Materiály - archiv

7. jednání dne 2.12.2015

1. Informace o plnění usnesení ZM

2. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu a příjmové části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2015

3. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016
Příloha č. 5 Příloha č. 5 - RV IPRM Mobilita
Příloha č. 4 Příloha č. 4 - RV IPRM Centrum
Příloha č. 3 Příloha č. 3 - Tabulky k důvodové zprávě
Příloha č. 2 Příloha č. 2 - Důvodová zpráva
Příloha č. 1 Příloha č. 1 - Přílohy usnesení

4. Delegování a navržení osob do obchodních společností s majetkovou účastí města Ústí nad Labem

5. Projekt Revitalizace území: Rekreační území - východ - žádost o úhradu nákladů na realizaci díla na jezeře Milada dle Koncepce řešení ekologických škod

6. Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, GP, stanoviska odborů MmÚ, usnesení Mk RM, usnesení RM, oznámení záměru, rozhodnutí Zastupitelstva ÚK

7. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/12 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM
Příloha č. 1-5 Nabídka, smlouva o bezúplatném převodu č.68/U/Ge/2015, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení RMO ÚL - město a RM

8. Nabytí ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 v k. ú. Ústí nad Labem – Park Republiky
Příloha č. 1-8 Žádosti OŠKSS o projednání, nabídka od likvidátora, informace o průběhu likvidace, výpis OR, výpis KN, snímek KM, stanovisko likvidátora, usnesení MK, usnesení RM
Příloha č. 9 Znalecký posudek č. 015/2015 ze dne 6.3.2015
Příloha č. 10 Znalecký posudek č. 2106/2015 ze dne 9.10.2015

9. Úplatné nabytí pozemku p. č. 955 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK RM, usnesení RM

10. Nabytí pozemku p. č. 3652/40 v k. ú. Střekov formou odkoupení
Příloha č. 1-5 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK, usnesení RM

11. Prodej části pozemku p. č. 2570 v k. ú. Ústí n. L. – Policie ČR
Příloha č. 1-5 Žádost, výměry, korespondence, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK, usnesení RM
Příloha č. 6 Znalecký posudek

12. Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období s návrhem na pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu
Příloha č. 1 Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období, včetně příloh č. 1 - 3
Příloha č. 1/1 Příloha č. 1 Zprávy
Příloha č. 1/2 Příloha č.2 Zprávy
Příloha č. 1/3 Příloha č.3 Zprávy
Příloha č. 2 Usnesení Rady města ze dne 16. 11. 2015
Příloha č. 3 Usnesení Komise pro územní plánování č. 16/2015 ze dne 14. 4. 2015, č. 31/2015 ze dne 25. 8. 2015 a č. 40/2015 ze dne 13. 11. 2015.
Příloha č. 4 Připomínka ze dne 27. 10. 2015 k návrhu Zprávy – připomínkující NewCo Immo CZ GmbH (právní zástupce společnosti Sallerova výstavba, spol. s r.o.)

13. odání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem" v rámci OP VVV
Příloha č. 1 Výpis z usnesení RM č. 838/15 ze dne 19.11.2015

14. Žádost o dotaci spolku Činoherák Ústí
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace spolku Činoherák Ústí ze dne 18. 8. 2015
Příloha č. 2 Doplněná žádost o poskytnutí dotace spolku Činoherák Ústí ze dne 26. 10. 2015

15. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015
Příloha č. 1 Přehled poskytnutých dotací
Příloha č. 2 Žádosti o dotace
Příloha č. 3a(1) Usnesení RM a ZM
Příloha č. 3a(2) Usnesení RM a ZM

16. Poskytnutí dotací – preferované sporty 2016
Příloha č. 1(2) Žádosti o dotace
Příloha č. 1(1) Žádosti o dotace
Příloha č. 2 Usnesení ZM Ústí nad Labem č. 115/2015 ze dne 23. 9. 2015

17. Navýšení poskytnuté dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.
Příloha č. 1 Žádost o navýšení dotace Collegium Bohemicum, o.p.s.
Příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SML 1017340

18. Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb z Fondu primátorky
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace
Příloha č. 2 Žádost Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu
Příloha č. 3 Žádost Člověk v tísni, o.p.s

19. Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, kultury a sociálních služeb
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - oblast sportu
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - oblast kultury
Příloha č. 3a Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb
Příloha č. 3b Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb
Příloha č. 3c Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - oblast sociálních služeb

20. Obecně závazná vyhláška č…/2015 – Stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 usnesení Obecně závazná vyhláška č…/2015 Stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Souhlas ředitelů ZŠ
Příloha č. 2 Výpis z usnesení RMO město, Střekov, Severní Terasa, Neštěmice

21. Úprava zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 nové znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1_1 nové znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.

22. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – ustanovení odpovědného politika realizace projektu
Příloha č. 1 Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2015

23. Návrh člena dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.
Příloha č. 1 odstoupení člena dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.

24. Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2016

26. Revokace usnesení - oblast kultury
Příloha č. 1 Stažení žádosti - Ústecká kulturní beseda, o.s.
Příloha č. 2 Usnesení č. 112/15 ze dne 23. 9. 2015

27. Oblast sportu – Dodatek č. 1 Judo Ústí nad Labem, z. s.
Příloha č. 1 Žádost o prodloužení termínu vyúčtování Judo Ústí nad Labem, z. s.
Příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace