image

21. ZM Usnesení 455/05-488/05 (29.9.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 29. září 2005
455/05 – 488/05

 


455/05
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  zprávu o plnění usnesení ZM

456/05
Vyúčtování hospodaření města Ústí n.L. za I. pololetí roku 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. v hospodaření města za I. pololetí r. 2005 dosáhly:
          a) celkové příjmy města výše                     943 935,91 tis. Kč
          b) celkové výdaje města výše                     962 448,62 tis. Kč
          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši    - 18 512,71 tis. Kč
              vyrovnává oblast financování
      1. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za I. pololetí r. 2005 dosáhly:
          a) celkové příjmy MmÚ výše                   748 241,72 tis. Kč
          b) celkové výdaje MmÚ výše                   784 153,67 tis. Kč
          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  - 35 911,95 tis. Kč
              vyrovnává oblast financování

457/05
Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e   n a   v ě d o m í
     1. informaci o přípravě smlouvy o úvěru s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB)
B) s c h v a l u j e
     1. uzavření smlouvy o přijetí úvěru od EIB na financování rozvojových akcí města Ústí
         nad Labem s těmito parametry:
         a) z úvěru lze financovat akce dle schváleného rozpočtu města
         b) výše úvěru do 1 mld. Kč
         c) žádosti o čerpání úvěru lze předkládat EIB do 11/2008
         d) zahájení splácení úvěru v  r. 2013 a ukončení splácení úvěru v roce 2032
         e) výše úrokové sazby bude stanovována při sjednávání podmínek čerpání jednotlivých
             úvěrových tranží podle okamžité situace na peněžním trhu bez ziskové marže pro
             banku
         f) zajištění úvěru - bez zajištění
         g) v případě přijetí jednotné měny EUR Českou republikou bude zůstatek úvěru
             přijatého v Kč překlopen na EUR
      2. návrh investičních akcí, které mohou být financovány z úvěru EIB dle Přílohy č. 1
          tohoto usnesení
      3. návrh harmonogramu splácení stávajících úvěrů a půjček s cílem předčasného
          splacení úvěrů od ČS, a. s. do r. 2012 dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení za podmínky, že
          město přijme od EIB úvěr 1 mld. Kč

458/05
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic – „Revitalizace objektu Větruše, I. etapa 2. a 3. UČS“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu, a to s přesunem finančních prostředků
         z hlavní činnosti do VHČ města ve výši 12 743 tis. Kč takto:
         a) snížení investiční rezervy finančního odboru o částku 12 743 tis. Kč
         b) zvýšení rozpočtu investiční akce „Revitalizace objektu Větruše I. stavba 2. UČS“
              převodem 6 639 tis. Kč z rozpočtu hlavní činnosti do VHČ
         c) zvýšení rozpočtu investiční akce „Revitalizace objektu Větruše I. stavba 3. UČS“
             převodem 6 104 tis. Kč z rozpočtu hlavní činnosti do VHČ

459/05
Protipovodňová opatření na Střekovské nábřeží

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o připravovaných protipovodňových opatřeních na Střekovském nábřeží
B)  s c h v a l u j e
     1. spolupráci města s Povodím Labe s. p. při budování protipovodňových opatření na 
         Střekovském nábřeží spočívající v:
         a) zajištění zpracování projektové dokumentace
         b) realizaci mobilních stěn s předpokládanými nároky na rozpočet města ve výši cca
              30 mil. Kč
         c) koordinaci výkupu pozemků
C)  k o n s t a t u j e ,   ž e         
      1. připravovaná protipovodňová opatření jsou v zájmu města Ústí nad Labem a zásadně
          zlepší ochranu proti povodním

460/05
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic – „Revitalizace Větruše – sportoviště“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 5 140 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru o částku 5 140 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
              5 140 tis. Kč u investiční akce „Rev. Větruše - sportoviště“

461/05
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic – „Revitalizace městského centra  I. etapa“ - úvěr

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 56 142 tis. Kč takto:
          a) čerpání úvěru u ČSOB dle úvěrové smlouvy č. 0357/04/03620 uzavřené dne
              19. 11. 2004 ve výši 56 142 tis. Kč na akci „Revitalizace městského centra I. etapa“
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
               56  142 tis. Kč u investiční akce „Revitalizace městského centra I. etapa“

462/05
Investiční dotace pro Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí investiční dotace ve výši 1 351,61 tis. Kč Domu dětí a mládeže Ústí nad
          Labem, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, na vybudování plochy 
          skatebordového hřiště v areálu Stadionu mládeže v Ústí nad Labem

463/05
Rozpočtové opatření oddělení koncepcí, odboru aktivní politiky a oddělení investic,   odboru rozvoje a investic

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic, oddělení investic ve výši 6 909,72 tis. 
          Kč takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru o částku 6 909,72 tis. Kč
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic,
              oddělení investic o 6 909,72 tis. Kč za účelem realizace projektu „Revitalizace
              objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště“

464/05
Rozpočtové opatření oddělení koncepcí, odboru aktivní politiky

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru aktivní politiky, oddělení koncepcí ve výši 6 620,50 tis. Kč
          takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru o částku 6 620,50 tis. Kč
          b) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru aktivní politiky,
              oddělení koncepcí o 6 620,50 tis. Kč za účelem realizace projektu „Regionální
              informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem“

465/05
Poskytnutí dotace Židovské obci v Ústí nad Labem na postavení Pomníku obětem  holocaustu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  poskytnutí investiční dotace Židovské obci v Ústí nad Labem ve výši 150 tis. Kč na
           pořízení Pomníku obětem holocaustu

466/05
Půjčka Nadačnímu fondu dobrý soused

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o půjčce Nadačnímu fondu dobrý soused ve výši 200 tis. Kč na
          pokrytí nákladů spojených s Festivalem digitální vzdělávání a zábavy Digifest 2005
          v předloženém znění

467/05
Prodej pozemku p.č. 719/4 v k.ú. Ústí n.L.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č. 719 označené dle geometrického plánu č. 3057-19/2005 jako
          p.č. 719/4 o výměře 1090 m2 v k.ú. Ústí nad Labem Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad
          Labem formou prodeje za kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že náklady spojené s
          převodem uhradí nabyvatel

468/05
Převod pozemku p.č. 220/2 v k.ú. Neštěmice formou darování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemku p.č. 220/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Neštěmice do majetku Ústeckého
          kraje formou darování s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel

469/05
Převod pozemku p.č. 2431/7 v k.ú. Ústí n.L. formou darování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemku p.č. 2431/7 o výměře 413 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku
          Ústeckého kraje  formou  darování s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
          nabyvatel

470/05
Převod p.p.č. 744/3, k.ú. Všebořice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod p.p.č. 744/3 o výměře 287 m2 v k.ú. Všebořice formou prodeje společnosti
          FAIR AUTOTOP, s.r.o., IČ 25012878 za cenu 350,- Kč/m2, tj. za celkovou částku
          100 450,- Kč

471/05
Převod objektu Pasteurova č.p. 3334/7 v k.ú. Ústí n.L. formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod objektu č.p. 3334 na st.p.č. 515 a st.p.č. 515 o výměře 517 m2 v k.ú. Ústí nad 
          Labem za účelem výstavby  univerzitního městečka Univerzitě J.E.Purkyně formou
          prodeje za cenu ve výši 1,- Kč za každou nemovitost s tím, že náklady spojené s 
          převodem uhradí nabyvatel

472/05
Nabytí pozemku p.č. 1986 v k.ú. Klíše do majetku města formou darování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemku p.č. 1986 o výměře 889 m2 v k.ú. Klíše do majetku Statutárního města
          Ústí nad Labem od Ústeckého kraje formou darování

473/05
Majetkoprávní vypořádání v k.ú. Dobětice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. směnu pozemků o celkové výměře 140 m2 v k. ú. Dobětice
         a) p. p. č. 220/1 o výměře 111 m2
             p. p. č. 220/2 o výměře     2 m2
  část p. p. č. 221/17 o výměře   9 m2, dle GP č. 285-104/2005
             část p. p. č. 221/20 o výměře 18 m2, dle GP č. 285-104/2005
              jež jsou v majetku města
              za
          b) st. p. č. 219/3 o výměře 37 m2
               p. p. č. 219/4 o výměře 69 m2
               p. p. č. 219/5 o výměře   7 m2
               část p. p. č. 219/1 o výměře 27 m2, dle GP č. 285-104/2005
               jež jsou ve společném jmění manželů Jaromíra a Evy Křivohlavých
      2. převod části p. p. č. 221/20 o výměře 110 m2, dle geometrického plánu č. 
          285-104/2005, k. ú. Dobětice formou prodeje manželům Jaromíru a Evě Křivohlavým
          za cenu 70,- Kč/m2 , tj. celkem 7 700,- Kč

474/05
Dohoda o narovnání – Ing. František Bednář

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. uzavření dohody o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ing.
         Františkem Bednářem, kterou se upravují vzájemná práva a povinnosti takto:
         a) Ing. František Bednář se zavazuje do 15 dnů od podpisu dohody o narovnání vzít zpět
             žalobu ve věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 11 C 411/96         
             a   nezpochybnit v budoucnu vlastnické právo Statutárního města Ústí nad Labem ani
             dalších nabyvatelů k pozemkům p.č. 2648/1, p.č. 2648/5, p.č. 2648/9, vše v  k. ú. Ústí
             nad Labem
         b) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje zaplatit Ing. Františku Bednářovi částku
             500 000,-- Kč

475/05
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelská a pečovatelská služba ÚL – úprava názvu organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. úpravu názvu Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové
          organizace na „Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace“
      2. dodatek č. 2 ke zřizovací listině, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení, v předloženém
          znění

476/05
Mimořádné finanční příspěvky v oblasti kultury a sportu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků pro preferované sportovní kluby v celkové výši
          4 000 000,- Kč takto:
          a) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Velká Hradební 8, Ústí nad Labem,
              IČ 27274055                                                                                   2 000 000,- Kč
          b) Basketbalový klub Ústí n/L., a.s. Jateční 18, Ústí nad Labem,
               IČ 25005758                                                                                  1 000 000,- Kč
          c) občanské sdružení SK Volejbal Ústí nad Labem, Klíšská 10, Ústí nad Labem,
              IČ 26632217                                                                                  1 000 000,- Kč
       2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši                                            150 000,- Kč  
           občanskému sdružení TJ Lokomotiva, Pod Vodojemem 3, Ústí nad Labem,
           IČ 44226357,  na rekonstrukci kuželny
       3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši                                            122 000,- Kč  
           Římskokatolické farnosti - arciděkanství Ústí nad Labem, Bílinská 3, Ústí nad Labem
           IČ 44226349 na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem
       4. poskytnutí finančního příspěvku ve výši                                            130 000,- Kč  
           MASMEDA, a.s. Klíšská 1322/10, Ústí nad Labem, IČ 27260518, na akci
           “Miss Ústecka 2005“

477/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 125 tis. Kč takto:
           a) 75 tis. Kč občanskému sdružení FK Český lev Neštěmice, Sportovní ul., Ústí nad
               Labem, na činnost mládežnických oddílů
           b) 50 tis. Kč občanskému sdružení SKP Sever, Stříbrnická 9, Ústí nad Labem jako
               zvýšení příspěvku na akci Grand prix Ústí nad Labem

478/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zvýšení finančního příspěvku o částku 70 tis. Kč z prostředků grantových projektů na
          rok 2005 pro TV Lyra s.r.o. na projekt „Ústecká kultura 2005“

479/05
OZV č. 7/2005 o změně OZV č. 3/2005 Statutu města Ústí nad Labem a OZV č. 8/2005 o zrušení OZV č. 3/1991 a č 11/1992

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2005
          - Statutu města Ústí nad Labem, v předloženém znění
      2. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005, o zrušení  obecně závazných vyhlášek
          a)  č. 3/1991, o udržování čistoty, vzhledu a péče o zeleň ve městě Ústí nad Labem
          b) č. 11/1992, o jednotné evidenci technického vybavení statutárního města Ústí nad
               Labem a o Digitální technické mapě Ústí nad Labem
          v předloženém znění

480/05
OZV č. 9/2005, o závazných částech regulačního plánu „Krásné Březno – Bažantnice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005, o závazných částech regulačního plánu „Krásné
          Březno - Bažantnice“

481/05
OZV č. 10/2005, o závazných částech 25. změny územního plánu sídelního útvaru Statutárního  města Ústí nad Labem „Nové Skorotice – sever“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2005, o závazných částech 25. změny územního plánu
          sídelního útvaru Statutárního města Ústí nad Labem „Nové Skorotice - sever“

482/05
OZV č. 11/2005, o závazných částech  26. změny  územního plánu sídelního útvaru Statutárního města Ústí nad Labem „Brná – stráně“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2005 o závazných částech  26. změny  územního
          plánu sídelního útvaru Statutárního města Ústí nad Labem „Brná – stráně“

483/05
Změna územního plánu SÚ Ústí nad Labem „Labské stráně“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. usnesení RM ze dne 8. 9. 2005
B)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořizování Změny územního plánu „Labské stráně“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit ukončení pořizování a vyrozumění žadatele

T: 09/2005

484/05
1. změna regulačního plánu „Božtěšice – jih“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednávání Návrhu 1. změny regulačního plánu „Božtěšice - jih“ a
          vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek a připomínek
B)  s c h v a l u j e
      1. Návrh 1. změny regulačního plánu „Božtěšice - jih“ obsahující návrh rozhodnutí
           o podaných námitkách
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část 1. změny regulačního plánu “Božtěšice - jih“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV, o závazných částech regulačního plánu “Božtěšice - jih“

T: 15. 12. 2005

485/05
Změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem –
Zadání splňující funkci souborného stanoviska

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e   n a  v ě d o m í
     1. informaci o průběhu projednávání návrhu „Zadání Změny regulačního plánu centra
         Ústí nad Labem splňujícího funkci souborného stanoviska“
B) s c h v a l u j e
     1.  „Zadání Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem splňující funkci  souborného
          stanoviska“, v upraveném znění včetně  „Rozhodnutí o námitkách“, které je  součástí 
          Zadání
C) u k l á d á
     1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
         a) zajistit zpracování a projednání Návrhu „Změny regulačního plánu centra Ústí nad
             Labem“ včetně vymezení závazné části

T: 30. 6. 2006

486/05
Návrh názvů nových ulic v centru města v lokalitách Božtěšice-jih, Kočkov, Nové  Skorotice a Neštěmice-Tři kříže

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. názvy nových ulic ve městě Ústí nad Labem takto:
         a) nová komunikace v centru města před objektem PB centra a bývalým Okresním
             úřadem, zobrazená v příloze č. 1 tohoto usnesení: „Pivovarská“
         b) nové komunikace v lokalitě Božtěšice – jih zobrazené v příloze č. 2 tohoto usnesení:
             „Luční“ a „Polní“
         c) nová komunikace v lokalitě Kočkov vedoucí od restaurace „Na Kopečku“ k novým
             rodinným domům u vodojemu, zobrazená v příloze č. 3 tohoto usnesení:               
             „Na Kopečku“
         d) nové komunikace v rozestavěné lokalitě Nové Skorotice, zobrazené v příloze č. 4 
             tohoto usnesení: „V Lánech“, „Oblouková“, „Nové aleje“, „Javorová“, „Nad
             Potoky“, „Údolí“, „Do Parku“, „Na Polích“, „Jedlová“, „K Rybníku“, „Platanová“,
             „Malé náměstí“ a „K Čepci“
          e) nové komunikace v lokalitě Tři kříže, zobrazené v příloze č. 5 tohoto usnesení:
              „Tři kříže“ a  „Akátová“
          f) nová komunikace v lokalitě Předlice, zobrazená v příloze č. 6 tohoto usnesení:
              “K Pierburgu“

487/05
Věcný dar HZS Ústeckého kraje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí věcného daru do výše 900 tis. Kč ve formě vybavení měřícího vozu HZS 
          ÚK  pro okamžité měření škodlivin v případě mimořádné události spojené s únikem
          nebezpečných látek

488/05
Lyžařský areál Zadní Telnice-Adolfov – poskytnutí inv. půjčky

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí investiční bezúročné půjčky ve výši 1 800 tis. Kč občanskému sdružení SKI
          klub Telnice, IČ 70867780, na rozvoj SKI areálu Zadní Telnice - Adolfov

 

Tisková oprava:

      V usnesení č. 429/05 z 20. zasedání Zastupitelstva města je v bodě A) 1. a)
      uvedena chybná částka 59 240,- Kč místo správné 59 940,- Kč

 

 

                       Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
                    náměstek primátora                                primátor města