image

20. ZM Usnesení 412/05-454/05 (30.6.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 30. června 2005
412/05 - 454/05

 


412/05
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení ZM:
          a) 64/03 na 29.9.2005
          b) 91/03 na 29.9.2005
          c) 93/03 na 31.12.2007
          d) 131/03 na 30.6.2006
          e/ 404/05 na 29.9.2005

413/05
Převod areálu Masarykovy nemocnice v k.ú. Ústí nad Labem Univerzitě J.E.Purkyně formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod areálu Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici v k.ú. Ústí nad Labem formou
          prodeje Univerzitě J.E.Purkyně za účelem výstavby univerzitního městečka za
          symbolickou cenu ve výši 1,- Kč za každou nemovitost s tím, že nabyvatel  uhradí
          veškeré náklady spojené s převodem, v tomto rozsahu tomto rozsahu:
            objekt bez č.p (zbořeniště) na st.p.č. 506/6  
            objekt bez č.p (obč. vyb.) na st.p.č. 508
            objekt bez č.p. (obč. vyb.) na st.p.č. 509/1 
            objekt bez č.p. (obč. vyb.) na st.p.č. 509/2  
            objekt bez č.p. (obč. vyb.) na st.p.č. 513  
            objekt bez č.p. (obč. vyb.) na st.p.č. 514  
            objekt bez č.p. (obč. vyb.) na st.p.č. 516
            pozemky:  
            p.p.č. 491/9   o výměře 4 652 m2
            st.p.č. 506/2  o výměře 105 m2
            st.p.č. 506/3  o výměře 134 m2
            st.p.č. 506/4  o výměře  58 m2
            st.p.č. 506/5  o výměře 219 m2
            st.p.č. 506/6  o výměře  26 m2
            st.p.č. 506/8  o výměře 155 m2
            st.p.č. 506/9  o výměře  17 m2
            st.p.č. 506/10 o výměře 702 m2
            st.p.č. 506/11 o výměře 628 m2
            st.p.č. 506/14 o výměře 29 134 m2
            st.p.č. 506/15  o výměře 86 m2
            st.p.č. 506/17 o výměře 93 m2
            st.p.č. 506/18  o výměře 157 m2
            st.p.č. 508  o výměře  993 m2
            st.p.č. 509/1  o výměře 498 m2
            st.p.č. 509/2  o výměře  952 m2
            st.p.č. 511/2 o výměře 157 m2
            st.p.č. 513/  o výměře  797 m2
            st.p.č. 514/  o výměře  742 m2
            st.p.č. 516  o výměře 2 940 m2
            vše v k.ú. Ústí nad Labem 
            s tím, že UJEP doloží do 10 let od podpisu kupní smlouvy, že má zajištěný dostatek
            finančních prostředků k výstavbě univerzitního městečka „Kampus“, jinak je
            Statutární město Ústí nad Labem oprávněno odstoupit od kupní smlouvy

414/05
Poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (FRB)
Dodatek č. 1 k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k FRB

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí půjček z Fondu rozvoje a bydlení v celkové výši 2 170 tis. Kč dle přílohy č. 1
          tohoto usnesení
      2. dodatek č. 1 k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a
          modernizace bytů ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení

415/05
Převod pozemků p.č. 929/3, 12, 13 a části p.p.č. 929/7 formou prodeje a převod části  p.p.č. 929/7 formou darování vše v  k.ú. Předlice Karlu Nedvědovi - STAVITEL PODNIKATELSTVÍ STAVEB

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod  pozemku p.č. 929/3 o výměře 135 m2, p.č. 929/12 o výměře 659 m2, 929/13
          o výměře 82 m2 a části p.p.č. 929/7 o výměře 61 m2 vše v k.ú. Předlice, tj. celkem
          937 formou prodeje za celkovou cenu 116 440,- Kč panu Karlu Nedvědovi -
          STAVITEL PODNIKATELSTVÍ STAVEB, IČ 120 41 670
       2. převod části pozemku p.č. 929/7 o výměře 837 m2 v k.ú. Předlice formou darování
           panu Karlu Nedvědovi - STAVITEL PODNIKATELSTVÍ STAVEB, IČ 120 41 670

416/05
Nabytí pozemku p.č. 199/2 v k.ú. Sebuzín do majetku Statutárního města Ústí nad   Labem formou odkoupení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemku p.č. 199/2 o  celkové výměře 111 m2 v k.ú. Sebuzín do majetku
          Statutárního města Ústí nad Labem formou odkoupení za cenu 100,- Kč/m2 tj. celkem
          11 100,- Kč od Statku Libouchec s.p. v likvidaci

417/05
Řešení majetkoprávních vztahů se spol. AM Development Czech Rupublic a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. nabídku předloženou firmou EVROPA-SENna odkoupení p.p.č. uvedené v bodě
          B) 1.a) za cenu 4 900,- Kč/m2 tj. celkem 60 127 900,- Kč
      2. nabídku firmy AM Czech Republic 6, s.r.o.  na odkoupení p.p.č. uvedené v bodě
          B) 1.a) za cenu 5 000,- Kč/m2 tj. celkem 61 355 000,- Kč
B)  s o u h l a s í
      1.  s převodem pozemků p.č.
           a)  2610/1
                2610/3
                2648/1
                2648/4
                2648/5
                2648/6
                2648/7
                2648/9
                2648/12
            za cenu 5.000,- Kč/m2 bez případné DPH
            b) 2610/11             
                2619/6
                2619/7
                2620/5
                2624/1
                2648/3
                2648/8
                2610/12 –  části o výměře cca 850 m2 
                4259/1   –  části o výměře cca 100 m2
             s tím, že přesné  výměry budou určeny  geometrickým plánem, za  cenu  cca  3.216,-
             Kč/m2   bez  případné  DPH,  s  celkovou cenou  za  pozemky  uvedené  v bodě  1.a)
             a  1.b)  (celkem cca 14.959 2,  vše v  k.ú.  Ústí  nad   Labem)  70.000.000,-Kč bez
             případné DPH, formou uzavření  smlouvy o smlouvě   budoucí kupní  s  obchodní 
             společností  AM Czech  Republic  6,  s.r.o.,  s  dosud   zapsanou  obchodní  firmou 
             Achaz  Strategy,  s.r.o., IČ:  27212050,  se  sídlem  Olivova  4/2096, 110 00   Praha 1,
             s dosud  zapsaným  sídlem  Praha 1,  Široká 36/5,  PSČ 110 00  za těchto podmínek:
             I.  uzavření   vlastní    kupní   smlouvy  nejdříve  po dosažení   stupně   rozestavěnosti 
                 hlavní  budovy    projektu   do    2. nadzemního   podlaží
            II. v případě   odstoupení  od   smlouvy ze  strany budoucího kupujícího bez  udání 
                důvodu,   které   bude   možné  do   právní moci stavebního povolení, se   smluvní  
                 pokutou ve výši  prokazatelných nákladů  Statutárního města Ústí nad Labem 
                 ( dále  jen „Město“ )  vynaložených   v  souvislosti s  tímto projektem
           III. právo   opce   ve   prospěch   kupujícího  za  úplatu ve   výši  1.000,- Kč,  kdy 
                 kupující bude mít právo vyzvat Město  ke  zpětnému převodu veřejně prospěšných
                 pozemků o  výměře  cca  370 m˛ formou darování a  staveb na nich    umístěných
                 formou prodeje za celkovou cenu 10. 000,- Kč bez DPH
           s tím, že na v budoucnu kupované pozemky bude uzavřena smlouva o zřízení
           věcného předkupního práva ve prospěch budoucího kupujícího
      2.  s  uzavřením  dohody  o  spolupráci  s  obchodní společností AM Czech Republic 6,
           s.r.o., s dosud zapsanou obchodní firmou Achaz Strategy, s.r.o., IČ: 27212050, se
           sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, s dosud zapsaným sídlem Praha 1, Široká
           36/5, PSČ 110 00 (dále jen „Investor“) za   těchto podmínek:
            a)  dohoda na dobu určitou do 31.12.2015
            b) závazek  Investora  přispět na vybudování dopravní infrastruktury  částkou
                10.000.000,- Kč včetně DPH
            c)  závazek   Investora  zahájit demolici objektu tzv. Nové  tržnice do 1. září 2006
            d)  závazek   Investora  převést  pozemky jemu   odprodané Městem  a  rozestavěné  
                části staveb, na nich se nacházející, do vlastnictví Města nebo třetí osoby určené           
                Městem v případě, že do 31. 12. 2013  nenabude právní moci kolaudační  
                rozhodnutí pro hlavní budovu projektu, a  to za cenu rovnající se úhrnu 
                prokazatelně  vynaložených  nákladů
           e)  závazek  Města vybudovat na své náklady na pozemcích odprodaných Investorovi  
                Městem  a   na dalších    pozemcích    v  lokalitě   vymezené přilehlými ulicemi  
                dopravní infrastrukturu, a  to v rozsahu a o kapacitě nezbytné  pro  výstavbu,
                 kolaudaci a   řádné  užívání projektu, a  to v  termínech umožňujících realizaci
                 projektu Investorem
           f)  závazek   Města   poskytovat    Investorovi  součinnost

418/05
Prodej majetku města Ústí nad Labem pronajatého Tepelnému hospodářství města  Ústí nad Labem s.r.o., současnému nájemci

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod movitého a nemovitého majetku města Ústí nad Labem specifikovaného v
          příloze č. 1 tohoto usnesení Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
          formou prodeje za kupní cenu 150 000 000,- Kč bez DPH

419/05
Převod formou prodeje SVS a.s. Teplice - akce „Průmyslová zóna Předlice“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1) v souvislosti s realizací stavby  „Průmyslová  zóna  Severní  Předlice“  převod
         vodohospodářského infrastrukturního majetku  „Průmyslová zóna  Severní Předlice
         v Ústí nad Labem – SO 31 – vodovod DN 700, SO 32 – vodovod DN 500, SO 33 –
         páteřní  rozvody  vody, SO 39 – úprava  vodohospodářského objektu  křížení  ulice
         K  Vavřinečku,  SO  34 a  34a  –  kanalizace splašková“  Severočeské  vodárenské
         společnosti a.s. formou prodeje za dohodnutou kupní cenu 8 000 000,- Kč s tím,  že
         Severočeská vodárenská společnost a.s. doplatí 2 666 820,- Kč do 14 dnů po podpisu
         kupní smlouvy

420/05
Revokace usnesení ZM č. 365/05 ze dne 25.2.2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení ZM č. 365/05 ze dne 25. 2. 2005 v úplném znění
B)  s c h v a l u j e
      1. převod formou prodeje pozemkové parcely č. 808/2 o výměře 4 360 m2 a části p.p.č.
          809/4 o výměře 1 043 m2 která je určená geometrickým plánek č. 565-26/2005, vše v
          k.ú. Předlice, společnosti Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. za kupní cenu 200,-
          Kč/m2 (celkem 1 080 600,- Kč)

421/05
Směna pozemků s ŘSD ČR Praha na akce „Rekonstrukce - Masarykova ul., II. etapa“ a „Cyklostezka Ústí nad Labem - Přerov“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  v souvislosti s realizací akcí „Rekonstrukce Masarykova ul. II. etapa“ a „Cyklostezka
           Ústí n. L. – Přerov“ směnu pozemků p.č. 624/2 k.ú.  Neštěmice o výměře 11 m2 a 
           p.č. 483/3 k.ú. Mojžíř o výměře 12 m2, které jsou ve vlastnictví statutárního města
           Ústí  nad Labem, za pozemky p.č. 160/3 k.ú. Ústí nad Labem  o výměře 33 m2 a p.č.
           2962/32 k.ú. Střekov o výměře 24 m2, které jsou ve vlastnictví České republiky, bez
           dalšího finančního vyrovnání

422/05
Dodatek ke zřizovací listině Městských služeb  Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s  účinností od 1.7.2005
      1. znění dodatku č. 2 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
          organizace ve smyslu přílohy č. 1 tohoto usnesení, jehož obsahem je zejména:
          a) úprava hlavního předmětu činnosti organizace
          b) vyjmutí činnosti instalace a údržba veřejného osvětlení na základě schválené
              Smlouvy o přenechání VO na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu,
              o jeho provozování a správě uzavřené se společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. z
              hlavní činnosti organizace
          c) vyjmutí veřejného osvětlení dle pasportizace k 31. 12. 2004 ze svěřeného majetku
              organizace ve smyslu bodu A)1.b) tohoto usnesení
          d) úprava hodnoty svěřeného movitého majetku dle inventurních sestav TSM ÚL, s.r.o.
               k 31. 12. 2004 a dle inventurních sestav ODmÚ, s.r.o. k 31.12.2004
           e) změna ve vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace

423/05
Projekt „Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. stav projektu “Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad
          Labem“
      2. systém financování projektů z prostředků Společného regionálního operačního
          programu, priorita 2, opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií
          v regionech, 2. výzva
B)  s c h v a l u j e
      1. profinancování projektu „Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí
          nad Labem“, ve výši celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 7 574 000,- Kč
          vč. DPH, přičemž částka odpovídající spolufinancování městem odpovídá minimálně
          2 163 989,- Kč vč. DPH

424/05
Projekt „Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad Labem“ přijetí dotace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. změnu systému financování projektů z prostředků Společného regionálního operačního
          programu, priorita 2, regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.3 - Regenerace a
          revitalizace vybraných měst -  1. výzva
B)  s c h v a l u j e
      1. profinancování projektu „Revitalizace městského centra - I. etapa,  Ústí nad Labem“,
          jehož celkové předpokládané náklady činí  126 171 000,- Kč vč. DPH,   přičemž
          spolufinancování města bude činit minimálně  18 325 827,- Kč

425/05
Projekt „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra  česko-německých studií Collegium Bohemicum“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. stav přípravy projektu “Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem“ s cílem zřízení 
          centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“
      2. systém financování projektů z prostředků Společného regionálního operačního
          programu, priorita 4 -  rozvoj cestovního ruchu, opatření 4.2 - rozvoj infrastruktury pro
          cestovní ruch, podopatření 4.2.1 - podpora nadregionální infrastruktury pro cestovní
          ruch
B)  s c h v a l u j e
      1. profinancování projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí  nad Labem s cílem zřízení
          centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“ jehož celkové předpokládané 
          náklady činí 170 272 441,- Kč vč. DPH, přičemž spolufinancování města bude činit
          minimálně  105 272 441,- Kč
      2. uzavření smluv o sdružení s Muzeem města Ústí nad Labem, Společností pro dějiny
          Němců v Čechách a s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem za účelem realizace
          projektu

426/05
Podpora nadregionálních akcí

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 430 tis. Kč z rezervy vytvořené v 
          rozpočtu OPO, takto:
          a) 150 ti. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, Velká Hradební 33, Ústí
               nad Labem,  - navýšení na realizaci akce „Oslavy města 2005“
          b) 200 tis. Kč společnosti s r.o. Dream production MP, Pařížská 15, Ústí nad Labem, na
               realizaci akce „Koncert skupiny Elán“
          c) 80 tis. Kč občanskému sdružení KULT, Masarykova 180/169, Ústí nad Labem na
              realizaci uměleckého projektu Divadla bratří Formanů „Nachové plachty“

427/05
Koupě Domu kultury chemiků

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. nabytí
           a) Domu Kultury chemiků zahrnující tyto pozemky a stavby:
               - budova č.p. 1025 (objekt obč. vyb.) na pozemku p.č. 2148/1
               - budova bez č.p./č.e.  (garáž) na pozemku p.č. 2148/2
               - budova bez č.p./č.e.  (garáž) na pozemku p.č. 2148/4
               - budova bez č.p./č.e.  (prům. objekt) na pozemku p.č. 2152/3
               - budova bez č.p./č.e.  (jiná st.) na pozemku p.č. 2152/4
               - pozemek p.č. 2148/1
               - pozemek p.č. 2148/2
               - pozemek p.č. 2148/4
               - pozemek p.č. 2152/1
               - pozemek p.č. 2152/2
               - pozemek p.č. 2152/3
               - pozemek p.č. 2152/4
               vše v k.ú. Ústí nad Labem
               od ZO OS ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. za kupní cenu
               12  931 916,- Kč:
           b) 100% obchodního podílu ve společnosti Dům kultury chemiků, spol. s r.o. za  cenu
               2 712 000,- Kč od jediného společníka - ZO OS ECHO při Spolku pro chemickou
               a hutní výrobu a.s.
            s tím, že cena 12 931 916,- Kč bude uhrazena prodávajícímu   takto:
             - v roce 2005 částka 431 916,- Kč
             - v letech 2006 - 2030 částka 500 000,- Kč ročně
             a kupní smlouvy budou podepsány až poté co město Ústí nad Labem získá úvěr od 
              Evropské investiční banky

428/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60 tis. Kč z prostředků kulturního kalendáře
          na rok 2005 pro občanské sdružení Les divokých sviní, Varšavská 767, Ústí nad Labem
          na akci „Nová osa 2005“
      2. zvýšení schváleného finančního příspěvku o 50 tis. Kč z prostředků kulturního
          kalendáře na rok 2005 pro Muzeum města Ústí nad Labem na akci „Bombardování v
          ulicích“

429/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků na podporu výkonnostního sportu (příspěvky nad
          50 tis. Kč) v celkové výši 146 520,- Kč takto:
          a)  FK Český lev Neštěmice, občanské sdružení, Sportovní ul., Ústí nad Labem
               - Neštěmice - 59 240,- Kč
          b) HC Slovan, občanské sdružení, Masarykova 232, Ústí nad Labem -  86 580,- Kč

430/05
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - oblast sociální služby,  kultura a ZOO

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 7. 2005
         1. doplnění hlavního předmětu činnosti organizace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
         2. změnu ve vymezení majetkových práv a povinností dle důvodové zprávy
         3. doplnění okruhů doplňkové činnosti dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
         4. znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
             a) Činoherní studio Ústí nad Labem, příspěvková organizace
             b) Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace
             c) Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
             d) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
             e) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
             f) Domov důchodců Chlumec, příspěvková organizace
             g) Domov důchodců Velké Březno, příspěvková organizace
             h) Domov důchodců Severní Terasa, příspěvková organizace
             i) Domov důchodců Dobětice, příspěvková organizace
             j) Domov penzion pro důchodce a Domov důchodců Krásné Březno, příspěvková 
                 organizace
             k) Domov penzion pro důchodce Severní Terasa a Domov pro matky s dětmi,
                  příspěvková organizace
              l) Domov – penzion s byty pro důchodce Bukov, příspěvková organizace
            m) Denní centrum Úsměv - Ústav sociální péče, příspěvková organizace
             n) Ústav sociální péče pro mládež Trmice, příspěvková organizace
             o) Ústav sociální péče Hliňany, příspěvková organizace
             p) Ústav sociální péče pro mládež Severní Terasa, příspěvková organizace
             q) Ústav sociální péče pro mládež Všebořice, příspěvková organizace
              r) Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
             s) Ošetřovatelská a pečovatelská služba, příspěvková organizace
             vypracovaným ve smyslu bodu A) 1. - 3. tohoto usnesení

431/02
Dodatky ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e  s účinností od 1.7.2005
      1. upravené  znění dodatku k zřizovací listině, kterým se ve smyslu důvodové zprávy
          mění zřizovací listina ze dne 19.12.2003
          a) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
          b) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
          c) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
          d) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
          e) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 
              příspěvková organizace
        f) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
        g) Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
        h) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
        i) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
        j) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace
        k) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
        l) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
       m) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
        n) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
        o) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
        p) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
    2. znění dodatku ke zřizovací listině, kterým se ve smyslu důvodové zprávy mění zřizovací
        listina ze dne 23.12.2003
       a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková              
            organizace
       b) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace
       c) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
       d) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková
            organizace
       e) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
       f) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková    
            organizace
       g) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková        
            organizace
       h) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
        i) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
            organizace
        j) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková
            organizace
       k) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
       l) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková 
      m) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková 
            organizace
       n) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
       o) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
            organizace
       p) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
       q) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí  786/2, příspěvková organizace
       r) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
       s) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 
            organizace
       t) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
       u) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
       v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
      w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
       x) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
       y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
       z) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
    3. znění dodatku ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem,
        Keplerova 782/26, příspěvková organizace, kterým se
        a) svěřuje do správy parcela č. 472/37 o výměře 742 m2 včetně objektu č.p. 782/26 v 
            k.ú. Krásné Březno
        b) mění zřizovací listina ze dne 23.12.2003 ve smyslu důvodové zprávy
B)  s c h v a l u j e s účinností od 1.9.2005
      1. úpravu názvu příspěvkové organizace takto :
          a) Základní škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizaci se upravuje
              název na Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková
              organizace
          b) Základní škole a mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové
              organizaci se upravuje název na Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,          
              Nová 1432/5, příspěvková organizace
          c) Základní škole a mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizaci    
              se upravuje název na Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
              příspěvková organizace
        2. znění dodatku k zřizovací listině, kterým se ve smyslu důvodové zprávy mění
            zřizovací listiny organizací uvedených v bodě B) 1. tohoto usnesení

432/05
Rozpočtové opatření odboru MOS a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové  organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u je
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS org.č.
          010501 a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace č. org. A1-7400 
          ve výši 8 355 tis. Kč takto:
          a) snížení schváleného příspěvku na provoz Městských služeb Ústí nad Labem,
              příspěvkové organizace o částku 8 355 tis. Kč
          b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS o částku 8 355 tis. Kč
              na úhradu oprav, postupné obnovy a provozování veřejného a slavnostního osvětlení

433/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na Vinici“ (rozšíření území) - schválení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na Vinici“ (rozšíření území)
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na Vinici“

T: 6/2007

434/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Občanská vybavenost“ - schválení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Občanská vybavenost“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Občanská vybavenost“

T: 12/2006

435/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové  Skorotice - sever“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové Skorotice - sever“
           a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a námitek
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové Skorotice - sever“
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové Skorotice - sever“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV o závazných částech změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové
              Skorotice - sever“

T: 29. 9. 2005

436/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná - stráně“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná - stráně“ a 
           a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a námitek
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná - stráně“
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná - stráně“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV o závazných částech změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná -
             stráně“

T: 29. 9. 2005

437/05
Změna  ÚPnSÚ  Ústí nad Labem  „Nový povodňový model na území města  Ústí nad Labem -  Zapracování záplavových zón,  aktivní  zóny  řek  Labe a Bíliny a Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního plánu“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu změny územního plánu „Nový povodňový model  
          na území města  Ústí nad Labem -  Zapracování záplavových zón,  aktivní  zóny  řek 
          Labe a Bíliny a Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního
          plánu“ a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek,
          uplatněných při projednávání Návrhu změny územního plánu „Nový povodňový model
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu územního plánu „Nový povodňový model“
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část změny územního plánu  „Nový povodňový model“, obsaženou v
          kapitole C. textové části Návrhu změny územního plánu „Nový povodňový model“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV o závazných částech změny územního plánu  „Nový povodňový
              model“    

T: 12/2005

438/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“ - Návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu změny územního plánu „U Habrovického rybníka“ a 
           a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek, uplatněných
           při projednávání Návrhu změny územního plánu „U Habrovického rybníka“
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu územního plánu „U Habrovického rybníka“
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část změny územního plánu „U Habrovického rybníka“ obsaženou v kapitole
          C. textové části Návrhu změny územního plánu „U Habrovického rybníka“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV o závazných částech změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem 
              „U Habrovického rybníka“

T: 12/2005

439/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ - souborné stanovisko  ke konceptu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o průběhu projednávání Konceptu  změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
          „Dopravní obchvat Strážek“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných námitkách, který je součástí souborného stanoviska
      2. souborné stanovisko ke Konceptu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat
          Strážek“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování a projednání Návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní
              obchvat Strážek“, vč. vymezení závazné části

T: 1. pololetí 2006

440/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Promítnutí Územní energetické koncepce města  Ústí nad Labem do územního plánu“ - schválení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Promítnutí Územní energetické koncepce
          města Ústí nad Labem do územního plánu“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Promítnutí Územní energetické
              koncepce  města Ústí nad Labem do územního plánu“

T: 12/2008

441/05
Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání Návrhu regulačního plánu „ Krásné Březno - Bažantnice“
          a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a námitek
B)  s c h v a l u j e
      1. Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV o závazných částech regulačního plánu „Krásné Březno -
              Bažantnice“

T: 29. 9. 2005

442/05
Návrh OZV Statut města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
       1. Obecné závaznou vyhlášku č.3/2005 Statut města Ústí nad Labem v předloženém
           znění

443/05
OZV - Požární řád a podmínky zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní více  osob

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 4/2005 - Požární řád a podmínky
          zabezpečení ochrany při akcích, kterých se zúčastní více osob

444/05
Návrh OZV č. 5/2005 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích ve městě Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 5/2005 - o pravidlech pohybu psů
           na veřejných prostranstvích ve městě Ústí nad Labem v předloženém znění s tím, že se
           v příloze č. 1 doplní ul. V Háji

445/05
OZV č. 6/05, kterou se mění OZV č. 19/1992, o zřízení útvaru městské policie

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 6/2005, kterou se mění a 
          nahrazuje Obecně závazná vyhláška č. 19/1992 o zřízení útvaru městské policie

446/05
Vyřazení majetku z evidence města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. v souladu se směrnicí Magistrátu města Ústí nad Labem č. 29/1994 vyřazení
          služebního vozidla MP zn. Škoda Tatra Beta
B)  u k l á d á
      1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli městské policie
          a) zajistit vyřazení vozidla dle bodu A) tohoto usnesení

T: 31. 8. 2005

447/05
Audit hospodaření ODmÚ, s.r.o. za rok 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu auditora o hospodaření Obecního domu města Ústí nad Labem za rok 2004

448/05
Účelově vázané dotace 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí účelově vázané dotace na téma „Nízkoprahové centrum - denní středisko“
          organizaci Oblastní charita Ústí nad Labem, dle předloženého projektu a v souladu s
          vyhlášenými podmínkami ve výši 216 tis. Kč na rok 2005

449/05
Svazek obcí Jezero Milada

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. členství města Ústí nad Labem ve Svazku obcí “Jezero Milada“
      2. smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí “Jezero Milada“ s městy Chabařovice 
          a Trmice a obcemi Řehlovice a Modlany v předloženém znění
      3. znění stanov Svazku obcí “Jezero Milada“  

450/05
Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za I. pololetí 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. vyplacení odměn za I. pololetí r. 2005 předsedům a členům komisí RM a výborů ZM,
          kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu

451/05
Spolufinancování projektu „Rekultivace zbytkové jámy Milada-Petri“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. financování následné části projektu „Rekultivace zbytkové jámy Milada-Petri“, které
          přesahují rozsah Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
          hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji z rozpočtu
          města:
          a) kompletní dřevěný rybářský přístřešek, včetně úprav terénu potřebných pro jeho
              umístění celkem za 98 500,- Kč bez DPH
          b) realizaci dřevěných mol celkem za 173 087,- Kč bez DPH
              s tím, že realizace nastane až po ukončení rekultivačních a sanačních akcí hrazených
              z  prostředků dotace
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2006 náklady dle bodu A) tohoto usnesení

452/05
Partnerství města Ústí nad Labem v projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje - BROÚK“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje - BROÚK“
B)  s c h v a l u j e
      1. partnerství města Ústí nad Labem v projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje
          - BROÚK“

453/05
Zastoupení města v orgánech bytového družstva Bukov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A)  r u š í
      1. delegování Ing. Miroslava Harciníka
           a) k zastupování města Ústí nad Labem na  členské schůzi  (valné hromadě) Bytového
               družstva Bukov
B)  d e l e g u j e
      1. Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora
           a) k zastupování města Ústí nad Labem  na   členské schůzi  (valné hromadě)
               Bytového družstva Bukov
C)  s o u h l a s í
       1. s odvoláním:
           a) Ivana Dostála
           b) Martina Šnajdra
           c) Ing. Tomáše Ondřicha
           d) Ing. Miroslava Harciníka
           z představenstva Bytového družstva Bukov
       2. se zvolením
           a) Mgr. Jana Kubaty
           b) Ing. Milana Zemaníka
           členy představenstva Bytového družstva Bukov
D)  s c h v a l u j e
      1. změnu usnesení ZM č. 408/05 takto:
          a) v bodu A) 1. se text „sdružení (město Ústí nad Labem a bytové družstvo Bukov)“
              nahrazuje textem „Bytovému družstvu Bukov“

454/05
Veřejnoprávní smlouva o vykonávání úkolů Městskou policií na území obce Povrly

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a Statutárním městem Ústí nad
          Labem, za účelem zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti  Městskou policií Ústí
          nad Labem v rozsahu  zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona,
          ve znění pozdějších změn a doplňků

 

 

                    Mgr.  Tomáš Jelínek                              Mgr. Petr Gandalovič
                    náměstek primátora                                   primátor města