Materiály - archiv

9. jednání dne 23.2.2016

2. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1587/3 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK RM, usnesení RM

3. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, ortofotomapy, fotodokumentace, usnesení MK RM, usnesení RM

4. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 389/7 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1-8 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska ODM, usnesení MK, usnesení RM

5. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství
Příloha č. 1-7 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, stanoviska odborů, usnesení MK, usnesení RM

6. Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka
Příloha č. 1 Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka
Příloha č. 2 Příloha č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka – Statut, kompetence a organizační řád koordinační skupiny
Příloha č. 3 Usnesení RM ze dne 16.11.2015

7. Zřízení věcných břemen - služebností „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace"
Příloha č. 1 Výpis z usnesení RM č. 81/16
Příloha č. 2 Seznam dotčených pozemků
Příloha č. 3 Situační snímek 1
Příloha č. 4 Situační snímek 2
Příloha č. 5 Územní rozhodnutí o umístění stavby
Příloha č. 6 Výpisy z katastru nemovitostí k. ú. Chabařovice
Příloha č. 7 Výpisy z katastru nemovitostí k. ú. Předlice
Příloha č. 8 Výpisy z katastru nemovitostí k. ú. Trmice
Příloha č. 9 Výpis z katastru nemovitostí k. ú. Tuchomyšl

8. Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu mládeže
Příloha č. 1-9 dopis DDM,časový vývoj stvby,snímek z KM, ortofoto, výpis z KN,Žádost DDm pro SO MmÚ,vyjádření KHS,foto,stanovisko OMOŠ a OIÚP,usn MK RM,usn RM

9. Opravy místních komunikací a jejich součástí
Příloha č. 1 Odůvodnění Veřejné zakázky

10. Poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. v roce 2016
Příloha č. 1 Žádost o dotaci LVÚ-VÚL, o.p.s.
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace, včetně příloh
Příloha č. 3 Usnesení RM 27. 1. 2016 č. 38/16

11. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2016
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Collegium Bohemicum, o.p.s.
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace, včetně příloh
Příloha č. 3 Usnesení RM 27. 1. 2016 č. 39/16

12. Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2016
Příloha č. 1 Žádost o dotaci SVK ÚL
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace, včetně příloh
Příloha č. 3 Usnesení RM 27. 1. 2016 č. 40/16

13. Poskytnutí dotací v roce 2016 – oblast sportu a Revokace usnesení č. 140/15 ze dne 2. 12. 2015
Příloha č. 1 Přehled dotací „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Mimořádná žádost o dotaci Oldřich Koza
Příloha č. 3 Prohlášení o nečerpání dotace SDH Svádov
Příloha č. 4 Usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 140/15
Příloha č. 5 Žádosti o dotace v rámci „Akcí mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“

14. Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2016 -2019
Příloha č. 1 - příloha usnesení „Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2016 - 2019
Příloha č. 1 Přehled dotací do sportu v rámci Ústeckého kraje

15. Podání žádostí o dotaci na projekty Programu reprodukce majetku 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí
Příloha č. 1 Projektová fiche akčního plánu
Příloha č. 2 Projektová fiche akčního plánu
Příloha č. 3 Projektová fiche akčního plánu
Příloha č. 4 Projektová fiche akčního plánu
Příloha č. 5 Projektová fiche akčního plánu
Příloha č. 6 Pprojektová fiche akčního plánu
Příloha č. 7 Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015-2020
Příloha č. 8 Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015-2020
Příloha č. 9 Hodnocení souladu se Strategií rozvoje města ÚL 2015-2020
Příloha č. 10 Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015-2020
Příloha č. 11 Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015-2020
Příloha č. 12 Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015-2020
Příloha č. 13 Usnesení č. 65/16 z RM ze dne 10.2.2016

16. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a vytvoření Řídicího výboru ITI
Příloha č. 1 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
Příloha č. 2 Novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Příloha č. 3 Souhlasné stanovisko MŽP v rámci hodnocení SEA
Příloha č. 4 Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA
Příloha č. 5 Dopis ředitele Odboru regionální politiky MMR ČR
Příloha č. 6 Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 44/16

17. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspora energií v ZŠ a MŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu životní prostředí

18. Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "rekreační území - východ" na jezeře Milada
Příloha č. 1 Seznam dotčených pozemků
Příloha č. 2 Výpis z katastru nemovitostí
Příloha č. 3 Návrh smlouvy ČEZ
Příloha č. 4 Výpočet poplatku ze zřízení věcného břemene ČEZ
Příloha č. 5 Vyjádření AK Narcis Tomášek
Příloha č. 6 Výpis z usnesení RM 64/16

19. Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř

20. Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování

21. Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2015, Stanovení odměn od 1.3.2016
Příloha č. 1 podklady

22. Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s.r.o.
Příloha č. 1 Kopie žád.o promin.pokuty ulož.za obj.č.Z117150454,Kopie návrhu na sníž.pokuty ulož.za obj.č Z117150454,Kopie návrhu na sníž.pokuty ulož.za obj.č. Z117150507,Kopie žád.o promin.penále za objednáv.č. Z117150466,Z117150454,Z117150507,Usnesení RM Ústí n.L.

23. Zařazení p. p. č. 3456/7 v k. ú. Ústí n. L. do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Přílohy