Materiály - archiv

12. jednání dne 22.6.2016

1. Informace o plnění usnesení ZM

2. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015
Příloha č. 5 Účetní závěrka města - soubory z programu Navision
Příloha č. 4B Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část
Příloha č. 4A Tabulková část důvodové zprávy
Příloha č. 3 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí nad Labem za rok 2015
Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2015
Příloha č. 1 Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2015

3. Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně z příjmů města

4. Dodatek úvěrové smlouvy s EIB a vzdání se práv
Příloha č. 3 Úvěrová smlouva s EIB z r. 2005
Příloha č. 2 Dopis o vzdání se práv
Příloha č. 1 Dodatek úvěrové smlouvy

5. Severočeské divadlo s. r. o. - aktualizace společenské smlouvy
Příloha č. 1 Návrh změny společenské smlouvy
Příloha č. 2 Právní stanovisko
Příloha č. 3 Usnesení Rady Ústeckého kraje

6. Jmenování zástupců Statutárního města Ústí nad Labem do Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

7. Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020
Příloha č. Příloha č. 1 k materiálu č. 7 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020

8. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - schválení akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc
Příloha č. Příloha č. 2 k materiálu č. 8 Podmínky realizace projektu

9. Rozpočet DSO Jezero Milada 2016, Závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2015
Příloha č. Příloha č. 3 k materiálu č. 9 Návrh Závěrečného účtu DSO Jezera Milada
Příloha č. Příloha č. 1 k materiálu č. 9 Rozpočet DSO Jezera Milada
Příloha č. Příloha č. 2 k materiálu č. 9 Usnesení Valné hromady DSO Jezera Milada
Příloha č. Příloha č. 4 k materiálu č. 9 Usnesení č. 6/2016
Příloha č. Příloha č. 5 k materiálu č. 9 Rozvaha - ÚSC, DSO, RRRS
Příloha č. Příloha č. 6 k materiálu č. 9 Výkaz zisku a ztráty - ÚSC, DSO, RRRS
Příloha č. Příloha č. 7 k materiálu č. 9 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Územních samosprávných celků a Dobrovolných svazků obcí
Příloha č. Příloha č. 8 k materiálu č. 9 Příloha - ÚSC
Příloha č. Příloha č. 9 k materiálu č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jezera Milada za rok 2015
Příloha č. Příloha č. 10 k materiálu č. 9 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu

10. Stav příprav majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Varianta B podrobná

11. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem – podpis Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha č. Příloha č. 1 k materiálu č. 11 Zápis z jednání Výběrové komise ŘO OP VVV
Příloha č. Příloha č. 3 k materiálu č. 11 Výpis z usnesení RM číslo 811/15
Příloha č. 2 MAP_Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem

12. Uzavření a narovnání smluvních vztahů: Chabařovice – jezero Milada – Centrální kanalizace
Příloha č. Příloha č. 1 k materiálu č. 12 Seznam dotčených pozemků
Příloha č. Příloha č. 2 k materiálu č. 12 Výpisy z katastru nemovitostí Chabařovice
Příloha č. příloha č. 2 k materiálu č. 12 Výpis z katastru nemovitostí Trmice
Příloha č. Příloha č. 3 k materiálu č. 12 Návrh smlouvy - SPÚ
Příloha č. Příloha č. 4 k materiálu č. 12 Návrh smlouvy - SŽDC

13. Podání žádosti o příspěvek ze SFDI - Projekt „Cyklostezka Bukov – Vinařská“
Příloha č. Příloha č. 3 k materiálu č. 13 Situační nákres

14. Smlouvy o poskytnutí dotace k realizaci projektů Obnova kamenného kříže Předlice a Obnova pomníku padlým Předlice
Příloha č. Příloha č. 1 k materiálu č. 14 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obnova kamenného kříže Předlice
Příloha č. Příloha č. 2 k materiálu č. 14 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obnova pomníku padlým Předlice

15. Převod části pozemku p. č. 301/20 v k. ú. Hrbovice formou prodeje
Příloha č. 1-6 Příloha č. 1-6 Žádost, GP, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, stanoviska odborů, oznámení záměru města o prodeji, usnesení MK, usnesení RM
Příloha č. 7 Znalecký posudek

16. Předkupní právo ke stavbě čerpací stanice v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-3 Nabídka, stanovisko právního odboru, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace

17. Auditovaná účetní závěrka společnosti DpmÚL a.s. za rok 2015
Příloha č. 1 Auditovaná účetní závěrka, Usnesení Představenstva společnosti

18. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou - dodatek č. 1
Příloha č. 1 Dodatek č. 1, Výpis z usnesení č. 111/15 ze ZM dne 23.9.2015

19. Prodej částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa + fotodokumentace, geom. plán, stanoviska odborů, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení KM RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

20. Prodej části pozemku p. č. 1890/61 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost + souhlas spolumajitelů + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa + fotodokumentace, stanoviska odborů, prodané pozemky, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení KM RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

21. Prodej části pozemku p. č. 3864 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa + fotodokumentace, stanoviska odborů a SÚS, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení KM RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

22. Poskytnutí dotací v oblasti sportu, ostatních činností a volnočasových aktivit v roce 2016

23. Dotace v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 - navýšení dotace, poskytnutí dotací, změna účelu a revokace usnesení
Příloha č. 1 LVU-VUL Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SML 1018293
Příloha č. 2 a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 b) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 c) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

24. Týdny pro duševní zdraví v roce 2016
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 1 a) Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 1 b) Smlouva o poskytnutí účelové dotace

25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem za 1. pololetí roku 2016

26. Zřízení věcného břemene - služebnosti "UL, Jateční, 901/66 - přípojka do 50m, kNN"
Příloha č. 1 žádost, situační výkres, výpis z KN, snímek katastrální mapy, ortofotomapa, sazebník náhrad za zřízení věcného břemene, usnesení MK ze dne 18.4.2016

27. Zřízení věcného břemene - služebnosti "UL - Předlice, rekonstrukce křižovatky Tovární - Hrbovická"
Příloha č. 1 Situační výkres - přeložka kabelů ČEZ ICT + přeložka VN + přípojka NN, Výpisy z KN, Snímek katastrální mapy, Ortofotomapa, Usnesení MK ze dne 24.2.2016, Usnesení RM č. 150/16 ze dne 16.3.2016 + č. 179/16 ze dne 30.3.2016

28. Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
Příloha č. 1 Dohoda o realizace přeložky plynovodní přípojky a části odběrného

29. Zřízení služebnosti – Ministerstvo obrany
Příloha č. 1 žádost, geometrický plán č. 754-3972012, výpis z KN, snímek katastrální mapy, ortofotomapa, fotodokumentace, vyjádření k objektu + usnesení RM ze dne 2.5.2013
Příloha č. 2 Znalecký posudek č. 083/484/2015

30. Žádost o příspěvek od Ústeckého kraje na hospodaření v lesích
Příloha č. 1 Výzva k podání, Žádost o příspěvek

31. Dodatek ke smlouvě o nájmu novinového stánku ze dne 6. 6. 2011
Příloha č. 1-4 Žádost, smlouva o nájmu novinového stínku, fotodokumentace, usnesení MK

32. Zařazení pozemků v k. ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku města
Příloha č. 1-2 Výpis z usnesení RMO ÚL - město, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace

33. Pronájem části pozemku p. č. 359/1 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1-8 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, oznámení záměru města o pronájmu, stanoviska odborů, usnesení MK

34. Pronájem části pozemku p. č. 408 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1-5 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, oznámení záměru města o pronájmu, usnesení MK

35. Pronájem části pozemku p. č. 2859 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost včetně podnikatelského záměru + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa + fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení KM RM

36. Rezignace člena Představenstva DpmÚL a.s.
Příloha č. 1 Oznámení člena představenstva

37. Volba člen Představenstva DpmÚL a.s.

38. Lékařská pohotovostní služba v roce 2016 – přijetí dotace od KÚÚK
Příloha č. 1 Výpis z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace

39. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace – odpis pohledávky
Příloha č. 1 Usnesení č.j.112 EX 2435/08-52 Exekutorského úřadu Děčín

40. Převod majetku (herních prvků) z MO Ústí nad Labem - Střekov na Statutární město Ústí nad Labem
Příloha č. 1 fotodokumentace herních prvků
Příloha č. 2 potvrzení o instalaci herních prvků na MŠ Střekov ze dne 19. 6. 2014
Příloha č. 3 usnesení RM ÚL č.346/15 ze dne 8. 4. 2015
Příloha č. 4 žádost o bezúplatný převod herních prvků ze dne 2. 3. 2016
Příloha č. 5 usnesení RMO Střekov č.045/16 ze dne 24. 3. 2016

41. Návrh změny dopravního značení v blízžkosti vybraných objektů základních škol
Příloha č. 1 Rozbor navržených změn dopravního značení v blízkosti vybraných objektů základních škol vč. fotodokumentace a stanoviska Policie ČR k navrhovaným změnám dopravního značení

42. Metropolnet, a.s. – schválení projektů pro období 2016-2018 a schválení návrhu financování přípravných prací na projektech
Příloha č. 1 Seznam projektů představenstva společnosti Metropolnet, a.s. pro období 2016-2018 s rozšířenými informacemi
Příloha č. 2 projektové listy jednotlivých projektů

43. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Jitřní a WOMEN FOR WOMEN o. p. s.
Příloha č. 2 Návrh darovací smlouvy mezi ZŠ Školní náměstí a Drab foundation – nadační fond

44. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Seznam účelových finančních darů v souvislosti s adopcí a patronstvím zvířat od 1.1.2016 do 30.4.2016

45. Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p.o.
Příloha č. 1 Žádost základní školy o povolení výjimky

46. Dodatek č. 1 ke Smlouvám o úhradě čistého nájemného nebo jeho části
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného – Gabdullina
Příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného - Rakhmetova

47. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015
Příloha č. 1 usnesení Protokol o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního městaÚstí nad Labem sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2015
Příloha č. 2 usnesení Finanční vypořádání za rok 2015 příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Stavy fondů včetně čerpání k 31. 12. 2015 p. o.
Příloha č. 2 Vyjádření ředitele ZOO, p. o. k výsledku hospodaření za rok 2015 ze dne 1. 6. 2016
Příloha č. 3 Žádost ředitelky Domova pro seniory Orlická a Azylového domu pro matky s dětmi, p. o. ze dne 26. 5. 2016
Příloha č. 4 Žádost ředitelky Domova pro seniory Bukov, p. o. ze dne 26. 5. 2016
Příloha č. 5 Žádost ředitele Činoherního studia Ústí nad Labem, p. o. ze dne 25. 5. 2016
Příloha č. 6 Žádost o převod finančních prostředků ředitele p. o. Městské služby ze dne 25. 5. 2016
Příloha č. 7 Žádost o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 405,89 tis. Kč ve fondu investic ředitele p. o. Městské služby Ústí nad Labem ze dne 30. 5. 2016
Příloha č. 8 Žádost o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 1 650 tis. Kč ve fondu investic ředitele p. o. Městské služby Ústí nad Labem ze dne 30. 5. 2016
Příloha č. 9 Žádost o změnu účelu investičních akcí ředitele p. o. Městské služby Ústí nad Labem ze dne 26. 5. 2016
Příloha č. 10 Seznam příspěvkových organizací (62 organizací

48. Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. za rok 2015
Příloha č. 1 Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s.
Příloha č. 2 Zápis Dozorčí rady
Příloha č. 3 Výroční zpráva FK Ústí nad Labem - 2015

49. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016

50. Dotace v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 - poskytnutí dotace, změna účelu a revokace usnesení
Příloha č. 1 a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 b) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 c) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

51. Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve městě Ústí nad Labem v roce 2017
Příloha č. 1 Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2017
Příloha č. 2 Formulář „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, rozvoj nových sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb na rok 2017“
Příloha č. 3 Formulář „Žádost o účelovou dotaci na podporu rodiny na rok 2017“
Příloha č. 4 Formulář „ Žádost o účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře na rok 2017
Příloha č. 5 „Hodnotící formulář“ pro zhodnocení projektových žádostí
Příloha č. 6 Formulář „Vyúčtování dotace“
Příloha č. 7 Formulář „Závěrečná hodnotící zpráva“
Příloha č. 8 Návrh inzerátu na vyhlášení dotačního řízení na rok 2017

52. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad Labem – data za rok 2015
Příloha č. 1 Výstupy z RISKu – data za rok 2015

53. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“

54. Metropolnet, a.s. – schválení účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
Příloha č. 1 Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2015, včetně zprávy auditora
Příloha č. 1a Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2015, včetně zprávy auditora
Příloha č. 2 Výpis z usnesení představenstva společnosti ze dne 3. 6. 2016