image

Materiály - archiv

17. jednání dne 7.12. 2016

1. Informace o plnění usnesení ZM

2. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu a příjmové části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2016

3. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2017
Příloha č. 3 Tabulky příjmů a výdajů
Příloha č. 2 Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2017
Příloha č. 1 Přílohy usnesení

4. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Severní Terasa do rozpočtu r. 2017
Příloha č. 1 Žádost Městského obvodu Severní Terasa ze dne 21.11.2016

5. Udělení stipendia
Příloha č. 1 Nominace UJEP

6. Severočeské divadlo s.r.o. – informace z valné hromady
Příloha č. 1 zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o.
Příloha č. 2 finanční plán společnosti na rok 2017

7. Akční plán 2017
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 7

8. IPRM Centrum, IPRM Mobilita - závěrečné zprávy o postupu realizace
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 8
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 8

9. Smlouva o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

10. Prodej částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, geometrický plán, výpis z KN + snímek KM soused. pozemku, stanoviska odborů, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

11. Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 11
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 11

12. Nabytí pozemku p. č. 4298/2 v k. ú. Ústí nad Labem formou odkoupení
Příloha č. 1-4 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska, usnesení MK

13. Nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem formou bezúplatného převodu
Příloha č. 1-5 Nabídka, smlouva o bezúplatném převodu č. 23/U/Tř/2016, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, stanovisko ODM, usnesení MK

14. Převod části pozemku p. č. 1966 v k. ú. Brná nad Labem formou prodeje
Příloha č. 1-5 Žádost, územní studie, GP, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, oznámení záměru města o prodeji, výpis z usnesení MK
Příloha č. 6 Znalecký posudek

15. Převod části pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice formou prodeje
Příloha č. 1-5 Žádost + situační snímek, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK, Rozhodnutí primátorky, oznámení záměru města o prodeji

16. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. - možnost převodu obchodního podílu

17. Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 – poskytnutí dotace,

18. Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
Příloha č. P1u Smlouva o poskytnutí dotace - oblast sportu
Příloha č. P2u Smlouva o poskytnutí dotace - oblast volnočasových aktivit
Příloha č. P3au Smlouva o poskytnutí dotace - oblast kultury
Příloha č. P3bu Smlouva o poskytnutí dotace - oblast kultury (formulář vyúčtování)
Příloha č. P4au Smlouva o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb
Příloha č. P4bu Smlouva o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb
Příloha č. P4cu Smlouva o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb

19. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017
Příloha č. P1u Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty“ pro rok 2017
Příloha č. P1 Vyjádření ÚOHS ze dne 3. 10. 2016

20. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti školství
Příloha č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím pro rok 2016

21. Souhlas s podáním žádostí ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická o dotaci na projekty v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV)
Příloha č. 1 Žádost ZŠ E. Krásnohorské ze dne 16. 11. 2016
Příloha č. 2 Žádost ZŠ Stříbrnická ze dne 16. 11. 2016

22. Rozpočtové opatření ODM - majetek

23. Rozpočtové opatření ODM - ul. Tovární

24. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

25. Nákup elektromobilu - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 13 SFŽP

26. Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 26

27. Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 9 IROP
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k materiálu č. 27
Příloha č. 4 Příloha č. 4 k materiálu č. 27
Příloha č. 5 Příloha č. 5 k materiálu č. 27

28. Územní plán Ústí nad Labem - expertní skupina a rozpočtové opatření OIÚP

29. Pronájem částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, rozhodnutí primátorky, oznámení záměru, usnesení MK RM

30. Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory
Příloha č. 1-3 Přehled oprav kremační pece + žádost, nájemní smlouva, výpis z usnesení MK, primátorky města, oznímení záměru města

31. Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Příloha č. 1-4 Žádosti, smlouva o nájmu novinového stánku, fotodokumentace, oznámení záměru města z roku 2011, usnesení RM, usnesení ZM, usnesení MK

32. Ukončení nájemní smlouvy – ZO ČZS U Habrovického rybníka
Příloha č. 1-3 Odpovědi ZO ČZS U Habrovického rybníka, nájemní smlouva, oznámení záměru města, usnesení primátorky města, usnesení MK

33. Rekultivace dolu 5. květen, k. ú. Předlice - terénní úpravy
Příloha č. 1 Žádost, Katastrální situace, Koordinační situace, Výpis z KN, Snímek katasatrální mapy, Ortofotomapa, Usnesení MK ze dne 21.11.2016
Příloha č. 2 Souhrnná technická zpráva

34. Revokace usnesení RM č. 71/16 ze dne 10.2.2016
Příloha č. 1 Žádosti, Doplnění žádosti, Situační výkres, Výpisy z KN, Snímek katastrální mapy, Ortofotomapa, Usnesení MK ze dne 20.1.2016, Usnesení RM ze dne 10.2.2016,Usnesení MK ze dne 2.11.2016

35. Souhlas se stavbou na p.p.č. 1449/1 v k.ú. Trmice
Příloha č. 1 Žádost, Situační výkres, Výpis z KN, Snímek katastrání mapy, Ortofotomapa, Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene, Usnesení MK ze dne 2.11.2016

36. Ukončení smluvního vztahu
Příloha č. 1 Žádost, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 45045/10

37. Zřízení věcného břemene - právo vjezdu a vstupu v k.ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, Vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury, Geometrický plán č.5010-257/2016, Výpis z KN, Snímek katastrální mapy, Ortofotomapa, Fotodokumentace, Zákon č.151/1997 Sb., Usnesení MK ze dne 2.11.2016

38. Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji
Příloha č. 3 Jednací řád Platformy Voda v Ústeckém kraji
Příloha č. 4 Plán činnosti Platformy Voda v Ústeckém kraji
Příloha č. 1 Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji
Příloha č. 2 Podpisový list Memoranda o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji

39. Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu černé zvěře na nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad Labem – r. 2016, 2017

40. Předkládání zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a Metropolnet, a.s.

41. Podpora inkluze v ÚL – Smlouva podle §14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 41
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 41

42. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“

43. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016

44. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
Příloha č. Pu1a Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. Pu1b Smlouva o poskytnutí dotace - formulář na vyúčtování
Příloha č. P1a Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
Příloha č. P1b Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
Příloha č. P1c Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
Příloha č. P1d Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce

45. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - poskytnutí zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd
Příloha č. 1 tabulkový přehled částek

46. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ Hluboká
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy na finanční dar na obědy pro žáky ZŠ Hluboká od WOMEN FOR WOMEN o. p. s.

47. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Seznam účelových peněžitých darů v souvislosti s adopcí a patronstvím zvířat od 1.9.2016 do 31.10.2016

48. Souhlas s realizací projektů v OP VVV a uzavření smlouvy o partnerství v ZŠ
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem vč. přílohy č. 1 Žádost o podporu (v elektronické verzi), přílohy č. 2a) celkový rozpočet projektu a přílohy č. 2b) rozpočet projektu ZŠ Stříbrnická
Příloha č. 1_1 Návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem vč. přílohy č. 1 Žádost o podporu (v elektronické verzi), přílohy č. 2a) celkový rozpočet projektu a přílohy č. 2b) rozpočet projektu ZŠ Stříbrnická
Příloha č. 2 Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Stříbrnická do projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“
Příloha č. 1_2a Návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem vč. přílohy č. 1 Žádost o podporu (v elektronické verzi), přílohy č. 2a) celkový rozpočet projektu a přílohy č. 2b) rozpočet projektu ZŠ Stříbrnická
Příloha č. 1_2b Návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem vč. přílohy č. 1 Žádost o podporu (v elektronické verzi), přílohy č. 2a) celkový rozpočet projektu a přílohy č. 2b) rozpočet projektu ZŠ Stříbrnická

49. Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města
Příloha č. 1 Žádost spolku o souhlas s umístěním sídla + Souhlasné stanovisko ZŠ Anežky České s umístěním sídla spolku ze dne 19. 10. 2016
Příloha č. 2 Stanovy spolku „Rodiče dětem na ZŠ Anežky České 702/17, zapsaný spolek“
Příloha č. 3 Vyjádření Městských služeb ÚL k žádosti Ústeckého krasobruslařského klubu o souhlas s umístěním sídla spolku ze dne 21. 11. 2016
Příloha č. 4 Stanovy Ústeckého krasobruslařského klubu, z. s. ze dne 19. 5. 2015

50. Udělení výjimky z počtu žáků na třídách Mateřské škole Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p.o.
Příloha č. 1 Žádost Mateřské školy o povolení výjimky

51. Vyjádření ke zřízení církevní základní školy podle §147 odst. 1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Příloha č. 1 žádost Sboru Církve bratrské v Ústí nad Labem, V Zahrádkách 33, 400 11 Ústí nad Labem

52. Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany a dotaci na rozvoj infrastruktury obce na rok 2017
Příloha č. 1 usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících včetně schválenýchzásad

53. Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017
Příloha č. 1 Informace o záměru zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ze dne 24. 10. 2016 doručené do datové schránky města dne 26. 10. 2016
Příloha č. 2 Sdělení Krajské zdravotní, a.s. k zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ze dne 14. 11. 2016

54. Změna člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a.s.
Příloha č. 1 Dopis společnosti Metropolnet, a.s. - v příloze dopisu rezignace Ing. Petra Turka

55. Zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p.o.
Příloha č. 1 Žádost Základní školy a Základní umělecké školy o zrušení výjimky
Příloha č. 2 Usnesení RM č. 191/16 ze dne 30. 3. 2016

56. Souhlas se zapojením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. do projektu„Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“
Příloha č. 1 Žádost ZOO ÚL o souhlas s realizací projektu ze dne 21. 11. 2016

57. Metropolnet a.s. – mandát ke kontrole FV ZM

58. Metropolnet a.s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2016

59. Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2017