image

Materiály - archiv

15. jednání dne 12.10.2016

1. Rozpočtová opatření finančního odboru - zapojení dotací z Regionální rady a z Ústeckého kraje
Příloha č. 2 3 smlouvy s Ústeckým krajem o poskytnutí dotace, všechny schválené usnesením Zastupitelstva ÚK č. 29/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 na částky výše uvedené k bodu A2)
Příloha č. 1 Sdělení RR z 21.6.2016 o zaslání dotace v úhrnné výši 3 316 417,54 Kč

2. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město
Příloha č. 4 Výpis usnesení č. 521 z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město, konané dne 19.9.2016
Příloha č. 3 Upřesňující dopis Městského obvodu město ze dne 3.10.2016
Příloha č. 2 Žádost Městského obvodu město ze dne 12.9.2016
Příloha č. 1 Žádost Městského obvodu město ze dne 23.6.2016

3. Poskytnutí peněžitých darů
Příloha č. 1 Žádost subjektu ZO ČD Depo kolejových vozidel
Příloha č. 2 Žádost SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem

4. Realizace projektu SPACES (FORGET HERITAGE)
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 4
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 4
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k materiálu č. 4

5. Vital Cities – realizace projektu
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 5

6. Rozpočtové opatření OSR - projekty

7. Poskytnutí jednorázové odměny studentům FSE
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 7
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 7
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k materiálu č. 7

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 8
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 8
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k materiálu č. 8

9. Revokace usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města č. 193/16 ze dne 30. 5. 2016

10. Souhlasné stanovisko obce k projektu Sociální bydlení 2016
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 10
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 10

11. Poskytnutí dotací z dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 11
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 11

12. Zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Chabařovice – jezero Milada, centrální kanalizace“
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 12
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 12

14. Pověření vedoucího odboru strategického rozvoje
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 14

15. Pověření k právním úkonům potřebným k realizaci dříve schválených projektů s externím financováním

16. Podání žádostí o spolufinancování SVS a.s. - "Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem" a "Kanalizace - III. etapa - Brná"
Příloha č. 1 Výzva SVS k podání žádostí ze dne 1. 7. 2016
Příloha č. 2.1 Návrh žádosti o spolufinancování stavby "Vaňov"
Příloha č. 3.1 Návrh žádosti o spolufinancování stavby "Brná"
Příloha č. 2.2 Stanoviska budoucího provozovatele ze dne 22. 6. 2013 a 30. 7. 2014
Příloha č. 2.3 Zákres stavby v katastrální mapě
Příloha č. 2.4 Evidence nemovitostí pro připojení na kanalizaci a soupis pozemků, na kterých je stavba umístěna
Příloha č. 3.2 Stanovisko budoucího provozovatele ze dne 8. 10. 2013
Příloha č. 3.3 Zákres stavby v katastrální mapě
Příloha č. 3.4 Evidence nemovitostí pro připojení na kanalizaci a soupis pozemků, na kterých je stavba umístěna

17. Narovnání právních vztahů se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Příloha č. 1 návrh dohody o narovnání

18. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou - dodatek č. 6
Příloha č. 1 Dodatek č. 6 - text
Příloha č. 2 Dodatek č. 6 - přílohy č. 1 a č. 2

19. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem - dodatek č. 16
Příloha č. 1 Dodatek č. 16 - text
Příloha č. 2 Dodatek č. 16 - příloha č. 4, příloha č. 9 a 2x příloha č. 10

20. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - auditor

21. Smlouva o komplexním zajištění agendy nucených odtahů - dodatek č. 1
Příloha č. 1 Dodatek č. 1, Příloha č. 2 - smlouvy
Příloha č. 2 Smlouva

22. Pacht vodní nádrže Petri
Příloha č. 1-4 usn RM 251/16,žádost,snímek KM,ortofotompa,usn MK 70/2016

23. Výpůjčka prostranství vodní nádrže Petri
Příloha č. 1-6 vyjádření FO,záměr,nabídka k pachtu,snímek KM, ortofotomapa,R primátorky 309/16,usn MK 123/2016

24. Výpůjčka označníků zastávek MHD
Příloha č. 1-2 seznam označníků, návrh smlouvy

25. Úprava smluvních vztahů dle zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1-2 doporučení KV ZM,usn MK 149/2016
Příloha č. 3-8 sml Růžový palouček,zákres,ortofotomapa,sml Komerční banka,zákres,ortofotomapa,sml TANKTOWN,zákres,ortofotomapa

26. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 3. 6. 2009 – Beach Aréna
Příloha č. 1-5 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, nájemní smlouva, oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy, usnesení MK, rozhodnutí primátorky v působnosti RM

27. Pronájem části pozemku p. č. 1528/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-5 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, oznámení záměru města o pronájmu, usnesení MK,

28. Převod pozemku p. č. 1941/22 v k. ú. Ústí n. L. do správy MO město
Příloha č. 1-7 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko odborů, usnesení MK

29. Převod sportovišť ve Vinařské ulici do správy MO město
Příloha č. 1-4 Žádost, výpisy KN, snímky KM, ortofotomapy, fotodokumentace, stanoviska OIÚP, usnesení MK

30. Ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2006 – České dráhy
Příloha č. 1-2 Nájemní smlouva, usnesení MK

31. Výpůjčka části pozemku p. č. 1626/31 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1-5 Žádost + situační snímek, výpisy KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, oznámení záměru města o výpůjčce, usnesení MK, rozhodnutí primátorky v působnosti RM

32. Zahrádkářská osada Větruše – změna nájemní smlouvy
Příloha č. 1-4 Žádost, nájemní smlouva, situační snímek, usnesení MK
Příloha č. 5 Osadní řád

33. Snížení nájemného za pozemek p. č. 1918/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko cyklokoordinátora, nájemní smlouva

34. Zřízení věcného břemene - služebnosti "Česká telekomunikační infrastruktura - Optický kabel Bukov"
Příloha č. 1 Žádost, Situační výkresy, Výpis z KN, Snímek katastrální mapy, Ortofotomapa, Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene, Usnesení MK ze dne 10.8.2016

35. Zřízení věcného břemene - služebnosti "Česká telekomunikační infrastruktura - Optický kabel ÚL"
Příloha č. 1 Žádost, Stanovisko Odboru městských organizací a školství, Situační výkres, Výpis z KN, Snímek katastrální mapy, Orfotofomapa, Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene, Usnesení MK ze dne 10.8.2016

36. Strážky - kanalizace - uzavření smluv o zřízení věcného břemene
Příloha č. 1-2 Seznam vlastníků, Usnesení MK ze dne 13.6.2016
Příloha č. 3-14 Geometrické plány-k.ú. Strážky u Habrovic,Výpisy z KN,Snímky z ČUZK,Ortofotomapy,Geometrické plány-k.ú. Habrovice,Výpisy z KN,Snímek z ČUZK,Ortofotomapa,Geometrické plány-k.ú. Skorotice u Ústí n.L.,Výpisy z KN,Snímek z ČUZK,Ortofotomapy

37. Zřízení věcného břemene - služebnosti "Reko MS ÚL - Vojnovičova"
Příloha č. 1 Žádost, Situační výkresy, Výpis z KN, Snímek katastrální mapy, Ortofotomapa, Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene, Usnesení MK ze dne 13.6.2016

38. Zařazení pozemku v k. ú. Ústí nad Labem do svěřeného majetku MO Ústí nad Labem - Severní Terasa
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, geometrický plán, stanoviska odborů, usnesení MK RM

39. Zařazení pozemku v k. ú. Dobětice do svěřeného majetku MO Ústí nad Labem - Severní Terasa
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

40. Smlouva s První certifikační autoritou, a.s.
Příloha č. 1 Návrh smlouvy s ICA

41. MAP – Smlouva podle §14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 41
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 41

42. Dotace v oblasti sportu – Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) a celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)
Příloha č. 2 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

43. Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016
Příloha č. 1 zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 30. 8. 2016
Příloha č. 2 tabulka s přehledem jednotlivých žádostí vč. hlasování Kulturní komise RM

44. Dodatek k Zásadám dotačního programu pro poskytování účelových dotací na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2017 a změna usnesení č.271/16 v bodě A) 3. ze dne 17. 8. 2016.
Příloha č. 1 - příloha usnesení Dodatek č. 1 k Zásadám dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2017

45. Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním uzavřených v roce 2016
Příloha č. 1 - příloha usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje

46. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“

47. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí dotace, změna účelu a příjemce

48. Souhlas s realizací akce „Expozice tučňáků“ v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – na obnovu objektu „Expozice tučňáků“ v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 foto bývalé expozice lachtanů
Příloha č. 2 vizualizace nové expozice tučňáků

49. Dodatek č. 1 ke Smlouvám o úhradě čistého nájemného nebo jeho části

50. ZŠ Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem – výjimka z počtu žáků ve třídě
Příloha č. 1 Žádost základní školy o povolení

51. Souhlas s realizací projektů v OP VVV

52. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Seznam účelových peněžitých darů v souvislosti s adopcí a patronstvím zvířat od 1.5.2016 do 31.8.2016

53. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Darovací smlouva mezi MŠ Střekov a Ústeckou komunitní nadací
Příloha č. 2 Darovací smlouva mezi DS Severní Terasa a Život 90, z. ú.
Příloha č. 3 Vzor darovací smlouvy Women for Women na období do 31. 12. 2016
Příloha č. 4 Vzor darovací smlouvy Women for Women na období od 2. 1. 2017

54. Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem
Příloha č. 1 žádost ÚMO město o projednání záměru konání veřejné sbírky v radě města
Příloha č. 2 oznámení o konání sbírky na KÚÚK

55. Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy komunikací v MO Střekov
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace pro MO Střekov v roce 2016