image

22. ZM Usnesení 489/05-529/05 (15.12.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 15. prosince 2005
489/05 - 529/05

 


489/05
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

490/05
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1.  rozpočet města  Ústí nad Labem  na rok 2006 v souladu  se zák. č. 250/00 Sb.,  § 12,
          odst. 2, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle příloh usnesení č. 1-4 takto:
          a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 1 546 377 tis. Kč  z toho:
               dotace pro městské obvody                        170 245 tis. Kč
                        - na výkon státní správy                         9 599 tis. Kč
                        - na sociální dávky                             160 646 tis. Kč
           b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši  1 896 225 tis. Kč
               takto:
               - neinvestiční část výdajů ve výši                 1 157 010 tis. Kč
                  z toho: neinvestiční výdaje MmÚ              1 067 309 tis. Kč
                             dotace městským obvodům                 89 701 tis. Kč
               -  investiční část výdajů MmÚ ve výši            739 215 tis. Kč
           c) oblastí financování ve výši                              520 093 tis. Kč
           d) investiční výdaje ve VHČ na akci „Revitalizace objektu č. 392 Větruše“ 
               ve výši                                                                 21 000 tis. Kč                                                              
      2. závazné ukazatele rozpočtu r. 2006 takto:      
          - mzdový limit ve výši                                                     137 214 tis. Kč
            z toho: - platy zaměstnanců, vč. OOV                             93 150 tis. Kč
                        - platy zaměstnanců Městské policie, vč. OOV  44 064 tis. Kč

      3. uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 mil. Kč se splatností 
         do jednoho roku na krytí přechodného nedostatku  finančních zdrojů v průběhu roku
         s tím subjektem, který v řízení dle zákona o veřejných zakázkách nabídne úvěr za
         nejnižší cenu
B)  z m o c ň u j e
     1. Radu města Ústí nad Labem
         a) v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 102, o obcích v úplném znění schvalovat
             rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:
               -  zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně
                dosažených příjmů
             -  přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu          
         b) v souladu se zák. č. 250/00 Sb. § 19  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
             schvalovat rozpočtová opatření ke zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ zapojením
             přijatých účelových prostředků s tím, že o těchto  rozpočtových opatřeních bude
             Zastupitelstvo města informováno v rámci  závěrečného účtu a pololetního rozboru
             hospodaření města Ústí nad Labem
C)  z a v a z u j e
       1. městské obvody Statutárního města Ústí nad Labem
           a) zabezpečit tvorbu a čerpání svých ročních rozpočtů v souladu s článkem 6.07
               Finanční závazky, Finanční smlouvy uzavřené dne 11. listopadu 2005 mezi
               Statutárním městem Ústí nad Labem a Evropskou a investiční bankou na poskytnutí
               úvěru na financování investičních akcí města do výše 1 mld. Kč a to:
               po dobu, kdy zůstane  úvěr nesplacený bude dlužník udržovat zdravou finanční
               situaci a zejména bude udržovat za každý fiskální rok:
               i. maximální poměr 100% celkového dluhu vůči ročním provozním příjmům
               ii. maximální poměr 100% závazků celkové dluhové služby vůči ročním provozním
                   příjmům
               iii. minimální poměr 150% hrubého provozního přebytku vůči platbám úroků

491/05
Poskytnutí dotace a půjček z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí dotace a půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 410 tis. Kč dle
          přílohy č. 1 tohoto usnesení

492/05
Rozpočtové opatření finančního odboru k zapojení kontokorentního úvěru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 60 000 tis. Kč takto:
          a) snížení  příjmové části  rozpočtu  ve výši 60 000 tis. Kč  u  položky -  Převody z
              vlastních fondů VHČ    
          b) zvýšení rozpočtu ve tř. 8 - čerpání kontokorentního úvěru o částku 60 000 tis. Kč
              na zajištění financování výdajů v investiční části výdajového rozpočtu

493/05
Informativní zpráva o prominutí a postoupení pohledávek bývalé SDF s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o prominutí a postoupení pohledávek bývalé SDF s.r.o.

494/05
Převod pozemků p.č. 157/3, 157/4, 157/5, 158/3 vše v k.ú. Ústí nad Labem formou  prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. převod pozemků p.č. 157/4 o výměře 181 m2, p.č. 158/3 o výměře 430 m2, p.č. 157/5
           o výměře 75 m2,  p.č. 157/3  o  výměře 882 m2  vše  v  k.ú. Ústí nad Labem formou
           prodeje společnosti ULIMEX, spol. s.r.o.,  IČ 14864878 za kupní cenu 200,- Kč/m2,
           tj. celkem 313 600,- Kč  při  uplatnění  slevy  dle  pravidla „ de minimis“ s  tím,  že
           veškeré náklady spojené s prodejem  zaplatí kupující

495/05
Převod pozemku p.č. 439 v k.ú. Božtěšice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemku p.č. 439 o výměře 304 m2 v k.ú. Božtěšice formou prodeje manželům
          Václavě a Milanovi Finkovým, bytem  Široká 140,  Ústí nad Labem,  za  kupní  cenu
          167,76 Kč/m2,  tj. celkem  za 51 tis. Kč  s  tím,  že  nabyvatel  uhradí veškeré náklady 
          spojené s převodem

496/05
Převod objektu č.p. 1538/17 se st.p.č. 595, p.p.č. 596/2 a 596/1 vše v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod  nemovitostí - budovy č.p. 1538 (objekt  k  bydlení)  postavené  na   pozemku
          p.č. 595, pozemku p.č. 595 o výměře 214 m2, pozemku p.č. 596/2 o výměře 76 m2 a
          pozemku 596/1 o výměře 174 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem  formou  prodeje  České
          republice - Krajské hygienické stanici  Ústeckého  kraje se sídlem v  Ústí nad Labem,
          IČ 71009183 za kupní cenu 3 400 tis. Kč s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem
          zaplatí kupující

497/05
Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. směnu  pozemku  p.č. 121/4  o  výměře  29 m2,  v  k.ú. Ústí nad Labem v majetku
          Statutárního města Ústí nad Labem za pozemky p.č. 121/2 o výměře 369 m2 a p.č.
          115/26 o výměře 5 m2 obě v k.ú. Ústí nad Labem v majetku Severočeské energetiky,
          a.s.  Děčín s tím,  že  Statutární město  Ústí nad Labem  na vyrovnání  rozdílu  mezi
          hodnotami nemovitostí dle znaleckých posudků doplatí Severočeské energetice, a.s.
          částku ve výši 330 573,- Kč

498/05
Nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatné  nabytí komunikace - „SO 03 Komunikace (ulice Pivovarská), umístěné na 
          pozemcích p.č. 4254, p.č. 2520/8, p.č. 2520/9, p.č. 2520/11, p.č.2520/12,  p.č.2520/13,
          p.č. 2520/14, p.č. 2523,  p.č.2520/1,  p.č.2520/29 v  k.ú.  Ústí nad Labem  v    hodnotě
          918 656,- Kč  včetně  19% DPH a veřejného  osvětlení v hodnotě 66 902,- Kč  včetně
          19% DPH v ul. Pivovarská do majetku Statutárního města Ústí nad Labem od  manželů
          Vladimíra a Kláry Vydrových, Holubova 1009,  Náchod, kdy se jedná o  nabytí podílu
          manželů Vydrových na stavbě komunikace a stavbě veřejného osvětlení

499/05
Nabytí nemovitostí v k.ú. Božtěšice do majetku Statutárního města Ústí nad Labem formou odkoupení a darování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí  pozemků  včetně  stavby   obslužné  komunikace pro  5 rodinných  domků
          v   k.ú. Božtěšice  do  majetku  Statutárního města  Ústí nad Labem  od společnosti
          SPOJMONTÁŽE, s.r.o. v likvidaci takto:
          a) pozemky p.č. 581/13 o výměře 314 m2, p.č. 105/7 o výměře 177 m2, p.č. 455/31 o 
              výměře 34 m2 a p.č. 581/29 o výměře 310 m2 tzv. „větev A“ formou odkoupení za
              cenu dle znaleckého posudku ve výši 174 800,- Kč
          b) pozemek p.č. 581/15 o výměře 257 m2, tzv. „větev C“ formou darování v hodnotě
              ve výši dle znaleckého posudku 98 690,- Kč

500/05
Nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem formou dražby

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem
          a) budovy č.p. 130 - objekt bydlení v ul. Tovární postavené na pozemku p.č. 442 a
              tohoto pozemku p.č. 442 o výměře 453 m2
          b) pozemku p.č. 443/2 o výměře 272 m2
          do majetku Statutárního města Ústí nad Labem ve veřejné dražbě nařízené Finančním
          úřadem v Ústí nad Labem za cenu max. 400 tis. Kč
      2. zmocnění k účasti a činění podání ve veřejné dražbě dle bodu A) 1. tohoto  usnesení:
          a) Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora
          b) Mgr. Tomáše Jelínka, náměstka primátora
          a to každého samostatně

501/05
Nabytí části pozemku p.č. 1370/1 k.ú. Krásné Březno formou darování do majetku města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí  části  pozemku p.č. 1370/1 o výměře 1638 m2 v k.ú. Krásné Březno, která je
          určena geometrickým plánem č. 1228-4/2005, do majetku Statutárního města Ústí nad
          Labem, formou darování od pana Richarda Spilky, bytem Ořechová 2842/5, Ústí nad
          Labem

502/05
Převod kostela sv. Floriána formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod kostela sv. Floriána - objektu bez č.p. (objekt obč. vyb.)  na  pozemku p.č. 6
          a  tohoto pozemku p.č.  6  obojí v  k.ú. Krásné  Březno  formou  prodeje  Národnímu
          památkovému ústavu za cenu dle znaleckého posudku, která činí 1 809 480,- Kč s tím,
          že nový vlastník umožní konání bohoslužeb

503/05
Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Střekov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zrušení předkupního práva sjednaného jako věcné právo ve prospěch města Ústí nad
          Labem k budově č.p. 880 se st.p.č. 1906 včetně venkovních úprav v k.ú. Střekov

504/05
Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Svádov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. zrušení předkupního práva sjednaného jako věcné právo ve prospěch města Ústí nad
           Labem  k objektu bez č.p. (jiná stavba) na pozemku p.č. 797 a pozemku  p.č. 797, k
           k venkovním úpravám (opěrná zeď kamenná, venkovní schody včetně bočních zídek) 
           a k trvalým porostům, to vše  v k.ú. Svádov

505/05
Úprava usnesení ZM č. 398/05

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení ZM č. 398/05 ze dne 21. 4. 2005 v bodě A) 1. takto:
          a) částka „1 974 770,- Kč“ se nahrazuje částkou „1 968 170,- Kč“
          b) ostatní text zůstává nezměněn

506/05
Prodej části pozemků p.č. 901/1, 901/46 a p.č. 901/53 o celkové výměře 2679 m2, všechny v k.ú. Předlice společnosti Minorec, k.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod formou  prodeje  části  pozemků  p.č. 901/1  o výměře 689 m2,  p.č. 901/46  o
          výměře 1 474 m2 a pozemku p.č. 901/53 o výměře 516 m2.  Vše dle GP 576-192/2005
          o celkové výměře 2 679 m2 v k.ú. Předlice, společnosti MINOREC k.s. se sídlem Ústí
          nad Labem, U Tonasa 2, PSČ 403 31, IČ - 62242032, za cenu 351,50 Kč/m2, tj. celkem
          941 660,- Kč

507/05
„Cyklistická stezka Ústí nad Labem Děčín - I. etapa 1. UČS“ - pozemky pro realizaci

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  nabytí  části  pozemku p.č.  2962/10  o výměře 70 m2  (nově vzniklý pozemek p.č.
           2962/47) a  části pozemku p.č. 2962/10 o výměře 697 m2  (nově  vzniklý pozemek
           2962/48) oba v k.ú. Střekov určené GP č. 1814-219/2005 formou odkoupení za kupní
           cenu ve výši 400,- Kč za 1 m2, tj. za 306 800,- Kč od společnosti SETUZA a.s. (IČ
           46708707)
      2.  nabytí pozemku p.č. 2969/4 o výměře 91 v k.ú. Střekov formou odkoupení za kupní
           cenu  ve  výši 50,- Kč  za 1 m2,  tj. za 4 550,- Kč  od společnosti  SETUZA a.s. (IČ
           46708707)
      3.  nabytí  části  pozemku p.č. 2962/11 o výměře 571 m2  (nově vzniklý pozemek  p.č.
           2962/46) a  části  pozemku p.č. 2962/1 o  výměře 1 233 m2 (nově vzniklý pozemek
           2962/1) oba  v  k.ú. Střekov  určené GP č. 1814-219/2005  formou  přijetí  daru od 
           společnosti SETUZA a.s. (IČ: 46708707) s tím, že společnost SETUZA a.s. poskytne
           Statutárnímu městu Ústí nad Labem garanci, že
           a) splní svůj závazek vůči České konsolidační agentuře, který je zajištěn zástavním
               právem  váznoucím na pozemku p.č. 2962/1 v k.ú. Střekov
           b) uhradí Statutárnímu městu Ústí nad Labem případnou škodu, která by mu vznikla
               v důsledku  uspokojení pohledávky  České  konsolidační agentury  za společností
               SETUZA a.s. ze zástavy - pozemku p.č. 2962/1 v k.ú. Střekov

508/05
Zástavní smlouva ve prospěch SFRB - „Bukov centrum - byty“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení zástavního práva k celému spoluvlastnickému podílu Statutárního města
          Ústí nad Labem, který činí 51% k těmto objektům:
           a) budovy č.p. 808, byt. dům na p.p.č. 139/54
           b) budovy č.p. 809, byt. dům na p.p.č. 139/58
           a) budovy č.p. 810, byt. dům na p.p.č. 139/60
           vše v k.ú. Bukov,
           ve prospěch Státního fondu rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci s časovým
           omezením do 15. 3. 2025

509/05
Zpětvzetí žaloby na vydání bezdůvodného obohacení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zpětvzetí žaloby ve věci žalobce Statutárního města Ústí nad Labem proti žalované
          společnosti CC BRIGHT s.r.o. (IČ: 47309695) o zaplacení částky  106 708,- Kč s
          příslušenstvím, která odpovídá bezdůvodnému obohacení vzniklému bezesmluvním
          užíváním pozemku Statutárního města Ústí nad Labem

510/05
Svazek obcí Jezero Milada

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nové znění stanov Svazku obcí „Jezero Milada“ dle předloženého návrhu

511/05
Majetkoprávní a finanční vypořádání majetku mezi městem Ústí nad Labem a TSmÚ, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. existenci pohledávek za Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o. v celkové
          výši  11 702 337,70 Kč  vzniklých z  nezaplacených nájmů  vyplývajících z  pronájmu
          nemovitostí  Technickým službám  města  Ústí nad Labem,  s.r.o.  dle  přílohy  č. 6
          důvodové zprávy
B)  s c h v a l u j e
      1. prodej  dlouhodobého  hmotného  majetku  ve  vlastnictví  města  Ústí  nad  Labem
          Technickým službám města Ústí nad Labem, s.r.o. za odhadní cenu 3 126 750,- Kč
          bez DPH, uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy
      2. prodej  drobného  dlouhodobého majetku  ve  vlastnictví  města  Ústí  nad  Labem
          Technickým službám města Ústí nad Labem, s.r.o. za odhadní cenu 373 182,- Kč   bez
           DPH uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy
      3. nabytí  dlouhodobého hmotného  majetku ve  vlastnictví  Technických služeb města
          Ústí nad Labem, s.r.o. za odhadní cenu 5 951 850,- Kč  bez DPH, uvedeného v příloze
          č. 3 důvodové zprávy
      4. nabytí drobného dlouhodobého hmotného  majetku  ve  vlastnictví Technických
          služeb města Ústí nad Labem, s.r.o. za odhadní cenu 1 241 861,- Kč  bez DPH,
          uvedeného v  příloze č. 4 důvodové zprávy
      5. nabytí majetku vedeného v operativní evidenci Technických služeb města Ústí nad
          Labem, s.r.o. za odhadní cenu 2 202,- Kč bez DPH
      6. finanční  vypořádání  technického  zhodnocení  majetku  ve vlastnictví města, které
          bylo pořízeno Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o. za doby platnosti
          nájemní smlouvy za zůstatkovou cenu 8 811 973,- Kč bez DPH, uvedeného v příloze
          č. 5  důvodové zprávy
      7. vzájemný zápočet pohledávek a závazků  dle  bodu A)  odst. 1. a bodu B) odst. 1-6
          mezi městem Ústí nad Labem a Technickými službami města  Ústí nad Labem, s.r.o.
      8. úhradu závazku 3 182 127,56 Kč Technickým službám města Ústí nad Labem, s.r.o.,
          který   vznikne po započtení pohledávek a závazků dle bodu B) 7.

512/05
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e  s účinností od 1.1.2006
      1. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
          organizace, kterým se mění čl. V. zřizovací listiny takto:
          a) vyjímá se  objekt  Pasteurova č.p. 3334/7 se stavební parcelou č. 515 - zastavěná
              plocha a nádvoří o výměře 517 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem v důsledku prodeje
              této nemovitosti Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně   
          b) doplňuje se objekt Větruše č.p. 392 na stavební parcele 3868/1, parkoviště, objekt
              zrcadlového bludiště, přírodní bludiště, tenisové kurty, hřiště s umělým povrchem
              dětský koutek vše v k.ú. Ústí nad Labem

513/05
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jesle města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. dodatek č. 2 ke zřizovací listině Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace,
          kterým se:
          a) svěřuje do správy parcela č. 1598 včetně objektu č.p. 1231 a parcela č. 1597 vše v
              k.ú. Střekov
          b) rozšiřuje doplňková činnost o „reklamní činnost a marketing“ 

514/05
Rekonstrukce Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. způsob financování projektu z prostředků programu Ministerstva práce a sociálních
           věcí - program 213 310 - dotace účelově zaměřená na podporu řešení problematiky
           osob bez přístřeší
B)  s c h v a l u j e
      1. spolufinancování projektu „Rekonstrukce Azylového domu pro bezdomovce v Ústí
          nad Labem“ v předpokládané výši 2 475 tis. Kč včetně DPH, s  celkovým rozpočtem
          projektu 9 900 tis. Kč včetně DPH

515/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 700 tis. Kč pro Církev československou
          husitskou Horova 12, Ústí nad Labem na „Opravu střešní krytiny kostela apoštola
          Pavla v Ústí nad Labem“
      2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 tis. Kč pro Severočeskou vědeckou
          knihovnu W. Churchilla 3, Ústí nad Labem na „Opravu objektu Velká Hradební 49,
          Ústí nad Labem“
      3. zvýšení  schválených  finančních  příspěvků o  135 tis. Kč z prostředků  kulturního
          kalendáře na rok 2005 takto:
         a) Kulturní středisko města Ústí nad Labem - „Celoroční činnost Bendova komorního
             orchestru“ o 15 tis. Kč tj. celkem 55 tis. Kč
         b) Kulturní středisko města Ústí nad Labem - „Mezinárodní taneční festival 2005“ o 
              28 tis. Kč tj. celkem 428 tis. Kč
         c) Kulturní středisko města Ústí nad Labem - „Mezinárodní jazz and blues festival
             2005“ o 22 tis. Kč tj. celkem 472 tis. Kč
         d) Poradna pro integraci - „Barevná planeta 6“ o 20 tis. Kč, tj. celkem 74,5 tis. Kč
         e) Hero Zero Negro o.s. - “Colorouc of music - Střekovská mumie“ o 50 tis. Kč, tj.
             celkem 200 tis. Kč

516/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků takto:
          a) 1 350 tis. Kč pro Dream Production, s.r.o., Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem na 
              akci  „Mobilní kluziště v atriu“
          b) 40 tis. Kč pro občanské sdružení FbC Victoria Ústí nad Labem, Masarykova 245,
               Ústí nad Labem jako zvýšení příspěvku na činnost mládeže

517/05
Úprava rozpočtu mzdových prostředků Městské policie Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro úpravu celkové výše mzdových prostředků
          včetně odvodů, zapojením dalších příjmů z poplatků za ukládání odpadů na  skládky
          nad stávající rozpočet takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu odboru životního prostředí o částku 2 709 tis. Kč
              v položce poplatky za uložení odpadů na skládky
         b) zvyšuje se výdajová část neinvestičního rozpočtu Městské policie Ústí nad Labem na
             úpravu mzdových prostředků včetně odvodů o částku 2 709 tis. Kč

518/05
OZV č. 12/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/201 a její novely OZV č.   91/2002,  6/2003, 4/2004 a 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 a 
          její novely OZV č. 91/2002, 6/2003, 4/2004 a 2/2005  o místním  poplatku za provoz
          systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
          komunálních odpadů v předloženém znění

519/05
OZV č. 13/2005, o závazných částech 1. změny regulačního plánu „Božtěšice - Jih“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005 o závazných částech 1. změny regulačního plánu
          „Božtěšice -jih“

520/05
OZV č. 14/2005, o závazných částech 28. změny územního plánu SÚ Statutárního města Ústí nad Labem „ Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“ - Zapracování záplavových zón, aktivní zóny řek Labe a Bíliny a Ždírnického  potoka  na území města Ústí nad Labem do územního plánu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 14/2005 o závazných částech 28. změny územního plánu
           sídelního  útvaru  Statutárního  města   Ústí nad Labem  „Nový povodňový model na 
           území města Ústí nad Labem“- Zapracování záplavových zón, aktivní zóny řek Labe a 
           Bíliny a Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního plánu

521/05
OZV č. 15/2005, o závazných částech 17. změny územního plánu sídelního  útvaru  statutárního  města  Ústí  nad  Labem „U Habrovického rybníka“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2005 o závazných částech 17. změny územního plánu
          sídelního útvaru Statutárního města  Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“

522/05
21. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský park“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu 21. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Podhorský park“ a
          vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek
B)  s c h v a l u j e
      1. 21. změnu ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský park“
C)  v y m e z u j e
       1. závaznou část 21. změny ÚPnSÚ  Ústí nad Labem „Podhorský park“        
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV, o závazných částech  21. změny ÚPnSÚ  Ústí nad Labem
              „Podhorský park“

T: 4/2006

523/05
5. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ -Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem  „Krásné Březno -
          lokalita I-2 Za Zámkem“ včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní
          správy,  námitek a připomínek
B)  s c h v a l u j e
      1. 5. změnu ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za  Zámkem“
      2. rozhodnutí o námitkách Návrhu 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno -
          lokalita I-2 Za Zámkem“
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část   5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno -  lokalita I-2 Za
          Zámkem“  obsaženou v kapitole D, textové části Návrhu 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad
          Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV, o závazných částech  5. změny ÚPnSÚ  Ústí nad Labem
              „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“

T: 6/2006

524/05
Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP a zpracování 3.KPP

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o  východiscích,  cílech,  hlavních  aktivitách a  plánu  postupu  projektu
          Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP a zpracování 3. KPP
B)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu  Komunitní plánování ve městě  Ústí nad
          Labem -  revize 2. KPP a zpracování 3. KPP do programu SROP, opatření 3.2 Podpora
          sociální integrace v regionu Ústeckého kraje
      2. spolufinancování projektu Komunitní plánování v Ústí nad Labem ve výši 12%
          z celkových nákladů projektu tj. max. 360 000,- Kč z rozpočtu města Ústí nad Labem
          v období březen 2006 - červen 2007 v případě podpoření projektu z programu SROP
      3. profinancování 1. etapy realizace projektu  Komunitní plánování ve městě Ústí nad
          Labem - revize 2. KPP a zpracování 3. KPP (akce)

525/05
Zhodnocení činnosti členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za II. pololetí roku 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. vyplacení odměn za 2. pololetí roku 2005 předsedům a členům komisí RM a výborů
          ZM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu

526/05
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM v období II. pololetí 2004 - I. pololetí 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předloženou zprávu finančního výboru ZM

527/05
Směna pozemků v k.ú. Bukov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. směnu pozemku v majetku Statutárního města Ústí nad Labem p.č. 1816 o výměře
          765 m2 v k.ú. Bukov za pozemek v majetku společnosti SPOBYT, a.s. p.č. 1819 o
          výměře 3434 m2 v k.ú. Bukov bez dalšího finančního vyrovnání

528/05
Nabytí pozemku p.č. 3809/3 do majetku Statutárního města - akce „Rek. Fibichovy ulice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí části pozemku p.č. 3809/1 o výměře 40 m2 (nově vzniklý pozemek p.č. 3809/3)
          určený GP č. 3137-139/2005, v k.ú.  Ústí nad Labem do majetku  Statutárního města
          Ústí  nad  Labem  z  vlastnictví  České republiky - správa  nemovitostí ve  vlastnictví
          státu: Pozemkový fond České republiky (IČ: 45797072) za cenu, která bude stanovena
          Pozemkovým fondem České republiky dle příslušných právních předpisů

529/05
Poděkování občanům města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) v y j a d ř u j e
      1. všem  občanům  města, zejména  pak  řidičům hromadné  dopravy,  poděkování za
          trpělivost, se kterou snášejí komplikované podmínky dopravy při přestavbě centra
          města a výstavby nové kanalizace na Masarykově ulici

 

 

                       Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
                    náměstek primátora                                primátor města