image

12. Usnesení ZM 213/04 - 238/04 (23.4.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne  23. dubna 2004
213 /04 - 238/04


213/04
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města
B)  s c h v a l u j e
      1. změny termínu plnění usnesení ZM
          a) usnesení ZM č. 129/03 na září 2004
          b) usnesení ZM č. 132/03 na září 2004

214/04
Přefinancování úvěru od KB, a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s. o přijetí nového investičního
          úvěru ve výši 5 600 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7%
          p.a. a se splatností do 31. 5. 2007 za podmínek:
           a) veškeré peněžité závazky plynoucí uzavřením úvěrové smlouvy
               uhradí ze svých prostředků MO Neštěmice
           b) úvěr bude použit ke splacení stávajícího úvěru reg.č.
               97/07/0707/Sch/82 ze dne 15. 7. 1997
       2. předčasné  splacení  stávajícího  úvěru  od  KB   reg.
           č. 97/07/0707/Sch/82 ze  dne 15.7.1997 se zůstatkem nesplacené
           jistiny 5 600 tis. Kč ( s pevnou úrokovou sazbou ve výši 12%  p.a.
           a smluvním poplatkem za předčasné splacení ve výši 1% p.a.) s tím,
           že poplatek plynoucí z předčasně  splaceného úvěru uhradí ze
           svých prostředků MO Neštěmice

215/04
Smlouva o ručení za úvěr pro DP, a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku za úvěr pro
          Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  ve  prospěch  banky,
          která  bude  vybrána  jako vítěz soutěže na poskytnutí úvěru  do
          výše 40 mil. Kč na investiční akci - výstavbu  trolejbusové  trati
          Vinařská - Božtěšická - Sociálné péče
B)  u k l á d á
      1. Radě města Ústí nad Labem
          a) předložit Zastupitelstvu města informaci o sjednaných
              podmínkách daného úvěru

216/04
Poskytnutí dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí dotace z Fondu rozvoje bydlení  a to žadateli Společenství
          Zámečnická 2,  ve výši 315 tis. Kč na zateplení obvodového pláště
          domu Zámečnická 2 za podmínky, že Společenství Zámečnická 2
          doplní svoji žádost o stavební povolení nebo písemné stanovisko
          stavebního úřadu

217/04
Opatření města Ústí nad Labem č. 1/2004 - Pravidla k FRB, kterým se nahrazuje OZV č. 39/95 o FRB v platném znění

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. Opatření města Ústí nad Labem č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje
          bydlení na opravy a modernizace bytů ve znění přílohy č. 1 tohoto
          usnesení

218/04
Převod části pozemku p.č. 5098 v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č. 5098 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Ústí nad
          Labem formou prodeje  panu  Zbyňkovi Jandovi, bytem V rokli 1,
          Ústí nad Labem za cenu 800,-  Kč/m2 za  účelem   vybudování
          přístupu  k  RD s  tím,  že   přesná  výměra  části  pozemku  bude
          dána  geometrickým plánem, který zajistí žadatel

219/04
Nabytí pozemku p.č. 1147/1 v k.ú. Střekov do majetku města od SÚS ÚK

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1147/1 o výměře 8837 m2 v k.ú.
          Střekov do majetku města od SÚS ÚK formou darovací smlouvy

220/04
Revokace usnesení ZM č. 81/03 bod B) 3

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r e v o k u j e
      1. bod B) 3. usnesení ZM č. 81/03 ze dne 19. 6. 2003

221/04
Řešení situace Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské  vztahy, včetně návrhu na likvidaci

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zrušení organizace Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské
          vztahy k 31.8.2004 a od 1. 9. 2004 se vstupem do likvidace

222/04
Změna úplného znění zřizovací listiny Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. úplné znění zřizovací listiny Ošetřovatelské a pečovatelské služby
          Ústí nad Labem k 1. 7. 2004

223/04
Změny součástí škol - ZŠ Vojnovičova a ZŠ Pod Vodojemem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zrušení odloučeného pracoviště Základní školy Ústí nad Labem,
          Pod Vodojemem 323/3A v Základní škole Ústí nad Labem,
          Vojnovičova 620/5
      2. zřízení školní jídelny - výdejny jako součásti Základní školy Ústí nad
          Labem, Vojnovičova 620/5

224/04
Dluh obce Malečov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
      1. prominutí pohledávky ve výši 279 682,- Kč za obcí Malečov za
          neinvestiční náklady na děti bydlící v Malečově a plnící školní
          docházku v základních školách  v Ústí nad Labem

225/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků na činnost do 18ti let věku
          (volnočasové aktivity) v celkové částce 433 800,- Kč v členění dle
          přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozdělení finančních prostředků na
          činnost nad 18 let věku v celkové částce 188 850,- Kč v členění dle
          přílohy č. 2 tohoto usnesení
      3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 123 680,- Kč pro TJ Chemička
          za nadstandardní  reprezentaci mládeže
     4. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300 tis. Kč na činnost
         občanského sdružení FK  Český Lev Neštěmice se sídlem Sportovní
         ul., Ústí nad Labem - Neštěmice, IČO 69291969

226/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury na rok 2004 na akce
          kulturního kalendáře v celkové částce 1 105 tis. Kč v členění dle
          přílohy č. 1 tohoto usnesení
      2. rozdělení finančního prostředků v oblasti kultury na rok 2004 na
          grantové projekty v celkové částce 475 tis. Kč v členění dle
          přílohy č. 2 tohoto usnesení

227/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové Skorotice - sever“
- návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové
          Skorotice - sever“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech
      2. návrh zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové Skorotice - sever“       
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové
              Skorotice - sever“ včetně Obecně závazné vyhlášky o závazných
              částech změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
                                                                                                T: 16. 12. 2004

228/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“ - návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
          „Sportovně rekreační areál Klíše“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech
      2. návrh zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační
          areál Klíše“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně
              rekreační areál Klíše“ včetně Obecně závazné vyhlášky o
              závazných částech změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
                                                                                                         T: září 2004

229/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“ - návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
          „Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“
      2. návrh zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model
          na území města Ústí nad Labem“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech
      2. zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model na
          území města Ústí nad Labem“       
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování konceptu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
              „Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“
                                                                                                   T: 30. 6. 2004

230/04
Návrh názvů nových ulic v „Severní zóně Předlic“ (Průmyslová zóna)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. názvy nových ulic v „Severní zóně Předlic“ (průmyslové zóně) takto:
          a) páteřní komunikace bude mít název „Předlická“
          b) komunikace propojující ul. Jateční s ul. Hrbovickou bude mít název
              „Za Válcovnou“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) zajistit předání informace o schválení názvů nových ulic
              v „Severní zóně Předlic“
              (průmyslové zóně) firmě Metropolnet  a.s.

231/04
Obecně závazná vyhláška č. 3/04 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. důvody zrušení některých obecně závazných vyhlášek
B)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 3/2004, kterou
          se ruší některé obecně závazné vyhlášky

232/04
Schválení nového znění stanov spol. Metropolnet a.s. a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spol. Metropolnet a.s. nepeněžitým vkladem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. znění stanov spol. Metropolnet a.s. ve znění upravené přílohy č. 1
          tohoto usnesení
      2. zvýšení  základního  kapitálu  spol. Metropolnet a.s.  nepeněžitým
          vkladem, a  to vložením metropolitní  optické  sítě v  hodnotě
          stanovené  soudním  znalcem  na  30 007 000,- Kč bez DPH podle
          přílohy č. 2 tohoto usnesení  
B)  u k l á d á
      1. Radě města Ústí nad Labem
          a) předložit Zastupitelstvu města auditované výsledky hospodaření
              spol. Metropolnet a.s. za   rok 2003 a podnikatelský záměr pro
              roky 2004 a 2005
                                                                                                   T: 24. 6. 2004

Příloha č.1, č.2

233/04
Účast Statutárního města Ústí nad Labem na zvýšení základního kapitálu společnosti Ústecká letecká s.r.o. peněžitým vkladem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. přijetí závazku ke zvýšení vkladu Statutárního města Ústí nad Labem
          ve společnosti Ústecká  letecká s.r.o.,  IČ: 25 03 97 68, se  sídlem
          v  Ústí nad Labem,  Tolstého 1311/29A, o  500 000,- Kč  formou
          peněžitého  vkladu při  zvyšování  základního kapitálu uvedené
          společnosti po projevení souhlasu valné hromady uvedené společnosti

234/04
Realizace stavby Větruše - sportoviště

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. realizaci stavby Větruše - sportoviště

235/04
Zpracování podkladů pro realizaci projektů

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení projektové přípravy následujících projektů ve vztahu
          k získávání vnějších dotací:
          a) zajištění dostupnosti internetu občanům vybudováním informační
              sítě
          b) science park Žďárek
          c) rekonstrukce Městského stadionu - II. etapa
          d) revitalizace části parcely 898/50, k.ú. Všebořice, součást
              Podhorského parku - II. etapa
          e) industriální zóna Podhorský park - Všebořice
          f) průmyslová zóna Jižní Předlice
          g) rozvoj turistického ruchu v Ústí nad Labem a jeho okolí
          h) zřízení Českoněmeckého muzea

236/04
Výstavba Bukov centrum - budoucí smlouvy kupní

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. následné převedení bytových jednotek v lokalitě Bukov centrum při
          splnění všech zákonných podmínek včetně podmínek vyplývajících
          z nařízení vlády č. 481/2000 Sb. a podmínek ze Smlouvy č. 9255910070
          o poskytnutí dotace z prostředků  SFRB do osobního vlastnictví
          osobám, které:
          a) budou v té době k příslušným bytovým jednotkám v nájemním
              vztahu
          b) nebudou mít  vůči  městu ani  Družstvu žádné nedoplatky a uhradí
              veškeré daně a poplatky, které za převod dle právních předpisů,
              platných v době převodu, vyplynou

237/04
Úprava úvěrové smlouvy pro BD Bukov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s o u h l a s í
      1. s úpravou úvěrové smlouvy č. 1815/03/LCD ze dne 15. 12. 2003 mezi
          BD Bukov a Českou spořitelnou, a.s., která spočívá v rozšíření účelu
          úvěru nad rámec stavebních prací, prováděných na základě smlouvy
          o dílo se společností METROSTAV, a.s. přičemž objem úvěru se
          nemění

238/04
Průmyslová zóna Severní Předlice Ústí nad Labem - II. etapa
2. stavba  - žádost o dotaci z Fondu Phare 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav rozpracovanosti žádosti o grant dle důvodové zprávy včetně
          systému spolufinancování z fondu Phare  2003/I
B)  s c h v a l u j e
      1. spolufinancování projektu Phare 2003/I „Průmyslové zóna Severní
          Předlice II. etapa 2. stavba“ v letech 2005 - 2006 dle podmínek
          programu
      2. podání žádosti uvedeného projektu dle podmínek programu
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zahrnout do investiční části rozpočtu na roku 2005 - 2006 finance
              na spoluúčast města  v  projektu Phare 2003/I  „Průmyslová zóna
              Severní  Předlice  II. etapa 2. stavba“ v letech 2005 - 2006
                                                                                                    T:  říjen 2004

 


Mgr. Jan Kubata                          Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                           primátor města