000 tis. 
              Kč na zajištění oprav komunikací po zimním období
      2. rozpočtové opatření v investiční  části rozpočtu takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru - sk. 5 o částku 18 000 tis. Kč
          b) zapojení finančních prostředků z VHČ MmÚ ve výši 12 000 tis. Kč vytvořených
              vyššími výnosy z prodeje obchodního podílu v TSmÚ oproti schválenému rozpočtu
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy o částku 14 000 tis. Kč 
              na akci „Rekonstrukce křižovatky ELBA, Ústí nad Labem - Severní Terasa“
          d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy o částku 16 000 tis. Kč 
              na akci „Rekonstrukce křižovatky Národního odboru - Děčínská - Žukovova, Ústí
              nad Labem - Střekov“

621/06
Obsazení funkce jednatele Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Petra Brandy na funkci jednatele společnosti Technické služby města Ústí
          nad Labem, s.r.o. k 30 6. 2006
      2. rezignaci Jana Řeřichy na funkci člena Dozorčí rady Technických služeb města Ústí
          nad  Labem s.r.o.
B)  n a v r h u j e
      ve smyslu § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění  (O obcích)
      1. ing. Miroslava Pátka, nar. 22.10.1944
         na funkci jednatele společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.
      2. Petra Ryšavého narozeného, dne 28. 11. 1965
          na funkci člena Dozorčí rady  Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.
D)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícího se k bodu B) tohoto usnesení byla  splněna
          doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

622/06
Úplné znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 7. 2006
      1. úplné znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
          organizace, kterým se:
          a) vyjímají pozemky p.č. 405/2, p.č. 405/3, p.č. 414, p.č. 422/1, p.č. 422/2, p.č. 422/3,
              p.č. 422/4, p.č. 429/2 v k.ú. Klíše ze zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad
              Labem, příspěvkové organizace a svěřují se do správy kanceláře tajemníka - úseku
              správy a evidence majetku
          b) vyjímá pozemek p.č. 4107/1, v k.ú. Střekov ze zřizovací listiny Městských služeb
              Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v důsledku prodeje
          c) zařazují  pozemky p.č. 2852/5, p.č. 2852/10, p.č. 2864/12 v k.ú. Ústí nad Labem a
              pozemek p.č. 721/3 v k.ú. Klíše do zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad
              Labem, příspěvkové organizace
          d) rozšiřuje doplňková činnost o pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování
              zařízení sloužících zábavě a zabezpečení provozu tělovýchovných zařízení a zařízení
              sloužících k regeneraci a rekondici

623/06
Návrh Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem, verze ČERVEN 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem (verze ČERVEN 2006), včetně
          předpokládaného rozvoje zařízení  pro  nakládání s  komunálními odpady,  který  je
          uveden v  příloze č. 1  tabulce  č. 24 tohoto materiálu, v  předložené  variantě A,  v
          upraveném znění

624/06
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech v roce 2006 v celkové výši
          6 817 tis. Kč dle přílohy č. 1-9 tohoto usnesení

625/06
Finanční příspěvky v oblasti sportu a kultury

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 345 tis. Kč takto:
         a) 150 tis. Kč občanskému sdružení TJ Lokomotiva Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 3
               Ústí nad Labem, na rekonstrukce movitého zařízení kuželny
         b) 150 tis. Kč občanskému sdružení TJ Střekov Ústí nad Labem, Střekov - osada,
               Ústí nad Labem, na úhradu materiálového vybavení a opravu  sportovního areálu
         c) 20 tis. Kč občanskému sdružení Sportunion, Ve Smyčce 7, Ústí nad Labem, na 
             akci „Nortbohemia 2006“ (zvýšení na celkovou výši příspěvku 55 tis. Kč)             
         d) 25 tis. Kč  Vladimíru Kubátovi, Taneční škola Quick, Hornická 30, Ústí nad Labem
              na akci „Grand Prix Ústí nad Labem“ (na celkovou výši příspěvku 85 tis. Kč)

626/06
Závěrečná zpráva o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. závěrečnou zprávu o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem

627/06
Pravidla k použití prostředků z povodňového fondu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. „Pravidla použití prostředků z povodňového fondu města Ústí nad Labem  pro
          poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu“ v
          předloženém znění
B)  z m o c ň u j e
      1. Radu města Ústí nad Labem
          a) ke schvalování případných vynucených změn pravidel

628/06
Zaplacení příspěvku svazku obcí Jezero Milada

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. předčasné zaplacení členských příspěvků svazku Jezero Milada za rok 2007 v r. 2006

629/06
Eden Park - ukončení spolupráce

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. současný stav projektu Eden Park
B)  s c h v a l u j e
      1. vypovězení prohlášení o vzájemné spolupráci a podpoře investic se společností
          GEN MAN VENTURES AG ze dne 30. 10. 2003

630/06
Spolufinancování projektů „Ústí nad Labem - univerzitní město“ a „Větruše - dominanta Ústí nad Labem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. způsob financování projektů z prostředků programu SROP, opatření 4.1.2, grantové
          schéma  reg. č.  CZ.04.1.05/4.1.27.1 Podpora  rozvoje  služeb  cestovního  ruchu  v
          Ústeckém kraji pro veřejný sektor
B)  s c h v a l u j e
      1. spolufinancování projektu „Ústí nad Labem - univerzitní město“ v předpokládané
          výši 377 527,50 Kč  včetně DPH  s  celkovým rozpočtem  projektu 1 132 582,50 Kč
          včetně DPH
      2. spolufinancování  projektu  „Větruše - dominanta  Ústí  nad  Labem“  v  předpokládané
          výši 416 576,75 Kč včetně DPH s celkovým rozpočtem projektu 1 284 128,- Kč  včetně
          DPH

631/06
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Rekonstrukce Fibichovy ulice, I. etapa“ - skupina č. 5

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. dokončení stavby „Rekonstrukce Fibichovy ulice, I. etapa“ ve variantě 1
          (na základě výběrového řízení a uzavřené SoD)
      2. rozpočtové opatření v investiční  části výdajového rozpočtu skupiny č. 5 ve výši
          2 200 tis. Kč takto:
          a) uvolnění investiční rezervy finančního odboru ve výši 2 200 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
              2 200 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Fibichovy ulice, I. etapa“
B)  u k l á d á
      1. Radě města
          a) zahrnout bývající finanční prostředky na dokončení stavby ve výši 13 880 tis. Kč do 
              návrhu investiční části výdajového rozpočtu roku 2007

632/06
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Revitalizace městského centra - I. etapa“ - skupina č. 5

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 39 163 tis. Kč
          takto:
         a) zapojení finančních prostředků z VHČ MmÚ ve výši 39 163 tis. Kč vytvořených
             vyššími výnosy    z prodeje obchodního podílu v TSmÚ oproti schválenému rozpočtu
         b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
             39 163 tis. Kč na akci „Revitalizace městského centra - I. etapa“

633/06
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ „Revitalizace Domu kultury“ - skupina č. 5

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 40 000 tis. Kč
          takto:
         a) uvolnění investiční rezervy finančního odboru ve výši 10 000 tis. Kč
         b) zvýšení rozpočtu ve tř. 8 - čerpání EIB nad schválený rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč
         c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
             40 000 tis. Kč na akci „Revitalizace Domu kultury“

634/06
OZV č. 2/2006, o závazných částech 23. změny územního plánu sídelního útvaru Statutárního města Ústí nad Labem “Dopravní obchvat Strážek“  

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. OZV č. 2/2006  o závazných částech 23. změny územního plánu sídelního útvaru
          Statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“

635/06
OZV č. 3/2006, o závazných částech  „5. změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. OZV č. 3/2006  o závazných částech „5. změny regulačního centra Ústí nad Labem“

636/06
OZV č. 4/2006, o závazných částech  5. změny územního plánu sídelního útvaru Statutárního města  Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. OZV č. 4/2006  o závazných částech 5. změny územního plánu sídelního útvaru
          Statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“

637/06
18. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem Božtěšice jih - Potoky“  - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem
          „Božtěšice jih - Potoky“ včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní
          správy,   námitek a připomínek  (příloha č. 2 důvodové zprávy)
B)  s c h v a l u j e
      1. 18. změnu ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem  “Božtěšice jih -  Potoky“ 
      2. rozhodnutí o  námitkách k Návrhu 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad
          Labem  „Božtěšice jih - Potoky“ (příloha č. 2 důvodové zprávy - vyznačeno kurzívou)
C)  v y m e z u j e
       1. závaznou část 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem  „Božtěšice jih -
           Potoky“ (příloha č. 3 důvodové zprávy)
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
          a) zajistit vydání  OZV o   závazných částech 18. změny ÚPnSÚ statutárního města
              Ústí nad Labem  “Božtěšice jih -  Potoky“

T: 03/2007

638/06
Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2006-2010

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s t a n o v u j e
      1. pro volební období 2006 - 2010 počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem
          na 37

639/06
Otto Hanzlíček a Paul Friedländer - udělení čestného občanství města Ústí nad Labem in memoriam

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u d ě l u j e
      1. čestné občanství města Ústí nad Labem Otto Hanzlíčkovi a Paulu Friedländerovi in
          memoriam

640/06
Rozpočtové opatření organizace č. 12001 - Městská policie Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu města takto:
          a) zapojení příjmů z položky poplatků za uložení odpadů na skládky ve výši
              1 375 tis. Kč, vytvořených u odboru životního prostředí nad schválený rozpočet
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu organizace č. 012001 - Městská
              policie o částku 1 375 tis. Kč na úhradu přesčasové práce, pohotovosti a pojištění v
              souvislosti se zajištěním prací při povodni v období březen - duben 2006

641/06
Finanční příspěvek The Boom - reprezentace města na mezinárodním hudebním festivalu BEATLE WEEK 2006 v Liverpoolu                                  

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč pro občanské sdružení „The Boom“
         na částečnou úhradu nákladů spojených s reprezentací města Ústí nad  Labem na 
         mezinárodním hudebním festivalu „The Beatle Week 2006“ v Liverpoolu, UK

642/06
Poskytnutí půjčky z FRB na odstraňování škod způsobených povodní

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí bezúročné půjčky se splatností 4 roky z Fondu rozvoje bydlení v celkové
          výši 400 tis. Kč společenství vlastníků bytových jednotek s názvem Společenství
          Těšínská 2, Na Pile 9, Střekovské nábřeží 7,9 Ústí nad Labem na odstraňování škod
          způsobených povodní na bytovém fondu s tím, že půjčka bude poskytnuta až po splnění 
          všech náležitostí v souladu s Prováděcími pokyny k Fondu rozvoje bydlení na opravy a
          modernizace bytů

643/06
Založení obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum     

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  založení obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. dle zákona č.
           248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
           zákonů, v platném znění, společně s Univerzitou Jana Evangelisty PURKYNĚ
           (IČ 4555601) a s občanským sdružením Společnost pro dějiny Němců v Čechách
           (IČ70226512)
 B)   j m e n u j e
        1. zástupce města v orgánech společnosti, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení,takto:
            a) správní rada:
               aa) Mgr. Jan Kubata, primátor města
               ab) Mgr. Petr Gandalovič, člen RM
               ac) Karel Punčochář
               ad) Lenka Černá
           b) dozorčí rada :
               ba) Zuzana Kailová
C)  s c h v a l u j e
      1. zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.,
          ve smyslu bodu A) a B) tohoto usnesení, v upraveném znění 
     2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu Kanceláře tajemníka v celkové 
         výši 30 tis. Kč takto:
         a)  snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 30 tis. Kč
         b) poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč do  obecně
             prospěšné společnosti, ve smyslu bodu C)1. tohoto usnesení, formou peněžního
             vkladu
D)  k o n s t a t u j e ,   že
      1. projednáním materiálu, vztahujícím se k bodům A) až C)  tohoto usnesení byla   
          splněna doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
          (O  obcích)

644/06
Průmyslová zóna Severní Předlice -  současný stav                        

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o současném stavu průmyslové zóny Severní Předlice

645/06
Rozpočtové opatření ORI - „Hřiště s umělým povrchem TJ Český Lev, Neštěmice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 6 500 tis. Kč takto:
          a) zapojení finančních prostředků z VHČ MmÚ ve výši 6 500 tis. Kč vytvořených
              vyššími výnosy z prodeje obchodního podílu v TSmÚ oproti schválenému rozpočtu
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
              6 500 tis. Kč na investiční akci „Hřiště s umělým povrchem TJ Český Lev,
              Neštěmice“

646/06
Záměr prodeje pozemku společnosti AM Czech Republic 6, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s o u h l a s í
      1. se záměrem budoucího prodeje pozemku p.č. 2616/1 v k.ú. Ústí nad Labem (dále jen
          „pozemek“) společnosti AM Czech Republic 6. s.r.o., IČ: 27212050 za předpokladu,
          že:
          a) Statutární město Ústí nad Labem bude v soudním sporu vedeném u Okresního soudu
              v Ústí nad Labem  pod sp zn.11 C 566/94, kde jako žalobce vystupuje Česká
              republika - Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových a na straně            
              žalovaných město Ústí nad Labem spolu s JEDNOTOU Ústí nad Labem -
              spotřebním družstvem, určeno jako vlastník  pozemku
          b) společnost AM Czech Republik 6, s.r.o. se zaváže vybudovat na pozemku tržní
               místo pro stánkový prodej

 

 

                        Mgr.  Tomáš Jelínek                                Mgr. Jan Kubata
                        náměstek primátora                                primátor města