image

Materiály - archiv

20. jednání dne 21.6.2017

1. Informace o plnění usnesení ZM

2. Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně z příjmů města

3. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016
Příloha č. 2 Tabulková příloha
Příloha č. 1 Příloha usnesení

4. Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů financovaných z dotací
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 4

5. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem, Prioritní cíl 1.1 "Zajistit přiměřený urbánní rozvoj"
Příloha č. 2 návrh řešení
Příloha č. 1 neuspokojivý stav prostranství

6. Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, kauce, výpis z KN, snímek KM, náklady na údržbu, stanovisko OSR MmÚL, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek zadany Klubem osobního růstu
Příloha č. 3 Znalecký posudek zadaný ODM MmÚL

7. Úplatmé nabytí pozemku p. č. 834/27 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1 Nabídky, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM, usnesení RM

8. Předkupní právo ke stavbě č. e. 9577 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-2 Nabídka, kupní smlouva, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace

9. Převod částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádosti, situační snímek, GP, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK a RM

10. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2017
Příloha č. 1 - příloha usnesení Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

11. Oprava usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 425/17
Příloha č. 1 Usnesení ZM č. 425/17

12. Týdny pro duševní zdraví v roce 2017
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 1 a) Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 1 b) Smlouva o poskytnutí účelové dotace

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“
Příloha č. 2 Program akce; AVE - požadavky na úklid a zajištění během akce; trasa závodu handbike, dm rodinný běh a Mattoni ½ maraton Ústí nad Labe 2017
Příloha č. 3 Dopis ze dne 1. února 2017
Příloha č. 4 Medializace a vizibilita města Ústí nad Labem a ekonomický přínos pořádání Mattoni ½ maratonu v roce 2016
Příloha č. 5 Předpokládaný rozpočet akce 2017

14. Poskytnutí zápůjčky – Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
Příloha č. 1 Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 344/17 ze dne 24. 5. 2017
Příloha č. 2 Žádost o finanční podporu (půjčku) přeshraničního projektu SN-CZ 2020

15. Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Mírová
Příloha č. 1_1 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Mírová
Příloha č. 2 Snímek z KN pozemek p. č. 4949/957 k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 3 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Pod Vodojemem
Příloha č. 3-1 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Pod Vodojemem
Příloha č. 4 Snímek z KN pozemek p. č. 116/3 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 5 Dodatek č. 5 ke změně ZL ZŠ E. Krásnohorské
Příloha č. 6 Dodatek č. 3 ke změně ZL MŠ Sluníčko
Příloha č. 7 Dodatek č. 7 ke směně ZL KS města Ústí nad Labem
Příloha č. 7-1 Dodatek č. 7 ke směně ZL KS města Ústí nad Labem
Příloha č. 8 Snímek z KN pozemek p. č. 1826/2 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 9 Usnesení RM č. 307/17 ze dne 10. 5. 2017

16. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
20ZM_M16_P1
20ZM_M16_P2
20ZM_M16_P3

17. Změna zřizovací listiny Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Příloha č. 1 Zřizovací listina

18. Úplatné nabytí lázní Dr. Vrbenského
Příloha č. 1 Žádost ÚMO Střekov, nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení MK RM, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek
Příloha č. 3 Statické posouzení budovy - zadáno ÚMO Střekov
Příloha č. 4 Statické posouzení budovy - zadáno ODM MmÚL