image

11. ZM Usnesení 226/08-229/08 (12.5.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 12. května 2008
226/08 – 229/08

 


 

226/08
Prodej akcií HC SLOVAN ÚSTÍ, a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  o p r a v u j e
      1. své usnesení č. 187/08 ze dne 30.1.2008 v bodě A) takto:
          a) číslice „51%“ se nahrazuje textem „maximálně 61,5%“
B)  s c h v a l u j e
      1. převod  269 ks akcií akciové společnosti HC SLOVAN  ÚSTÍ, o nominální hodnotě  
         10 tis. Kč/ks, formou prodeje společnosti Svarog, spol. s r.o., se sídlem Poznaňská 
          č.p.435, Praha 8 Bohnice, IČ 61248452,  za celkovou dohodnutou cenu 2,69 mil.Kč,  
          za dodržení podmínky zachování alespoň 10 % na hlasovacích právech společnosti 
          v držení Statutárního města Ústí nad Labem
C) n a v r h u j e
         1. v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno g) Zákona č. 128/2000 Sb, v platném znění (O
             obcích),  o d v o l á n í   zástupců města z ostatních orgánů společnosti HC SLOVAN 
             ÚSTÍ, akciové společnosti takto:
             a) představenstvo          
                 1. Ing. arch. Zdeněk Šťastný, nar. 6.2.1960
                 2. Mgr. Milan Landa, nar. 20.2.1964
             b) dozorčí rada
                 1. JUDr. Jan Michalec, nar. 18.6.1942
                 2. MUDr. Tomáš Nedvěd, nar. 21.3. 1973
         2. v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno g) Zákona č. 128/2000 Sb, v platném znění
             (O obcích),  j m e n o v á n í  zástupců města v ostatních orgánech společnosti HC 
             SLOVAN  ÚSTÍ, akciové společnosti takto:        
             a)  představenstvo, v souladu s § 194, odstavec 1) Zákona č.513/1991 Sb., v platném
                  znění (Obchodní zákoník)
                  1. Mgr. Milan Landa, nar. 20.2.1964
             b) dozorčí rada
                 1. Mgr. Jan Kubata, nar. 2.5.1967
D)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. odstoupení Ing. Pavla Tošovského z funkce předsedy představenstva HC SLOVAN
          ÚSTÍ , akciové společnosti
E)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícího se k bodům A)  až D) tohoto usnesení byla
          splněna  doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
          (O obcích)

227/08
Změny v zastoupení města  v orgánech a společnostech

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Ing. Pavla Tošovského na funkci člena dozorčí rady Domu kultury města Ústí
          nad Labem, s.r.o. a na funkci předsedy dozorčí rady Metropolnetu, a.s.
B)  n a v r h u j e
      1. v souladu s § 84, odstavce g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)
          jmenování Ing. Pavla Tošovského  (nar. 13.6.1962) zástupcem města v dozorčí radě
         Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
C)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícího se k bodu B) tohoto usnesení byla splněna
         doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

228/08
Zveřejnění záměru prodeje Mariánského mostu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
v souvislosti se záměrem města prodat Mariánský most

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje Mariánského mostu včetně pozemků Ředitelství silnic a 
          dálnic ČR, IČ 65993390:
          k.ú. Ústí nad Labem
          a) p.č. 4190/12 o výměře 3647 m2
          b) p.č. 4190/11 o výměře 6966 m2
         k.ú. Střekov
         c) část p.č. 2958/6 o výměře 1597 m2, jež byla dána geometrickým plánem označena 
             nově jako pozemek p.č. 2958/10
         za cenu dle aktuálního znaleckého posudku   

229/08
Spolufinancování projektu Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií „Collegium Bohemicum“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. způsob financování projektů z prostředků Regionálního operačního programu (ROP), 
          2. výzva
B)  s c h v a l u j e
      1. předfinancování projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení
          centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“ ve výši celkových 
          předpokládaných nákladů projektu, tj. 365 016 876,- Kč včetně DPH, přičemž
          spolufinancování města činí minimálně 27 376 265,70 Kč
      2. uzavření dohody o partnerství mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Collegium
          Bohemicum, o.p.s. za účelem realizace projektu

 

 

                         Jan Řeřicha                                       Mgr. Jan Kubata
                    náměstek primátora                                 primátor města