image

25. ZM Usnesení 570/06-608/06 (27.4.2006)


Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

25. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 27. dubna 2006
570/06 - 608/06

 


 

570/06
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení ZM č. 534/06 na 22. 6. 2006

571/06
Zástavní smlouva s ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. v souvislosti s  podmínkami přijetí  dotace  na  výstavbu  technické infrastruktury k
          bytovým domům Bukov - Centrum uzavření zástavní smlouvy, kterou zřídí Statutární
          město Ústí nad Labem  (jako zástavce) zástavní právo na  pozemek p.č. 1991/1 v k.ú.
          Bukov a stavby na  něm  umístěné ve  prospěch  ČR - Ministerstvo  pro místní rozvoj
          (jako zástavního věřitele) na dobu do 11. 1. 2012

572/06
Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  z j i š ť u j e,  ž e
      1.  v hospodaření města za r. 2005 dosáhly:
           a) celkové příjmy města výše                                    2 077 735,31 tis. Kč
           b) celkové výdaje města výše                                    2 132 524,81 tis. Kč
                Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši -54 789,49 tis. Kč vyrovnává svými
                zdroji  oblast financování.
       2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za r. 2005 dosáhly:
            a) celkové příjmy MmÚ výše                                    1 656 112,57 tis. Kč
            b) celkové výdaje MmÚ výše                                    1 710 122,00 tis. Kč
                 Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši -54 009,43 tis. Kč vyrovnává svými
                  zdroji oblast financování.
       3. výsledek hospodaření MmÚ z hlavní činnosti za r. 2005 činí po celkovém finančním
           vypořádání  +8 816,73 tis. Kč
       4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za       
          r. 2005 činí +112 782,78 tis. Kč, z toho volné zdroje činí 123,40 tis. Kč
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005
C)  s c h v a l u j e 
      1. po projednání závěrečného účtu celoroční hospodaření města za rok 2005 bez výhrad
      2. rozpočtová opatření v oblasti financování a v investiční části výdajového rozpočtu:
          a) zapojení výsledku hospodaření vytvořeného v r. 2005 do rezervy r. 2006 takto:
               - zapojení přebytku hospodaření z hlavní činnosti v položce změna  stavu na 
                  bankovních účtech ve výši 8 816,73 tis. Kč   
              - zvýšení investiční části výdajového rozpočtu v položce investiční rezerva
                finančního odboru o částku 8 816,73 tis. Kč
            b) snížení položky splátky úvěru a zvýšení rezervy v rozpočtu r. 2006 takto:
                - snížení položky splátky úvěru o částku 13 425,68 tis. Kč ve tř. 8  financování
                - zvýšení investiční části výdajového rozpočtu v položce investiční rezerva
                  finančního odboru o částku 13 425,68 tis. Kč

573/06
Převod stavby kanalizace v k.ú. Brná nad Labem a převod stavby vodního díla v k.ú.  Bukov do majetku SVS a.s., Teplice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod  stavby  kanalizace  v  k.ú. Brná nad Labem  do   majetku  SVS a.s.,  Teplice,
          Přítkovská 1689, IČ 49099469 formou prodeje za cenu dle smlouvy o spolufinancování
          stavby ve výši 2 600 tis. Kč
      2. převod   stavby  vodního  díla  pod  názvem  Bukov CENTRUM 2000  v  rozsahu
          vodovodu pro účely zásobování pitnou vodou a splaškové kanalizace v k.ú. Bukov do
          majetku SVS a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČ 49099469 formou prodeje takto:
          a) vodovod za cenu 1 453,20 tis. Kč
          b) kanalizace za cenu 2 076 tis. Kč

574/06
Dohoda o narovnání s KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti s bezesmluvním užíváním objektu č.p. 1538 postaveného na pozemku p.č.
      595 a  pozemků p.č. 595,  p.č. 596/2 a  p.č. 596/1, vše v k.ú. Ústí nad Labem (dále jen
      „nemovitosti“) Českou republikou - Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se
      sídlem v Ústí nad Labem
     1. uzavření  dohody o  narovnání  mezi  Statutárním městem  Ústí nad Labem a  Českou
         republikou - Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
         IČ 71009183 upravující vzájemná práva a povinnosti takto:
        a) Česká republika - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad
            Labem nebude uplatňovat po  Statutárním městu  Ústí nad Labem  náklady ve  výši
            4 951 633,- Kč,  které  vynaložila na  rekonstrukci,  zhodnocení,  opravy  a  údržbu
            nemovitostí
        b) Česká republika - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad
            Labem je povinna   zaplatit Statutárnímu městu Ústí nad Labem částku 100 000,- Kč
            za bezemluvní užívání nemovitostí
        c) po zaplacení kupní ceny za nemovitosti ve výši 3 400 000,- Kč a částky 100 000,- Kč
            (dle písm. b)  tohoto  usnesení)  Českou republikou - Krajskou  hygienickou  stanicí
            Ústeckého  kraje  se  sídlem v  Ústí nad Labem Statutárnímu městu Ústí nad Labem
            nebudou mít smluvní strany vůči  sobě v souvislosti s nemovitostmi žádné nároky

575/06
Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností H&G, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8.3.2004
          s H&G, s.r.o. (IČ: 25476939), který obsahuje:
          a) závazek začít stavět do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení
          b) termín kolaudace: 18 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději však do
              23. 4. 2008
          c) kupní cena ve výši 589 tis. Kč bude zaplacena takto:
              aa) částka  200 tis. Kč  bude  zaplacena  před  podpisem dodatku s tím, že pokud
                    budoucí  kupující nezačne  stavět  v  termínu  dle  písm. a)   tohoto  usnesení,
                    ponechá si Statutární město Ústí nad Labem tuto částku jako smluvní pokutu
             bb) částka ve výši 389 tis. Kč bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

576/06
Nabytí pozemku v k.ú. Ústí nad Labem - InterCora spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí části pozemku p.č. 4949/877 v k.ú. Ústí nad Labem formou odkoupení do
          majetku Statutárního města Ústí nad Labem od společnosti InterCora, spol. s r.o.,
          IČ 47714018, za dohodnutou kupní cenu ve výši 200,- Kč /m2 s tím, že:
          a) se uzavře smlouva o budoucí kupní smlouvě
          b) přesná výměra bude dána geometrickým plánem dle skutečného zaměření stavby
              „Ústí nad Labem - Severní Terasa, rekonstrukce křižovatky ELBA“

577/06
Nabytí pozemku v k.ú. Ústí nad Labem - ÚPZSVM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatné nabytí  pozemku p.č. 4515/2 v k.ú.  Ústí nad Labem z majetku  České
          republiky formou darování do majetku Statutárního města Ústí nad Labem od ČR
          - Úřadu pro  zastupování státu s tím, že Statutární město Ústí nad Labem po dobu
          nejméně 10 let
          a) bude užívat uvedenou nemovitost pouze k účelům veřejného zájmu
          b) nepřenechá uvedenou nemovitost ke komerčním účelům třetím osobám, nezcizí ji
              a nezatíží ji zástavním právem

578/06
Zrušení přístřešků MHD v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e
       v souvislosti s akcí „Revitalizace městského centra“
       1. vyřazení 5 ks přístřešků MHD  na Mírovém náměstí v k.ú. Ústí nad Labem z evidence
           dlouhodobého majetku města a   jejich následnou likvidací
           č. karty DM                     poř. cena dle ocenění z r. 1995
           121010000100                          89 935,- Kč                      
           121010000101                          88 378,- Kč                      
           121010000102                          86 481,- Kč                      
           121010000103                          89 835,- Kč                      
           121010000104                          89 835,- Kč                      

579/06
Úprava usnesení ZM č. 368/05 ze dne 25. 2. 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
 
A) u p r a v u j e
     1. své usnesení č. 368/05 ze dne 25.2.2005 takto:
          původní znění bodu A)1. se nahrazuje  následujícím textem:
        „nabytí části pozemku p.č. 901/1 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 231 m2 určené GP 
          č. 3222-216/2005 formou darování od
          a) Bytového družstva Skřivánek IČ: 00043800
          b) Emila Čejdíka, bytem Na Výsluní 2547/19, Ústí n. L.
          c) Emilie Kadlecové, bytem Na Výsluní 2546/16, Ústí n.L.
          d) Ing. Heleny Kubartové, bytem Na Výslunní 2547/19, Ústí n.L.
          e) manželů Josefa a Ing. Margity Pechových, bytem Na Výsluní 2547/19, Ústí n.L.
          f) manželů Josefa a Marie Pihrtových, bytem Na Výsluní 2546/16, Ústí n.L.
          g) manželů Mgr. Milana a Jany Šínových, bytem Jizerská 2912/22, Ústí n.L.
          h) manželů Bohumila a Hany Zumrových, bytem Na Výsluní 2546/16, Ústí n.L.
          za podmínky, že veškeré náklady s tím spojené ponesou dárci“

580/06
Úprava usnesení ZM č. 204/00 ze dne 14. 9.2000

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) u p r a v u j e 
     1. usnesení RM č. 204/00 v bodě B) ze dne 14. 9. 2000 takto:
         a) z přílohy důvodové zprávy (seznamu bezúplatného převodu zemědělských pozemků
             z  vlastnictví státu do majetku města Ústí nad Labem) se vypouští pozemek p.č. 593
             o výměře 24 178 m2 v k.ú. Mojžíř 

581/06
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí  finančních  prostředků  na  akce  kulturního  kalendáře  na  rok 2006  v 
          celkové výši  1 927 000,- Kč v členění dle přílohy tohoto usnesení ( příspěvky vyšší
          než  50 tis. Kč v jednotlivém případě)
      2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč z finanční rezervy odd. kultury a
          sportu - občanskému sdružení Svaz hudebníků ČR, Na Zátorách 8, Praha 7, na realizaci
          akce „Mezinárodní hudební festival“

582/06
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e
      1. poskytnutí   finančních  příspěvků (nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě) na 
          sportovní a volnočasové aktivity roku  2006 takto:
          a) příspěvky v oblasti „činnost do 18ti let – sportovní“ v celkové výši 2 273 167,- Kč v 
              členění dle přílohy č. 1 usnesení
         b) příspěvky v oblasti „činnost do 18ti let – volnočasová“ v celkové výši 399 850,- Kč v 
             členění dle přílohy č. 2 usnesení
         c) příspěvky v oblasti „nadstandardní reprezentace senioři - jednotlivci“ v celkové výši 
             623 787,- Kč v členění dle přílohy č. 3a usnesení
         d) příspěvky v oblasti „nadstandardní reprezentace senioři – kolektivy“ v celkové výši
             686 340,- Kč v členění dle přílohy č. 3b usnesení   
         e) příspěvky v oblasti „nadstandardní reprezentace mládež“ v celkové výši 135 322,- Kč
             v členění dle přílohy č. 4 usnesení
         f) příspěvky v oblasti „výkonnostní sport“ v celkové výši 68 154,- Kč v členění dle     
            přílohy č. 5 usnesení
         g) příspěvek ve výši 50 400,- Kč občanskému sdružení TJ Spartak, Masarykova 228,
             Ústí nad Labem, na činnost nad 18 let
         h) příspěvek ve výši 200 tis. Kč spol. s r.o. DREAM PRODUCTION MP, Pařížská 15,
             Ústí nad Labem, na realizaci mobilního ledového kluziště v sezóně 2006/2007

583/06
Poskytnutí finančního příspěvku na pořádání finálového turnaje Českého Gala poháru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e
     1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč Basketbalovému klubu Ústí nad
         Labem, a.s. se sídlem Jateční 18, Ústí nad Labem, zastoupenému Petrem Beranem,
         generálním manažerem, na pořádání finálového turnaje Českého Gala poháru

584/06
Investiční dotace pro Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. poskytnutí investiční dotace ve výši 1 100 tis. Kč Domu dětí a mládeže Ústí nad
         Labem, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, na dobudování skateboardového hřiště
         včetně dovybavení a  vybudování dirtové BMX tratě v areálu Stadionu mládeže
         v Ústí nad Labem

585/06
Změna Společenské smlouvy společnosti s r.o. THmÚ

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
v souladu s § 84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu společenské smlouvy obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí
          nad Labem s.r.o. (IČ: 49101684) takto:
         a) Článek XIII. odst. 7 se mění v celém rozsahu tak, že dále bude znít:
             Při převodu obchodního podílu společníka či jeho části mají ostatní společníci
             předkupní právo v poměru svých obchodních podílů, a to za cenu stanovenou
             znalcem odsouhlaseným všemi společníky. Návrh na výběr znalce předkládá
             převádějící  společník spolu se záměrem prodeje obchodního podílu. Ostatní
             společníci jsou povinni vyjádřit se k návrhu smlouvy o převodu  obchodního podílu
             do 3 měsíců ode dne jeho doručení. Návrh zasílá převádějící společník bez
             zbytečného odkladu poté,  co bude cena obchodního podílu zjištěna znalcem. Pokud
             se svého předkupního práva  některý ze společníků vzdá, vstupují do jeho práva
             zbývající společníci, a to vždy v  poměru svých obchodních podílů.  Splatnost ceny
             obchodního podílu je 14 dnů ode  dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního
             podílu. V případě, že ostatní společníci neprojeví zájem o využití předkupního práva
             k obchodnímu podílu či jeho části, je  převádějící společník oprávněn převést
             obchodní podíl či jeho část na třetí osobu  pouze se souhlasem všech společníků.
         b) Článek XV. odst. 2. se doplňuje o nové písm. v) tohoto znění: 
             v) rozhodování o zcizování, nájmu či podnájmu kotelen, výměníkových stanic,
                 rozvodů tepla a technologických zařízení sloužících pro výrobu a rozvod tepla v   
                 majetku společnosti.
        c) Článek XV. odst. 16. se mění v celém rozsahu tak, že dále bude znít:
            K rozhodnutím podle bodu XV., čl. 2 písm. d/, e/, g/, ch/, l/, o/, p/, s/, t/ a v/ je
            zapotřebí 100 % všech hlasů..
        2. aktuální úplné nové znění společenské smlouvy obchodní  společnosti Tepelné 
            hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. v předloženém znění.
B)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícímu se k bodu A) tohoto usnesení byly splněna
          doložka podle § 41 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

586/06
Dům kultury chemiků, spol. s r.o. - změna zakladatelské listiny

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 
A)  s c h v a l u j e
      1. změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům kultury chemiků, spol. s r.o.
          (IČ: 47780436) takto:
          a) obchodní firma společnosti se mění tak, že nově bude znít Dům kultury města Ústí
              nad Labem, s.r.o.
          b) zřizuje se dozorčí rada, která má 5 členů
          c) v dalším se zakladatelská listina mění tak, že nadále bude platit úplné nové znění
              zakladatelské listiny
      2. úplné nové znění zakladatelské listiny společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem,
          s.r.o. v předloženém znění
B)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícímu se  k  bodu A)  tohoto  usnesení  byly  splněna
          doložka podle § 41 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
          předpisů

587/06
„Dálniční přivaděč D8 - Jateční ulice“ - smlouva o bezúplatném převodu  pozemkových parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na  Statutární město Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. nabytí těchto pozemků v katastrálním území Klíše:
          p.p.č.              výměra            druh pozemku          způsob využití
         1609/14            1 m2               ostatní plocha           zeleň       
         1609/15            2 m2               ostatní plocha           ostatní komunikace
         1609/18            9 m2               ostatní plocha           ostatní komunikace
         1609/20            2 m2               ostatní plocha           ostatní komunikace
         1971/1         8324 m2              ostatní plocha           silnice
         formou  bezúplatného  převodu z  majetku  České  republiky od  ČR  -  Úřadu  pro
         zastupování   státu ve věcech majetkových (IČ 69797111) do  majetku  Statutárního
         města Ústí nad Labem

588/06
„Změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
 
A)  b e r e   n a   v ě d o m í    
      1. zprávu o projednání Návrhu   „Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem“ a 
          vyhodnocení  stanovisek  dotčených  orgánů  státní   správy,  námitek  a  připomínek
          (příloha č. 5 důvodové zprávy)
B)  s c h v a l u j e
      1. „Změnu regulačního plánu centra Ústí nad Labem“   s úpravami předloženého návrhu
          uvedenými v příloze č. 2 důvodové zprávy
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část   „Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem“ uvedenou v příloze
          č. 1 důvodové zprávy
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV, o závazných částech  „Změny regulačního plánu centra Ústí nad
              Labem“

T: 22. 6. 2006

           b) zajistit úpravu  „Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem“

T: 22. 6. 2006

           c) zařadit do návrhu investiční části rozpočtu na rok 2008 provedení měření hodnot
               hluku ve vnitřním chráněném prostoru u obytné zástavby v ulicích Velká Hradební,
               Nová Hradební, Klíšská, Špitálské náměstí, Masarykova, Hrnčířská, W. Churchilla,
               Bratislavská, Brněnská, Pařížská, Dlouhá a Důlce a zpracování návrhu opatření,
               který zajistí dodržení hodnot hluku stanovených legislativou

T: 30. 10. 2008

           d) v případě překročení limitních hodnot z měření hluku (viz bod c))  zařadit do 
               návrhu investiční části rozpočtu města na rok 2010 realizaci navržených
               protihlukových opatření

T: 30.12.2009

589/06
Návrh na pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice - jih -Údolí“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih -Údolí“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih
              -Údolí“

T: 12/2008

590/06
Návrh na pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Skorotice - lesopark Potoky“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Skorotice - lesopark
          Potoky“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) informovat žadatele o neschválení pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí
               nad Labem „Skorotice - lesopark Potoky“

T: 5/2006

591/06
Návrh na pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Bánov“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Bánov“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) informovat žadatele o neschválení pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí
               nad Labem „Bánov“

T: 5/2006

592/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Kojetice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Kojetice“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Kojetice“

T: 6/2008

593/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné  Březno - V háji“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné  Březno - V háji“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) informovat žadatele o neschválení pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí
               nad Labem „Krásné  Březno - V háji“

T: 5/2006

594/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - Pod Vyhlídkou“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení  změny  ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - Pod
          Vyhlídkou“, jejímž předmětem je přeřazení p.p.č. 861/373, 1752/4, 1752/5, 1752/6 v
          k.ú. Krásné Březno do lokality určené pro občanskou vybavenost s indexem S (sport, 
          rekreace)
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno -
              Pod Vyhlídkou“

T: 12/2008

595/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice  - Skorotice - Strážky“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení komplexní změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice -
          Skorotice - Strážky“ v rozsahu „základní“ varianty pověřovací studie
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit  pořízení  komplexní  změny  ÚPnSÚ  statutárního města  Ústí nad Labem 
              „Habrovice - Skorotice - Strážky“  v rozsahu „základní“ varianty pověřovací studie

T: 6/2008

596/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Sebuzín -  Církvice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení komplexní změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Sebuzín -
          Církvice“  v rozsahu pověřovací studie
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení komplexní změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem 
              „Sebuzín - Církvice“ v rozsahu pověřovací studie

T: 6/2008

597/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Neštěmice - Skalka“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Neštěmice - Skalka“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Neštěmice -
              Skalka“

T: 12/2008

598/06
Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dobětice -  severozápad“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dobětice - severozápad“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dobětice -
              severozápad“

T: 12/2009

599/06
27. změna   ÚPnSÚ   statutárního   města   Ústí  nad  Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ - souborné stanovisko ke Konceptu řešení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o průběhu projednání Konceptu řešení 27. změny ÚPnSÚ statutárního města
         Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh  rozhodnutí o podaných  námitkách, který  je  součástí  souborného stanoviska
      2. souborné stanovisko ke  Konceptu řešení 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí
          nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit  zpracování a  projednání  Návrhu   27. změny  ÚPnSÚ  statutárního  města
             Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ včetně vymezení závazné
             části

T: 6/2007

600/06
31. změna  ÚPnSÚ  statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část  p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice“ - Zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu Zadání 31. změny ÚPnSÚ statutárního města  Ústí nad
          Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice“
B)  s c h v a l u j e
      1. Zadání 31. změny ÚPnSÚ statutárního města  Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří,
          část p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování Návrhu  31. změny ÚPnSÚ statutárního města   Ústí nad Labem
               „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice“ včetně vymezené závazné
               části

T: 12/2006

601/06
37. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na vinice“ - Zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu Zadání 37. změny ÚPnSÚ statutárního města  Ústí nad
          Labem „Krásné Březno - Na vinici“
B)  s c h v a l u j e
      1. Zadání 37. změny ÚPnSÚ statutárního města  Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na
          vinici“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování Návrhu  37. změny ÚPnSÚ statutárního města  Ústí nad Labem
               „Krásné Březno - Na vinici“ včetně vymezené závazné části

T: 12/2006

602/06
23. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem “Dopravní obchvat Strážek“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í    
      1. zprávu o projednání Návrhu  23. změny ÚPnSÚ statutárního města  Ústí nad Labem
          „Dopravní obchvat Strážek“, včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní 
          správy, námitek a připomínek (příloha č. 2 důvodové zprávy)
B)  s c h v a l u j e
      1. 23. změnu ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem   „Dopravní obchvat  Strážek“
      2. rozhodnutí o  námitkách k Návrhu  23. změny ÚPnSÚ statutárního  města  Ústí nad
          Labem   „Dopravní  obchvat  Strážek“  (přílohy č. 3b důvodové zprávy  -  vyznačeno
          kurzívou)
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část  23. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem  „Dopravní
          obchvat Strážek“ obsaženou v kapitole D) textové části Návrhu 23. změny ÚPnSÚ
          statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ (přílohy č. 1 důvodové
          zprávy)
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit OZV, o závazných částech  23. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad
              Labem „Dopravní obchvat Strážek“

T: 9/2006

603/06
Návrh názvů nových ulice v lokalitě „Skorotice - Pod školou“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. názvy nových ulic ve městě Ústí nad Labem takto:
          a) nové komunikace v rozestavěné lokalitě Nové Skorotice, zobrazené v příloze č. 1
              tohoto usnesení:
              „Liliová“, Leknínová“, „Kopretinová“, „Chrpová“, „Na Svahu“

604/06
Znak a vlajka Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s o u h l a s í
      1. s návrhem Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na udělení znaku a 
          vlajky městskému obvodu, jak byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Ústí
          nad Labem  Severní Terasa

605/06
Odměny neuvolněným členům ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 4. 2006       
       1. vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v maximální výši dle
           nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění

606/06
Povodňový fond

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  z ř i z u j e
      1. povodňový fond města Ústí nad Labem se statutem legislativního rámce programu
          obnovy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2006

607/06
Rozpočtové opatření ORI - financování skupiny č. 5 „Rozvojové investice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu skupiny č. 5 ve výši
           103 606 tis Kč takto:
           a) uvolnění investiční rezervy finančního odboru ve výši 103 600 tis. Kč
           b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               15 200 tis. Kč na akci „Zimní stadion - multimediální kostka“
           c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               56 550 tis. Kč na akci „Zimní stadion - pokladny a VZT - dokončení - I. etapa“
           d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               9 900 tis. Kč na akci „Revitalizace Habrovického rybníka“
           e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               420 tis. Kč na akci „ZOO Asijský dům I. etapa“
           f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               1 536 tis. Kč na akci „Obnova turistických stezek Větruše - Vrkoč a Nebeské
               schůdky“
           g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               20 000 tis. Kč na akci „Městský stadion - tribuna, ochozy, oplocení“

608/06
Rozpočtové opatření ORI - „Protipovodňová opatření na -Střekovském nábřeží“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření ve výši 36 771 tis. Kč takto:
           a) zapojení finančních prostředků z VHČ MmÚ ve výši 36 771 tis. Kč vytvořených
               prodejem majetku města navíc oproti schválenému rozpočtu
           b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               36 771 tis. Kč na investiční akci „Protipovodňová opatření na Střekovském nábřeží“

 

 

                       Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
                    náměstek primátora                                primátor města