image

10. Usnesení ZM 186/04 - 212/04 (11.3.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne  11. března 2004
186 /04 - 212/14


186/04
Zánik mandátu člena ZM 
Složení slibu člena ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zánik mandátu Ing. Miroslava Bauera z důvodu úmrtí
      2. složení slibu Marka Kořána

187/04
Vzetí krátkodobého úvěru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o přijetí krátkodobého úvěru na případný přechodný
          nedostatek finančních zdrojů v průběhu roku za podmínek:
          a) splatnost úvěru do jednoho roku
          b) výše úvěru 150 000 tis. Kč  

188/04
Rozpočtové opatření k poskytnutí dotace filmové společnosti ARVA, a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí účelové dotace společnosti ARVA, a.s. ve výši 1 mil. Kč na
          pořízení filmu „Milenci a vrazi“
      2. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče o občany,
          č. org. 1320 a finančního odboru, org. č. 5400 ve výši  1 000 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru ve výši 1 000 tis. Kč
               (org. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany
              ve výši 1 000 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti
              ARVA, a.s. - finanční podpora pro natáčení filmu “Milenci a vrazi“
              (org. 1320, kap. 515, § 3313, pol. 5213)

189/04
Podpora sportu a činnosti mládeže městem Ústí nad Labem v roce 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. dokumenty, upravující poskytování  účelových finančních  prostředků
           z rozpočtu města v oblasti sportu a činnosti  mládeže, dle  přílohy č. 1
           tohoto usnesení
B)   s c h v a l u j e
       1. rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a činnosti mládeže takto:
            a) divácky a  mediálně atraktivní sporty v celkové výši   21 447 000,- Kč
                s celkovým rozdělením mezi preferované kluby:  
                hokej                           13 000 000,- Kč
                - preferovaný klub: HC Slovan Ústí, a.s., Masarykova 232, Ústí nad
                  Labem  IČO 25019058
                 fotbal                                 2 500 000,- Kč
               - preferovaný klub: MFK Ústí nad Labem, s.r.o., Masarykova 228, ÚL,  
                  IČO 25420054
                 basketbal                    2 000 000,- Kč
                - preferovaný klub:   Basketbalový klub Ústí nad Labem a.s.,  
                  Masarykova 230, UL, IČO 25005758
                 volejbal                       1 500 000,- Kč
                - preferovaný klub:   SK Volejbal Ústí nad Labem, Klíšská 1322/10, ÚL        
                  IČO 26632217    
            r e z e r v a                                2 447 000,- Kč

           b) akce  sportovního  kalendáře v celkové výši 400 000,- Kč, v členění
               dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
           c) nadstandardní  reprezentace  seniorů -  jednotlivců v  celkové výši
               920 658,- Kč, v členění  dle   přílohy  č.  3a/  tohoto usnesení
               a nadstandardní  reprezentace  seniorů
               –  kolektivy  v  celkové  výši 857 808,- Kč, v členění  dle přílohy č. 3b/
               tohoto usnesení
           d) dlouhodobá činnost do 18ti let - sport v celkové výši 2 473 513,- Kč,
               v členění dle přílohy č. 4/ tohoto usnesení

190/04
Převod pozemku p.č. 158/1 a části pozemku p.č. 157/3 formou prodeje v k.ú. Ústí  nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod pozemků p.č. 158/1 a 157/9 o celkové výměře 1031 m2 formou
          prodeje v k.ú. Ústí nad Labem za celkovou cenu ve výši 228 875,- Kč
          společnosti Jakub v.o.s. Špitálské nám. 10, Ústí nad Labem

191/04
Převod částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje - Česká pošta s.p.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod částí pozemků p.č. 2886 a 2887/1 o výměře 400 m2 v k.ú.
          Ústí nad Labem České poště s.p.  formou prodeje za cenu 400,- Kč/m2
          s tím, že se bude jednat o smlouvu o budoucí kupní smlouvě a přesná
          výměra částí pozemků bude dána geometrickým plánem, který zajistí
          Česká Pošta s.p.
      2. podmínku vybudování vjezdu na parkoviště v majetku města Českou
          poštou s.p. a jiného typu oplocení areálu pošty

192/04
Převod částí pozemku p.č. 899/142 formou prodeje v k.ú. Skorotice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod části pozemku p.č. 899/142 o výměře 40 m2, jejíž přesná
          výměra bude dána geometrickým  plánem,  formou  prodeje v  k.ú.
          Skorotice panu  Pavlu Kodešovi, Soběnice 70,   Úštěk   za   nabízenou
          kupní  cenu  ve  výši   250,- Kč/m2  tj. cca 10 000,- Kč s  tím, že
          geometrický plán pro oddělení části pozemku zajistí žadatel
      2. převod části pozemku p.č. 899/142 o výměře cca 55 m2 , jejíž přesná
          výměra bude dána geometrickým plánem, formou prodeje v  k.ú.
          Skorotice paní Miluši Sengerové, Svojsíkova 42, Ústí nad Labem za
          nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2  tj. cca 13 750,- Kč s tím,
          že  geometrický plán pro oddělení části pozemku zajistí žadatelka

193/04
Převod části nemovitosti v k.ú. Střekov formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod  části  p.p.č. 3290/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střekov formou
          prodeje manželům Hrušovým za  kupní cenu 200,- Kč/m2 s tím, že
          přesná výměra bude dána geometrickým zaměřením

194/04
Majetkoprávní vypořádání - TJ Chemička Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. směnu části nemovitosti p.p.č. 4107 o výměře 418 m2 v k.ú.  Střekov,
          která je v majetku  města za  stejnou část p.p.č. 611 v k.ú. Vaňov,
          která je v majetku TJ Chemička Ústí nad Labem
      2. převod  části  nemovitosti p.p.č. 4107  o  výměře 162 m2  v  k.ú. Střekov,
          formou prodeje, za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. 24 300,- Kč,
          TJ Chemička Ústí nad Labem

195/04
Nabytí nemovitostí formou dražby v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí p.p.č. 4242/2 o výměře l m2 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku
          města formou dražby od   SČE s.p. v likvidaci za cenu 400,- Kč

196/04
Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Severní Terasa

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. úplné znění zřizovací  listiny Domova důchodců Severní Terasa
          v předloženém znění

197/04
Návrh OZV  města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
       1. Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č.1/2004
           k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

198/04
Obecně  závazná  vyhláška  č. 2/2004,  kterou  se mění OZV
č. 80/2002 - Statut města Ústí n. L.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. důvody změny Statutu města Ústí nad Labem
B)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2004, kterou se mění obecně
          závazná vyhlášky č. 80/2002 -  Statut města Ústí nad Labem

199/04
Změna Stanov Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o důvodech návrhu na změnu stanov společnosti
          Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v  části  podoby akcií
          s cílem  vytvořit  podmínky pro  zrušení poplatků placených Středisku
          cenných papírů za evidenci akcií
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu stanov akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad
          Labem a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 26,  IČ:25 01 38 91,
          kterou se  zaknihované akcie této společnosti přeměňují na listinné:
          Čl. VI. odst. 4 stanov se mění takto: „akcie mohou být vydány až po
          zápisu společnosti  v obchodním rejstříku  a  po  jejich  úplném
          splacení.  Akcie  jsou  vydány  v  listinné podobě, přičemž jednotlivé
          listinné  akcie  jsou  nahrazeny  hromadnou akcií.  Každý akcionář
          obdrží  jednu  hromadnou akcii. Akcionář  má  právo na výměnu
          hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie nebo jiné  hromadné akcie
          do 30 dnů poté, co o to požádá představenstvo společnosti.
          Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii.
          Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

200/04
Vyřazení referentských vozidel z majetku města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. vyřazení referentských vozidel Škoda Pick-Up, SPZ ULA 58-09
          a Daewoo Racer, SPZ ULI 16-09 z majetku města Ústí nad Labem
          formou prodeje za odhadní cenu
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) zajistit vyřazení majetku dle bodu A) tohoto usnesení
                                                                                                    T: 31. 3. 2004

201/04
Regulační plán „Centrální park“ - návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu „Centrální park“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech
      2. návrh zadání regulačního plánu „Centrální park“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování konceptu regulačního plánu „Centrální park“
                                                                                                   T: 23. 9. 2004

202/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Dopravní obchvat Strážek“
- návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
 
A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny územního plánu  “Dopravní
          obchvat Strážek“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech k návrhu zadání změny
          územního plánu „Dopravní obchvat Strážek“
      2. návrh zadání změny územního plánu „Dopravní obchvat Strážek“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování konceptu řešení změny územního plánu
              „Dopravní obchvat Strážek“
                                                                                                    T: 23. 9. 2004

203/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Sebuzín - střed“ - návrh zadání

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny územního plánu
          „Sebuzín - Střed“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech
      2. návrh zadání změny územního plánu „Sebuzín - střed“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování návrhu změny územního plánu „Sebuzín - střed“
                                                                                                      T: 23. 9. 2004

204/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Všebořice - p.p.č. 999/1“
- pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n e s c h v a l u j e
       1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Všebořice - p.p.č. 999/1“ 
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) informovat žadatele o neschválení pořízení změny ÚPnSÚ Ústí
              nad Labem „Všebořice - p.p.č. 999/1“
                                                                                                   T: 31. 3. 2004

205/04
Změna regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“ - návrh

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o projednání návrhu změny regulačního plánu „Krásné Březno
           -   centrum“ a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy
           a připomínek, uplatněných při projednávání Návrhu změny regulačního
           plánu „Krásné Březno - centrum“
       2. návrh obecně závazné vyhlášky o závazných částech změny
           regulačního plánu pro území  „Krásné Březno - centrum“
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh změny regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“
      2. návrh rozhodnutí o námitkách k Návrhu  změny regulačního plánu
          „Krásné Březno - centrum“         
C)  v y m e z u j e
      1. závaznou část změny regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“,
          obsaženou v kapitole C. textové části Návrhu změny regulačního plánu
          „Krásné Březno - centrum“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit vydání OZV, o závazných částech změny regulačního plánu
              pro území “Krásné Březno - centrum“ 
                                                                                                           T: 9/2004

206/04
Projekt regenerace panelového sídliště „Krásné Březno -
V Oblouku“ - koncept

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. koncept projektu regenerace panelového sídliště “Krásné Březno
          - V Oblouku“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora 
          a) zajistit zpracování projektu regenerace panelového sídliště „Krásné
              Březno - V oblouku“
                                                                                                       T: 24. 6. 2004

207/04
Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem
          za rok 2003

208/04
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města Ústí nad Labem
          a) informovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem o výsledku
              přiznání státní účelové dotace v rámci Programu prevence
              kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004
                                                                                                     T: 30. 6. 2004

209/04
Doplnění kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v o l í
      dle § 84, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích)
      v úplném znění 
       1. Viktora Malinkoviče členem kontrolního výboru

210/04
Návrh zásad pro udělování čestného občanství města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. Zásady udělování čestného občanství města Ústí nad Labem ve
          znění dle přílohy tohoto usnesení

211/04
„Úmluva o partnerství měst Ústí nad Labem a Vladimír“ obnovení spolupráce

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. v plném znění novou “Úmluvu o partnerství  mezi městy Ústí nad
          Labem a Vladimír“

212/04
Převod dotace z povodňového fondu obce na nového vlastníka domu Mánesova  737/36

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu přílohy č. 1 usnesení ZM č. 103/03 ze dne 19. 6. 2003
          následovně
          a) v části přílohy „Identifikace vlastníků domů poškozených povodněmi
              2002 - březen 2003“ pro MO Střekov se u objektu Mánesova 737/36
              mění příjemce dotace ve výši 255 956,- Kč z ÚMO Střekov na
              současné majitele - manžele Kubátovi, Štréblovi, Dovolilovi
              a Holvekovi zastoupené paní Petrou Holvekovou

 

Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
   náměstek primátora                                 primátor města