image

Materiály - archiv

19. jednání dne 5.4.2017

1. 1. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2016
Příloha č. 2 Podklady pro výplatu

2. Zákon č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. h)
Příloha č. 1 Návrh OZV č. .../2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Příloha č. 2 Usnesení RMO Ústí nad Labem - Neštěmice
Příloha č. 3 Usnesení RMO Ústí nad Labem - Severní Terasa
Příloha č. 4 Usnesení RMO Ústí nad Labem - Střekov
Příloha č. 5 Usnesení RMO Ústí nad Labem - město

3. Rozpočtové opatření ODM - údržba komunikací
Příloha č. 1 Výpis z usnesení

4. Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

5. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 1

6. Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

7. Prodloužení termínu majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem – společné stanovisko obcí sdružených v DSOJM

8. Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh Římskokatolické farnosti - arciděkanství Ústí nad Labem

9. Žádost o prominutí pohledávky
Příloha č. 1 Návrh povinného na zastavení exekuce a prominutí úroku z prodlení

10. Jmenování členů řídící skupiny Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem

11. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování
Příloha č. 1-4 Usnesení Komise pro územní plán č. 29/2017 ze dne 7. 3. 2017, Usnesení Rady města č. 141/2017 ze dne 8. 3. 2017, Předpokládaná doba pořizování a zpracování územního plánu, Komentář určeného zastupitele Mgr. Davida Daduče k materiálu,

12. Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM, usnesení RM, souhlas paní Klocové

13. Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, rozhodnutí primátorky v působnosti RM, oznámení záměru, usnesení MK RM, usnesení RM

14. Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, rozhodnutí primátorky v působnosti RM, oznámení záměru, usnesení MK RM, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

15. Úprava usnesení ZM č. 278/13 ze dne 24. června 2013
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, GP 4650-125/2013, výpis z účtu MmÚL, usnesení ZM

16. Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko OSR, územní plán ÚL, usnesení MK RM, usnesení RM

17. Nabytí části pozemku p. č. 256/1 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM, korespondence s panem Stoupou, usnesení RM

18. Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách
Příloha č. 1,2,8-10 žádost, zákres v KM, ortofotomapa, usn ZM, popis zásad využití, usn RM
Příloha č. 3 výpisy z KN
Příloha č. 4 statický posudek
Příloha č. 5 souhrnný list stavby
Příloha č. 6 znalecký posudek
Příloha č. 7 kupní smlouva z 2003

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví města pod silnicemi I. třídy s ŘSD ČR formou darování
Příloha č. 1-8 Žádost, rozhodnutí o připojení k silniční síti, Usnesení vlády ČR, ZM 22.2.1996, darovací smlouvy, rozsudky, nález Ústavního soudu ČR, stanovisko ČÚZK a ŘSD, stanoviska odborů, dokumentace k I/30 a I/60
Příloha č. 9 Výpisy z KN
Příloha č. 10 Geometrické plány

20. Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Ústí n. L. formou odkoupení od ČD
Příloha č. 1-3 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení MK
Příloha č. 4 Stanoviska odborů
Příloha č. 5 Znalecký posudek

21. Převod 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK a RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

22. Převod části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje
Příloha č. 1-6 Oznámení záměru města o prodeji, GP 5035-80/2016, kolaudační souhlas, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, nájemní smlouva vč.2 příloh, usnesení MK

23. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – výstupy z veřejného projednání v rámci celoměstského Fóra Zdravého města Ústí nad Labem 2016
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 23

24. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“

25. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“

26. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Příloha č. 1 Žádost Klubu vodních motoristů – BRNÁ, z.s.

27. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

28. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 Jízdní řád 2017

29. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2017
Příloha č. 1 Sumář návrhu dotací do Zastupitelstva města Ústí nad Labem

30. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“
Příloha č. 1 tabulka „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“

31. Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z.s.
Příloha č. 1 Žádost o finanční podporu (půjčku) přeshraničního projektu SN-CZ 2020 – „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“ FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.
Příloha č. 2 Doplnění žádosti o o finanční podporu (půjčku) přeshraničního projektu SN-CZ 2020 – „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“ FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.

32. Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Příloha č. 1 Dopis společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s.

33. Poskytnutí dotace o. p. s. Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem v roce 2017
Příloha č. 1 Žádost o dotaci obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem

34. Žádost o poskytnutí dotace organizaci Veřejný sál Hraničář, spolek na rok 2017
Příloha č. 1 a) Stanovisko Právního odboru – právního oddělení z hlediska pravidel pro poskytování veřejné podpory vyplývající z práva Evropských společenství
Příloha č. 1 b) Žádost o dotaci - Veřejný sál Hraničář, spolek

35. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2017

36. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2017
Příloha č. 1 Usnesení RM 22. 2. 2017 č. 108/17
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 3 Žádost o dotaci Collegium Bohemicum, o. p. s.

37. Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2017
Příloha č. 1 Usnesení RM 8. 2. 2017 č. 80/17
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 3 Žádost o dotaci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p. o.

38. Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1usnesení seznam movitého majetku Městského stadionu
Příloha č. 1 návrh dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny
Příloha č. 1a návrh dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny

39. Obecně závazná vyhláška č…/2017 – Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1usnesení obecně závazná vyhláška č…/2017 - Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Souhlas ředitelek MŠ
Příloha č. 2 Výpis z usnesení RMO město, Střekov, Severní Terasa, Neštěmice
Příloha č. 3 Posouzení zákonnosti návrhu OZV Ministerstvem Vnitra ČR

40. Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016
Příloha č. 1 Žádost ZŠ E. Krásnohorské ze dne 8. 2. 2017
Příloha č. 2 Výpis usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016
Příloha č. 3 Článek 19 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.7
Příloha č. 4 Výpis usnesení RM č. 169/17 ze dne 8. 3. 2017

41. Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS a poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní a.s.
Příloha č. 1 návrh Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

42. Souhlas s financováním projektu ZŠ Mírová podaného v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL)
Příloha č. 1 Žádost ZŠ Mírová ze dne 19. 1. 2017
Příloha č. 2 Výpis usnesení RM č. 88/17 ze dne 8. 2. 2017
Příloha č. 3 Článek 19 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.7

43. Stanovy společnosti Metropolnet a. s.
Příloha č. 1 Stanovy společnosti Metropolnet a.s.
Příloha č. 2 Zápis z jednání představenstva společnosti – výpis z usnesení

44. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz
Příloha č. 1 zákres vlastnických vztahů + zákres stavebních objektů

45. Severočeské divadlo s.r.o. – informace z valné hromady
Příloha č. 1 zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. č. 1/2017 ze dne 16. 1. 2017
Příloha č. 3 rozbor hospodaření za rok 2016
Příloha č. 2 vyúčtování provozní podpory za rok 2016
Příloha č. 4 upravený finanční plán na rok 2017 o kategorie způsobilých nákladů dle Nařízení Komise č. 651/2014

46. 46. Návrh změny obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

47. Urbánní rozvoj města s důrazem na veřejná prostranství
Příloha č. 1 Informace o veřejných prostraství
Příloha č. 2 návrh řešení

48. Informace o plnění usnesení ZM