Materiály - archiv

26. jednání dne 19.9.2018

1. Odměny členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2018
Příloha č. 1 Podklady

2. Závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2017; Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Jezero Milada za rok 2017
Příloha č. 3 Schválený rozpočet DSO Jezero Milada 2017
Příloha č. 4 Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2019
Příloha č. 5 Rozvaha 2017
Příloha č. 6 Výkaz zisku a ztráty 2017
Příloha č. 7 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 2017
Příloha č. 8 Příloha-Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti za období 2017
Příloha č. 9 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.
Příloha č. 10 Usnesení 10/2018 - Schválení závěrečného účtu a hospodaření za rok 2017
Příloha č. 11 Usnesení 11/2018 - Nápravná opatření chyb a nedostatků hospodaření
Příloha č. 12 Zpráva o nápravných opatřeních

3. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace

4. Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.
Příloha č. 1 Žádost o finanční podporu (půjčku) Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.
Příloha č. 2 Přehled – finanční stav k 1. 8. 2018

5. Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 návrh dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny

6. Obecně závazná vyhláška č. …/2018, o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb

7. Obecně závazná vyhláška č. …/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství