image

10. ZM Usnesení 197/08-225/08 (24.4.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 24. dubna 2008
197/08 - 225/08

 


 

197/08
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

198/08
Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  z j i š ť u j e,  ž e
      1.  v hospodaření města za r. 2007 dosáhly:
           a) celkové příjmy města výše                                    2 098 789,91 tis. Kč
           b) celkové výdaje města výše                                    2 319 733,15 tis. Kč
                Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 220 943,24 tis. Kč vyrovnává svými zdroji 
                 oblast financování.
       2. v hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. za r. 2007 dosáhly:
           a) celkové příjmy MmÚ výše                                    1 772 412,63 tis. Kč
           b) celkové výdaje MmÚ výše                                    2 000 065,08 tis. Kč
                Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 227 652,45 tis. Kč vyrovnává svými zdroji
                oblast financování.
       3. výsledek hospodaření MmÚ z hlavní činnosti za r. 2007 činí po celkovém finančním
           vypořádání  + 39 836,24 tis. Kč
       4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za  r. 2007
           činí +23 075,21 tis. Kč. Volné zdroje z VHČ za r. 2007 k zapojení do rozpočtu r. 2008 
           činí +15 174,70 tis. Kč
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007
C)  s c h v a l u j e
      1. po projednání závěrečného účtu celoroční hospodaření města za rok 2007 bez výhrad
      2. rozpočtová opatření: 
          a) zapojení výsledků hospodaření vytvořeného v roce 2007 v celkové výši
              55 010,94 tis. Kč do roku 2008 takto:
              - zapojení přebytku hospodaření z hlavní činnosti v položce změna stavu na 
                bankovních účtech ve výši 39 836,24 tis. Kč   
             - zapojení zisku z VHČ do příjmové části rozpočtu v oblasti dotací ve výši
               15 174,70 tis. Kč
             - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v položce rezerva  finančního
                odboru o částku 39 836,24 tis. Kč
             - zvýšení investiční části výdajového rozpočtu v položce investiční  rezerva 
                finančního odboru – skupina č. 3 o částku 15 174,70 tis. Kč                               
      3. finanční vypořádání za rok 2007 dle příloh č. 1-3 tohoto usnesení

199/08
Převod pozemku v k.ú. Střekov formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č.  3290/1 o výměře 86 m2, jež byla určena GP č. 1960-
          210/2007 nově jako pozemek  p.č. 3290/16 v k.ú. Střekov formou prodeje do   
          podílového spoluvlastnictví:
          a) Dagmary Sedláčkové, bytem Rabasova 3180/13, Ústí nad Labem
          b) Jitky Pavlasové, bytem Konečná 10, Karlovy Vary
              za dohodnutou kupní cenu 34 400,- Kč, tj. 400,- Kč/m2 s tím, že náklady na převod
              uhradí nabyvatelky

200/08
Převod pozemku v k.ú. Pohoří u Malečova formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č. 142/2 o výměře 1 228 m2, jež byla určena geometrickým 
          plánem č. 98-143/2006 jako pozemek p.č. 142/7, v k.ú. Pohoří u   Malečova formou  
          prodeje Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem  Přítkovská 1689, Teplice
          za dohodnutou kupní  cenu 12 280,- Kč, tj. 10,- Kč/m2 s tím, že náklady na  převod
          uhradí  nabyvatel

201/08
Převod pozemku v k.ú. Březí u Malečova formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č. 214 o výměře 1 192 m2, která je určena geometrickým 
          plánem č. 144, 230-219/2006 jako pozemek p.č. 214/3, v k.ú. Březí u Malečova formou
          prodeje Ústeckému kraji se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem za
          dohodnutou kupní cenu  47 680,- Kč, tj. 40,- Kč/m2 s tím, že náklady na převod uhradí 
          nabyvatel

202/08
Převod pozemku v k.ú. Varvažov u Telnice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č. 798/1 o výměře 224 m2, jež byla určena geometrickým 
          plánem č. 246-242/2006 jako pozemek p.č. 798/3, v k.ú. Varvažov u Telnice formou
          prodeje Ing. Iloně Benešové, bytem Podkrušnohorská 2056, 436 01 Litvínov za
          dohodnutou kupní cenu  49 280,- Kč, tj. 220,-  Kč/m2 s tím, že náklady na převod
          uhradí nabyvatelka

203/08
Majetkoprávní vypořádání v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e 
     1.  nabytí částí pozemků  v k.ú. Ústí nad Labem:
      a) p.č. 4532/4   o výměře cca     2 m2  od manž. Matoušových
      b) p.č. 4534      o výměře cca     5 m2  od paní Kudláčkové, paní Nevrklové,
                                                                        manž.Nevrklových a pana Kudláčka
         c) p.č. 4539/1    o výměře cca      1 m2  od manž. Zouzalíkových a manž.  Drábkových
         d) p.č. 4541/2    o výměře cca     1 m2  od manž. Šebkových
         e) p.č. 4948/7    o výměře cca  250 m2  od Ústeckého kraje
      f)  p.č. 5026/2   o výměře cca   45 m2  od Ústeckého kraje
      g)  p.č. 5026/1   o výměře cca   11 m2  od paní Jirkové
      h)  p.č. 5025/1   o výměře cca     1 m2  od paní Jirkové
     ch) p.č. 4743/1   o výměře cca   21 m2  od PF ČR
       i)  p.č. 4552/1   o výměře cca 118 m2   od manž. Dieneltových 
       j)  p.č. 4551      o výměře cca     4 m2  od manž. Dieneltových 
      k)  p.č. 4558      o výměře cca   23 m2  od manž. Horvathových
       l)  p.č. 4559      o výměře cca   20 m2  od pana Šťastného
      m) p.č. 4561       o výměře cca   42 m2 od pana Vaňka a manž. Králových
       n)  p.č. 4745/16 o výměře cca 107 m2 od paní Sunegové

       o)  p.č. 4686/4   o výměře cca   49 m2  od paní Machkové, paní Bedenkové,
                                                                             paní Koskové a paní Popovičové
       p)  p.č. 4686/2   o výměře cca     5 m2  od PF ČR
       q)  p.č. 4562      o výměře cca 644 m2  od Ústeckého kraje

           formou odkoupení do majetku Statutárního města Ústí nad Labem s tím, že:
           I.   uzavře se smlouva o budoucí smlouvě kupní
           II. cena za m2 bude stanovena dle znaleckého posudku
           III. přesná výměra bude dána geometrickým plánem dle skutečného zaměření  stavby
                „Ústí nad Labem – Severní Terasa – chodník Kočkovská“

204/08
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dělouš a k.ú. Krásné Březno do majetku  Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e  
      1. bezúplatné nabytí pozemků do majetku Statutárního města Ústí nad Labem:
          a) k.ú. Dělouš
              I. p.č. 41/1 o výměře 9 913 m2, ostatní plocha - silnice
          b) v k.ú. Krásné Březno
              I.   p.č. 456/11 o výměře     8 m2, ostatní plocha – ost. komunikace
              II.  p.č. 861/3 o výměře   14550 m2, ostatní plocha – silnice
              III. p.č. 861/377 o výměře   959 m2, ostatní plocha – silnice
          z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

205/08
Prominutí pohledávky – bratři Kökényovi

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u je
      1. prominutí pohledávky pánům Viktoru Kökenymu a Ali Kökenymu  ve výši
         2 231 951,62 Kč

206/08
Splnění smluvních podmínek prodeje pozemků v PZ Severní Předlice – společnost  KONE Industrial – koncern s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. splnění smluvních podmínek souvisejících s nabytím pozemků společnosti KONE
          Industrial – koncern s.r.o. v PZ Severní Předlice

207/08
Smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stanovisko Státního fondu životního prostředí České republiky k projektům „Zakládání
          prvků územ. systémů ekolog. stab. – Všebořice – důlní propadlina“ a „Péče o 
          zamokřená území a vodní plochy Všebořice – důlní propadlina“
B)  s c h v a l u j e
      1. odstoupení od smluv se Státním fondem životního prostředí České republiky:
          a) č. 14940331 „Zakládání prvků územ. systémů ekolog. stab. – Všebořice – důlní
              propadlina, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký“  ze dne
              26.10.2004
          b) č. 14910331  „Péče o  zamokřená území a vodní plochy Všebořice – důlní
              propadlina Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký“  ze dne 30.9.2005
      2. uzavření dodatku ke smlouvě č. 23690261 „Všebořická  důlní propadlina –
             revitalizace, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,  kraj Ústecký“  ze dne 12.12.2003
      3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 9.5.2006
        uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností CZ GOLF
        INVESTMENT, a.s. IČ 52986228, jehož obsahem bude  ustanovení o změně termínu
        uzavření vlastní kupní smlouvy, a to:
        a) z „do konce měsíce března 2008“ na „do 14 dnů od podpisu souhlasu SFŽP“

208/08
Rozpočtové opatření odboru dopravy

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy ve výši 15 000 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 15 000 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy o částku
              15 000 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty za provozování MHD na území města
              Ústí nad Labem

209/08
Rozpočtové opatření odboru investic a odboru městských organizací a služeb – Archeologický průzkum blok 004“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru investic a odboru městských organizací a služeb ve výši
          13 450 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 13 450 tis. Kč
              u akce „Archeologický průzkum bloku 004“ – sk. 3
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací
              a služeb o částku 13 450 tis. Kč na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro
              příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad Labem na zajištění
              archeologického  výzkumu bloku 004

210/08
Řešení situace divadel – záměr

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
            1. záměr založení obecně prospěšné společnosti Činoherní studio Ústí nad Labem,
                o.p.s. s účinností od 1.9.2008
            2. záměr transformace Činoherního studia Ústí nad Labem, p.o. na obecně
                prospěšnou společnost formou prodeje podniku s účinností od 1.1.2009
            3. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši  20 000 tis.Kč takto:
               a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 20 000 tis.Kč
                   z investiční  akce „SDOB – stavební úpravy“
               b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS  o částku 20 000 tis. Kč
                   na posílení příspěvku na provoz Severočeskému divadlu opery a baletu Ústí nad   
                   Labem, p.o.
           4. záměr poskytnutí grantu pro Činoherní studio Ústí nad Labem, o.p.s. na dobu 3 let  
               ve výši 10.500 tis. Kč ročně (na období let 2009 – 2011)
           5. záměr poskytnutí provozní dotace Severočeskému divadlu opery a baletu Ústí nad  
               Labem, p.o. na dobu 3 let ve výši 47 000 tis. Kč ročně  (na období let 2009 – 2011)
B)  u k l á d á
            1. Radě města Ústí nad Labem
                a) zrealizovat záměry dle bodu A) 1,2,4 a 5 tohoto usnesení

211/08
Dodatek č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem,  p.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e  
      1. svěření staveb v areálu plavecké haly Klíše do správy odboru MOS a následně do 
          správy Městských služeb  Ústí nad Labem, p.o. v důsledku ukončení platnosti
          mandátní smlouvy na správu pozemků plaveckého areálu Klíše
     2. vyjmutí staveb WC u mostu dr. E. Beneše a vodovodního potrubí od čerpací stanice do 
         plaveckého areálu Klíše ze správy Městských služeb Ústí nad Labem, p.o. a převedení
         těchto staveb do správy odboru správy a evidence majetku
    3. dodatek č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb  Ústí nad Labem, p.o.
        v předloženém znění

212/08
Dodatek k úplnému znění zřizovacích listiny zařízení sociálních služeb a Jeslí města  Ústí  nad Labem  

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1.5.2008
      1. změny hlavního předmětu činnosti u příspěvkových organizací dle přílohy č. 1.
          tohoto usnesení
      2. úpravu ve vymezení majetkových práv a povinností a okruhů doplňkové činnosti
          u příspěvkových organizací dle přílohy č. 2  tohoto usnesení
     3. vyjmutí st.p.č. 1598 o výměře 517 m2 včetně objektu č.p. 1231 a parcely č. 1597 o  
         výměře 2909 m2 vše v k. ú. Střekov ze správy Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové
         organizace
     4. dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ze dne 22.12.2006
        a) Denního stacionáře Úsměv, příspěvkové organizace
        b) Domova pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvkové organizace
        c) Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvkové   organizace
        d) Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvkové organizace
        e) Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvkové  organizace
        ve smyslu bodu A) 1. a 2 tohoto usnesení
    5. dodatek č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny Jeslí města Ústí nad Labem,  příspěvkové
        organizace ze dne 28.12.2004 ve smyslu bodu A) 1., 2. a 3  tohoto usnesení

213/08
Úprava názvu Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Základní školou Ústí nad Labem, České
          mládeže 230/2, příspěvkovou organizací a Universitou Jana Evangelisty Purkyně  v
          Ústí nad Labem, Pedagogickou fakultou ze dne 18.2.2008
B)  s c h v a l u j e  s účinností od 1.9.2008
      1. znění dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, České
          mládeže 230/2, příspěvkové organizace ze dne 19.12.2003, kterým se upravuje název
          organizace na Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2,
          příspěvková organizace

214/08
Převod Městského útulku pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem do správy ZOO  Ústí  nad Labem, p.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1.5.2008
      1. převod Městského útulku pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem do správy Zoologické
          zahrady Ústí nad Labem, p.o.
      2. rozšíření čl. III. zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o.- „Hlavní
         účel a předmět činnosti organizace“ v souvislosti s bodem A) 1. tohoto usnesení o 
         činnost:
          - provozuje "centrum pro zvířata v nouzi" (dále jen "centrum"). V rámci činnosti centra
             zajišťuje ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy komplexní péči o psy, 
             kočky a další druhy zvířat, jejichž statut vyžaduje z legislativních, bezpečnostních, 
             veterinárních či jiných důvodů umístění v centru. Tuto činnost zajišťuje s cílem 
             navrácení zvířat původním či novým majitelům, v případě zástupců volně žijící 
             tuzemské fauny s cílem jejich navrácení do přírody. Realizuje projekt kastrace koček
             s cílem omezení jejich reprodukce a snižování populací divoce žijící kočky domácí
             v katastru Statutárního města Ústí nad Labem. Zástupce tuzemské fauny   s
             ireverzibilními změnami dle možností umísťuje ve svých chovatelských zařízeních
             nebo ve schválených zařízeních ochranářských institucí. O činnosti centra vede
             odpovídající dokumentaci.
       3.  svěření následujících pozemků a budov do správy  Zoologické zahrady Ústí nad
           Labem, příspěvkové organizace formou dodatku k úplnému znění zřizovací listiny:
           a) p.p.č. 748/3 o výměře 2 660 m2 – ostatní plocha – zeleň
           b)  st.p.č. 748/4 o výměře 52 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně jiné stavby bez
                čp/če
           c) st.p.č. 748/5 o výměře 37 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně jiné stavby bez
               čp/če
           d) st.p.č. 748/6 o výměre 95 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy č.p. 3309
           e) p.p.č. 748/7 o výměře 49 m2 – ostatní plocha – zeleň
           f) p.p.č. 748/8 o výměře 326 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace
           g) p.p.č. 748/9 o výměře 12 m2 – ostatní plocha – jiná plocha
           h) p.p.č. 749/19 o výměře 75 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace
       vše v k.ú. Ústí nad Labem
       4. svěření movitého majetku v celkové hodnotě 325 081,40 Kč do správy  Zoologické 
           zahrady Ústí nad Labem, p.o. formou dodatku k úplnému znění zřizovací listiny
        5. svěření movitého majetku na podrozvahových účtech v celkové hodnotě
            3.545,20 Kč do správy Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o. formou dodatku   
            k úplnému znění zřizovací listiny
        6.  změnu čl. VI. bodu 11 zřizovací listiny Zoologické zahrady   Ústí nad Labem, p.o.
            takto:
            - není oprávněna mimo případy uvedené v článku VI. odst. 6,7 svěřený majetek
               zcizovat, přenechávat k užívání třetím osobám bez předchozího souhlasu zřizovatele
        7. znění dodatku č. 4 k úplnému znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad
            Labem, příspěvkové organizace ve smyslu bodu A) odst. 2 - 6 tohoto usnesení

215/08
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  j m e n u j e
      1. Mgr. Arno Fišeru, náměstka primátora, politikem Projektu Zdravé město a místní
          Agendy 21 Ústí nad Labem
B)  s c h v a l u j e
      1. zpracování Zdravotního plánu města Ústí nad Labem rozpracovaný v následující 
          struktuře:
      - priority (s ohledem na priority Zdraví 21 vytyčené na úrovni Ústeckého kraje)
      - cíle, návrh ukazatelů a odborní garanti
      - skupiny aktivit (opatření)

216/08
Rozdělení finančních prostředků v oblasti v oblasti kultury 2008

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků na akce kulturního kalendáře na rok 2008  v celkové
          výši 1 320 tis. Kč v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příspěvky vyšší než
         50 tis. Kč v jednotlivém případě)
      2. zvýšení finančního příspěvku o částku 30 tis. Kč pro Mgr. Zdeňka Kymličku, FOR, IČ    
         13473158, na akci kulturního kalendáře 2008 „XI. Ples všech Ústečanů“ na celkovou
          výši 79 tis. Kč
      3. poskytnutí finančních příspěvků na grantové projekty na rok 2008 v celkové výši 
          450 tis.  Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení (příspěvky vyšší než  50 tis. Kč
          v jednotlivém případě)
      4. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200 tis. Kč z rozpočtové kapitoly Kanceláře 
          primátora  společnosti Flamm s.r.o., IČ 63249618, na částečnou úhradu nákladů
          koncertu Ivety Bartošové a Daniela Hůlky, který se uskuteční dne 6.6.2008 v rámci     
          „Oslav města Ústí nad Labem 2008“

217/08
Rozdělení finančních prostředků v oblasti v oblasti sportu 2008

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků (nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě) na sportovní
          aktivity roku 2008 takto:
          a) příspěvky na akci „Sportovního kalendáře“ v celkové výši 640 tis. Kč v členění dle  
              přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) příspěvky v oblasti „Mládežnické sportovní výběry Ústecka“ v celkové výši
              307 955,- Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
          c) příspěvky pro „Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy“ v celkové výši 500 tis.  
               Kč v členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
          d) příspěvky v oblasti „Nadstandardní reprezentace mládeže“ v celkové výši 163 944,-
              Kč pro TJ Chemička, IČ 005550691
           e) příspěvek  na „Dlouhodobou činnost členské základny do 18ti let – volnočasovou“
               ve výši 124 429,- Kč pro Dům dětí a mládeže, IČ 00829986
      2. změnu  příjemce finančního příspěvku v oblasti „Činnost členské základny do 18ti let –
          volnočasová“ ve výši 12 521,- Kč z občanského sdružení Jestřáby Ústí nad Labem na 
          Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, IČ 00829986 a tím zvýšení finančního příspěvku
          pro dům dětí a mládeže v této oblasti na celkovou výši 173 613,- Kč

218/08
Spolufinancování projektů „Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa –  zateplení souboru objektů“ a „Úspory energie v ZŠ Karla IV.“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. způsob financování projektů z prostředků Operačního programu Životního prostředí,
          Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace
          úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory
          3.2.1. Realizace úspor energie
      2. současný stav schvalovacího procesu projektů v 1. výzvě Operačního programu 
          Životního prostředí a současný stav výše dotace
B)  s c h v a l u j e
    1. spolufinancování projektu „Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa –
          zateplení souboru objektů“ v předpokládané výši 10 875,605 tis. Kč včetně DPH,
          s celkovým rozpočtem projektu 32 401,019 tis. Kč včetně DPH
    2. spolufinancování projektu  „Úspory energie v ZŠ Karla IV.“ v předpokládané výši
         9 522,134 tis. Kč včetně DPH, s celkovým  rozpočtem projektu 29 831,962 tis. Kč 
         včetně DPH    

219/08
Integrovaný plán rozvoje města k IOP - stav přípravy, spolufinancování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav přípravy Integrovaného plánu rozvoje města k Integrovanému operačnímu
          programu (IPRM IOP)
B)  s o u h l a s í
      1. s  min. 20% spolufinancováním projektů města zaměřených  na regeneraci  
          veřejných  prostranství vybraných zón, které budou tvořit max. 60% objemu 
          Integrovaného plánu rozvoje města k IOP

220/08
Spolufinancování projektu „Modernizace a vybavení ZŠ, MŠ a jeslí v Ústí nad  Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. způsob financování projektu  z Finančních mechanismů EHP/Norska
B)  s c h v a l u j e
    1. spolufinancování projektu „Modernizace a vybavení ZŠ, MŠ a jeslí v Ústí nad
          Labem“ v předpokládané výši 3 799 tis. Kč (136 tis. Eur)  s celkovými náklady
          25 330 tis. Kč (908 tis. Eur)

221/08
Osobní lodní doprava na řece Labi

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění „Osobní  
          lodní dopravy na Labi s trasou Roudnice nad Labem – Litoměřice – Ústí nad Labem v
          roce 2008“ v předloženém znění
     2. vložení vkladu ve výši 150 tis. Kč na zajištění osobní lodní dopravy na Labi

222/08
Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Labem na období r. 2008-2011

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. „Koncepci prevence kriminality města Ústí nad Labem na období r. 2008-2011“ v
          předloženém znění

223/08
Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Ústí nad Labem – Severní Terasa“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení regulačního plánu „Ústí nad Labem – Severní Terasa“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit ukončení pořízení regulačního plánu „Ústí nad Labem – Severní Terasa“

T: 12/2008

224/08
Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Spolek – Nové město“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení regulačního plánu „Spolek – Nové Město“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit ukončení pořízení regulačního plánu „Spolek – Nové Město“

T: 12/2008

225/08
Návrh názvu nové ulice v lokalitě „I-2 U Habrovického rybníka“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. název nové ulice ve městě Ústí nad Labem takto:
         a) nová komunikace v lokalitě „1-2 U Habrovického rybníka“, zobrazená v příloze č. 1
             tohoto usnesení „Na Pláni“

 

 

                           Jan Řeřicha                                       Mgr. Jan Kubata
                    náměstek primátora                                  primátor města